Potskerf 8 Februarie 2009

Weereens welkom! Mag vanoggend ons diep bewus maak van God se genade en sy grootheid..

Prediker:
Cornie Pretorius
Teks: Efesiërs 2 : 1 - 10
Tema: Ons is God se mense wat LEWE uit onver-diende goedheid

Deurkollekte:  Arbeidsbediening
       
Kindergroepe:

Kindergroepe begin vandag met kleingroepies. Al die kinders kom elke Sondag eers na die erediens om te deel in die eerste 10 min se lofprysing. Ons vra ook dat die kinders heel voor by die liturgiese ruimte gaan sit om die uitbeweeg makliker te maak. Daarna beweeg hulle saam met hulle Groepleiers na die Klein- groepie-lokale.

TIENERGROEPE:
18:00-19:30. GPS vir my lewe begin vanaand met die tema Op pad.

MAANDAG 9 FEBRUARIE
18:00: BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.
19:00: Erediensbeplanning

DINSDAG 10 FEBRUARIE
19:00: Gemeenteraad

WOENSDAG 11 FEBRUARIE
09:00: Senior Bybelstudie
Ons lees en bespreek dr Louw Alberts se boek “Is Jesus Christus uniek?”
13:00: Sluitingstyd Potskerf
18:00: Tienerleiersbyeenkoms

VOLGENDE SONDAG – 15 Februarie 2009:

Prediker: Francois Mulder
Teks: Efesiërs 2: 11 - 22
Tema: Ons is ÉÉN  familie
 


ons_aanbid.jpg 
 • Andries Olivier - 072 842 9915
 • Botha - 082 920 6979

child_praying.jpgEnige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir..........

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid hierdie kwartaal vir die preektemas “die Kerk is God se mense”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Bid vir Gemeenteraad.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.


ons_gee_om.jpg

 • Stefan Schoeman - 083 287 2846
 • Ockie Fourie - 084 798 8824
 • Johan na Greunen - 082 870 3477

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207


Indien jy opgeneem word in die hospitaal, vul asseblief tydens die “inboek” geleentheid duidelik Blancogemeente by Kerkverband in. Baie dankie.


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Ons bid vir Tian Stander (0832802206), Esmè Vorster (0828057279), Hannetjie Engelbrecht (044-8708227) en Anthony Cooper (0828281875).
 • Tannie Anna Etsebeth was in Geneva Kliniek.
 • Susan Smit  (Montagustraat 41; 0823401324) is in die Kaap vir ‘n skouer operasie.
 • Tannie Helene van Graan (Cliviaslot 38; 044-8700256) se gesondheid.
 • Bid vir Sus Botha (Glenheath 15; 044-8707917) se gesondheid.
 • Anet Coleman (Inkozi Melkplaas; 0829238609) is in die Medi Kliniek.
 • Zani Coleman (Inkozi Melkplaas; 0825568322) sterk by die huis aan.
 • Johanna Hagen (Merrimanstraat 19; 044-8841308) sterk tuis aan na ‘n operasie.
 • Zenta van der Merwe (Ds Malanstraat 10; 0825116371) herstel na ‘n operasie.
 • Sudea Theron (6 jr) was in die hospitaal.
 • Charles Kelbrick (Caledonstraat 18; 0837021333) was ook in die hospital vir toetse.
 • Soloman Smith na ‘n beroerte aanval oorlede. Ons dink aan sy vrou Miena, kinders en familie (Mariska – 0730487783).


giftwrap.jpgVERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

‘n Spesiale gelukwense aan die volgende persone wat hierdie maand verjaar:

Ida Burger – 15/02 – 044-8014030

Beckie Meyer (15/02) 044-8707307

Johanna Goosen (22/02) 044-8810051

Uncle Young (22/02) 044-8810123


Familiebediening: Kindergroepe:

Graad 2’s soek dringend ‘n groepleier.

Kontak Marloe (0723217161) of Cornie (0833038050)


ons_dien.jpg

Môreson Huis 2 sê Baie Baie DANKIE vir al die bederf ten opsigte van skryf-behoeftes! Elke gesiggie het behoorlik gestraal toe hulle dit ontvang het. BAIE BAIE DANKIE!!


ons_leer.jpg
 • JS de la Bat - 082 563 4565
 • Marthinus - 0763731318

RIGLYNE VIR SOLOTYD / GROEPTYD  FAMILIETYD

 • Lees weer Efesiërs 2: 1-10

1.    Wat hoor jy sê God in hierdie gedeelte?


 • Lees weer die gedeelte hardop vir jouself.
 1. Wat hoor jy sê God van Homself?
 2. Wat hoor jy sê God van jou en van ons as ‘n familie?
 3. As jy al hierdie goed hoor, wat doen dit aan jou?
 • Praat nou met God oor wat jy gehoor het.
 • Lees ‘n Psalm waarmee jy God nou wil loof.
 • Sê vir die Here dankie vir iets in jou reistog saam met Hom.
 • Bid nou vir iemand anders wat die Here op jou hart lê.
 • Maak ‘n commitment om dit waartoe die Here jou vandag geroep het, deur die krag van Sy Gees te doen.


Gemeenteraad

Geleenhede op die Gemeenteraad: Ons wil graag die Gemeenteraadspan ten volle laat funksioneer en bring die behoefte na die gemeente ten opsigte van mense wat nodig is om ‘n leiersrol te vervul.

Ons benodig twee persone elk by die Diensfokus en Kommunikasie en nog een persoon by Stratkom. Kyk na die uiteensetting van die tipe gawes wat moontlik kan verband hou met hierdie fokusareas:

DiensStratkom
Kommunkasie
Gawes
GawesGawes

Leierskap

Om leiding te neem

Die Godgegewe vermoë om visie te formuleer, te motiveer en om mense so te bestuur dat hulle in harmonie God se doel bereik

Leierskap

Om leiding te neem

Die Godgegewe vermoë om visie te formuleer, te motiveer en om mense so te bestuur dat hulle in harmonie God se doel bereik

Leierskap

Om leiding te neem

Die Godgegewe vermoë om visie te formuleer, te motiveer en om mense so te bestuur dat hulle in harmonie God se doel bereik

Organisasie

Om die skip te stuur

Dis die Godgegewe vermoë om te verstaan wat dit is wat ‘n organisasie laat funksioneer, en die spesiale vermoë om prosedures te beplan en uit te voer ten einde die doelwitte van die bediening te bereik

Organisasie

Om die skip te stuur

Dis die Godgegewe vermoë om te verstaan wat dit is wat ‘n organisasie laat funksioneer, en die spesiale vermoë om prosedures te beplan en uit te voer ten einde die doelwitte van die bediening te bereik

Organisasie

Om die skip te stuur

Dis die Godgegewe vermoë om te verstaan wat dit is wat ‘n organisasie laat funksioneer, en die spesiale vermoë om prosedures te beplan en uit te voer ten einde die doelwitte van die bediening te bereik

Apostelskap

Om met ‘n boodskap gestuur te word

Die Godgegewe vermoë om nuwe kerke te begin of om nuwe bedieningstrukture te ontwikkel en om die ontwikkeling daarvan te bestuur, gewoonlik buite eie gemeente

 

Profesie

Om voor mense te praat

Die Godgegewe vermoë om die waarheid te openbaar en om dit te verklaar op ‘n toepaslike wyse en op die regte tyd vir die verstaan, korreksie en belydenis daarvan, of vir die opbou van die liggaam van Christus (vir die onmiddellike of toekomstige). Die Godgegewe vermoë om God se visie konkreet aan ander oor te dra.

Kreatiewe kommunikasie

Om kunsryk te kommunikeer

Die Godgegewe vermoë om waarhede deur ‘n verskeidenheid van kunsvorme te kommunikeer

Evangelisasie

Om die goeie nuus te bring

Die Godgegewe vermoë om die Evangelie aan ongelowiges so aan te bied dat hulle Jesus in geloof aanneem en groei tot dissipelskap

Apostelskap

Om met ‘n boodskap gestuur te word

Die Godgegewe vermoë om nuwe kerke te begin of om nuwe bedieningstrukture te ontwikkel en om die ontwikkeling daarvan te bestuur

Gasvryheid

Om vreemdes lief te hê

Die Godgegewe vermoë om vir mense te sorg deur geloofsgemeenskap, kos en onderdak te verskaf, en om mense tuis te laat voel

Gasvryheid

Om vreemdes lief te hê

Die Godgegewe vermoë om vir mense te sorg deur geloofsgemeenskap, kos en onderdak te verskaf, en om mense tuis te laat voel

Wysheid

Om die waarheid prakties toe te pas

Die Godgegewe vermoë om geestelike waarhede so toe te pas dat dit aan bepaalde behoeftes binne bepaalde situasies voldoen

Wysheid

Om die waarheid prakties toe te pas

Die Godgegewe vermoë om geestelike waarhede so toe te pas dat dit aan bepaalde behoeftes binne bepaalde situasies voldoen

Diensbaarheid

Om in iemand anders se plek te staan

Die Godgegewe vermoë om praktiese en noodsaaklike take te volvoer wat ander help en ondersteun en aan ander se behoeftes voorsien

 Gasvryheid

Om vreemdes lief te hê

Die Godgegewe vermoë om vir mense te sorg deur geloofsgemeenskap, kos en onderdak te verskaf, en om mense tuis te laat voel

Passie

Dat mense ingelig is, kommunikasie geleenthede te sien en te gebruik, inligting oor te dra

Passie

Ongelowiges wat nie by gemeente ingeskakel is nie, die onbereiktes, mense wat nog nie van Christus gehoor het nie, enige nood in omgewing

Passie

Om die groot prentjie te sien, met idees te speel, tendense en dinamika aan te voel raak te sien

 


Indien jy geroepe voel, kontak asseblief enige van die leraars of Gemeenteraadslede. Indien jy weet van iemand anders wat so ‘n leiersrol in ‘n spanverband kan vervul , gee asseblief daardie persoon se naam aan ons deur.


KOMMUNIKASIE

 

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

 

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in
die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom
om die voltooide vorm in die kollekte sakkie

te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 

 • Huis J J Watson soek wol, hekelgare, knope, stopsel vir opgestopte items. afvalstukkies materiaal, kersfees motief materiaal en ook ou tydskrifte – lewer asb af by Tehuis h/v Cradock en Fichatstraat.
 • Nuusbrief van Morgenster Sendingstasie, Zimbabwe.
 • KANSA soek hulp met Toktokkie veldtog Minette of Helen 044-8744824
 • Hadassa Vrouekonferensie – NG Kerk Bergsig 13 – 14 Maart 2009
 • Weeklikse Gebedsversoeke van Geopende Deure
 • Tashia CD launch ten bate van CANSA George op 14/02/2009 om 19h00 vir 19h30 by By Grace Alone. Kaartjies kos R100-00 wat ligte ete insluit. Drag: Formeel. Kaartjies by CANSA 044-8744824 beskikbaar.
 • Kom luister na toekomskundige J P Landman op 2 Maart om 19:00 in die George Museum. Tendense wat Suid-Afrika se toekoms kan bepaal. Skakel Johan 0828532603.  

BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart - 084 900 6666
 • André Kleynhans - 082 809 7192

 

BANKBESONDERHEDE: ABSA
George; Tjek nommer: 890580033


basaar.jpgBASAAR! BASAAR! BASAAR!

‘n Nuwe Jaar! ‘n Nuwe Basaar!

Ons jaarlikse basaar vind plaas op 27 Februarie 2009.  Hou asseblief hierdie datum oop en maak seker jy is daar!
Daar is vanjaar nog ‘n paar afdelings wat nie oor ‘n sameroeper(ster) beskik nie.  Graag doen ons ‘n beroep op enige persone wat hul beskikbaar wil stel om as sameroeper(ster) op te tree om Belinda de Kock te kontak by 082 556 0341.

Ons benodig ook weer bestanddele vir die gebak.  Indien enige persone ‘n donasie (hoe gering ookal) wil maak, kan u dit afgee by die kerkkantoor.

Baie dankie vir almal se samewerking!  

Navrae: Belinda 082 556 0341

Wit Olifant tafel:

Benodig bruikbare artikels vir die tafel. Skakel Clive om dit te kom afhaal of dit kan by die kerkkantoor afgegee word.
Tel (H): 044-8700184 (na 5nm)
Sel: 0832841097


deckchair.jpgJy verdien dit nie

Nie een van ons het ‘n aandeel in ons verlossing nie – dit is en bly suiwer genade. Om hierdie rede mag ons nie onsself op die skouer klop dat óns so oulik was dat ons gered kon word nie. Van nature is ons elkeen van ons geboortedag af sondig en verdien ons die dood. Maar God ontferm Hom oor ons en kom bied ons Sy genade gratis aan.

Genade is nou die èèn ding wat ons niè kan verdien nie. Dit is ook nie aan enige prestasie van ons  kant gekoppel nie. God gee dit absoluut gratis.

Wat doen jy met die genade wat God na jou uithou? Het jy al jou hande uitgesteek en dit met dankbaarheid in ontvangs geneem? Indien wel, behoort jy nou vir die res van jou lewe daardie dankbaarheid met jou dade te bewys. Want dit is juis waarvoor God jou gemaak het: “in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het,” (Ef. 2:10).

Sorg dat jy opnuut God se genade aangryp en só leef dat ander mense wat na jou kyk, hierdie genade raaksien in die manier waarop jy leef.
-Seisoene van Oorvloed van Nina Smit-


 

Potskerf 1 Februarie 2009

Baie welkom by vanoggend se erediens.

Prediker: Cornie Pretorius
Teks: Efesiërs 1 : 15 - 23
Tema: Ons is God se mense. Wat INSIEN
.

doop.jpgDoop: Samuel en Sunelle Barnard se seuntjie Rubin word gedoop. Mag God julle as gesin ryklik seen.

Deurkollekte:  Eljada Nasorg
  
Kindergroepe:

Kinders woon vanoggend weer die hele erediens by. Vanoggend  is nog inskrywingsgeleentheid vir die ouers om hulle kinders in te skryf by ‘n Kinder-groep. Die Ouerspanne sal na die erediens Ouers met die inskrywings in die saal help. Volgende Sondag begin ons met die Kleingroepies. Kinders kom elke Sondag eers na die erediens om saam te sing en gaan dan na die kleingroepies. Behalwe as daar ander reëlings getref is.

Modkats opleiding:

Vanmiddag tussen 12:30 en 17:00 is daar opleiding om die Modkats materiaal vir die Kindergroepe sinvol te gebruik.
Wie kan dit bywoon?  Kindergroepleiers, Ouerspanne  en enige ouer.

TIENERGROEPE:

Tienergroepe begin vanaand: 18:00-19:30. Die Ouerspanne gaan ook hier die inskrywings hanteer en ons vra dat die ander ouers kom hallo sê, dalk is daar ook verrassings vir julle.

Die graad 11’s se ouers gaan ook deur die loop van die aand bymekaarkom saam met Cornie om te gesels oor die gr 11’s se jaar.


MAANDAG 2 FEBRUARIE

18:00 : BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.
18:00 : Aanbiddingsfokusspan vergadering.
19:00 : Erediensbeplanning

DINSDAG 3 FEBRUARIE

19:00 : Groepleiersbyeenkoms

WOENSDAG 4 FEBRUARIE

09:00 : Senior Bybelstudie - Ons lees en bespreek dr Louw Alberts se boek “Is Jesus Christus uniek?”
13:00 : Sluitingstyd Potskerf
18:00 : Tienerleiersbyeenkoms
19:00 : Erediens – ASWOENSDAG

DONDERDAG 5 FEBRUARIE

09:00 : Dienssentrum

VOLGENDE SONDAG – 8 Februarie 2009:

Prediker : Cornie Pretorius
Teks : Efesiërs 2: 1 - 10
Tema : Ons is God se mense wat LEWE uit onverdiende goedheid!


ons_aanbid.jpg 
 • Andries Olivier - 072 842 9915
 • Botha - 082 920 6979

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.
Voorbidding: Bid vir..........

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid hierdie kwartaal vir die preektemas “die Kerk is God se mense”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Bid vir Ouerspanne.
  Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.

AANBIDDINGSFOKUSSPAN
Jaarvergadering op 2 Februarie 2009 om 18:00 in konsistorie. 
Alle betrokkenes woon asb as dit moontlik is hierdie belangrike vergadering by.


ons_gee_om.jpg

 • Stefan Schoeman - 083 287 2846
 • Ockie Fourie - 084 798 8824
 • Johan na Greunen - 082 870 3477

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207

Indien jy opgeneem word in die hospitaal, vul asseblief tydens die “inboek” geleentheid duidelik Blancogemeente by Kerkverband in. Baie dankie.

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Ons bid vir Tian Stander (0832802206), Esmè Vorster (0828057279), Hannetjie Engelbrecht (044-8708227) en Anthony Cooper (0828281875).
 • Tannie Helene van Graan (Cliviaslot 38; 044-8700256) se gesondheid.
 • Tannie Anna Etsebeth is in Geneva Kliniek.
 • Susan Smit  (Montagustraat 41; 0823401324) is in die Kaap vir ‘n skouer operasie.
 • Bid vir Zani Coleman (Inkozimelk- plaas; 0825568322) wat in die hospitaal was.
 • Tannie Helene van Graan (Cliviaslot 38; 044-8700256) se gesondheid.

cake.jpgVERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.


ons_leer.jpg
 • JS de la Bat - 082 563 4565
 • Marthinus - 0763731318


RIGLYNE VIR SOLOTYD / GROEPTYD / FAMILIETYD

 • Lees weer Efesiërs 1:5-23
 1. Wat hoor jy sê God in hierdie gedeelte?
 • Lees weer die gedeelte hardop vir jouself.
 1. Wat hoor jy sê God van Homself?
 2. Wat hoor jy sê God van jou en van ons as ‘n familie?
 3. As jy al hierdie goed hoor, wat doen dit aan jou?
 • Praat nou met God oor wat jy gehoor het.
 • Lees ‘n Psalm waarmee jy God nou wil loof.
 • Sê vir die Here dankie vir iets in jou reistog saam met Hom.
 • Bid nou vir iemand anders wat die Here op jou hart lê.
 • Maak ‘n commitment om dit waartoe die Here jou vandag geroep het, deur die krag van Sy Gees te doen. 

KOMMUNIKASIE

NUWE INTREKKERS
“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in
die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom
om die voltooide vorm in die kollekte sakkie
te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.
 

 • Baie welkom Samuel en Sunelle Barnard en kinders Jesse en Rubin (Tommy Joubertlaan 57; 0825623682) vanaf NG Gemeente George-Suid en Despatch-Noord.
 • Bernie en Cathy Stander en hul kinders Justin en Simonè (Montagu straat 47; 0722265336) vanaf NG Gemeente George Moedergemeente
 • Andrè en Sunita Jonck en kinders Arno en Lindie vanaf NG Gemeente George-Suid

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE 
BELANGRIKE INLIGTING
 

 • Huis J J Watson soek wol, hekelgare, knope, stopsel vir opgestopte items. afvalstukkies materiaal, kersfees motief materiaal en ook ou tydskrifte – lewer asb af by Tehuis h/v Cradock en Fichatstraat.
 • Nuusbrief van Morgenster Sendingstasie, Zimbabwe.
 • KANSA soek hulp met Toktokkie veldtog Minette of Helen 044-8744824
 • Hadassa Vrouekonferensie – NG Kerk Bergsig 13 – 14 Maart 2009
 • George Bybelskool begin op Woensdag 4 Februarie om 7nm met ‘n studie van Jesus se wonderwerke. Navrae: ds Johan van der Merwe 044-8743778 / 0828532603
 • Gebedsversoeke van Geopende Deure
 • Tashia CD launch ten bate van CANSA George op 14/02/2009 om 19h00 vir 19h30 by By Grace Alone. Kaartjies kos R100-00 wat ligte ete insluit. Drag: Formeel. Kaartjies by CANSA 044-8744824 beskikbaar.
 • Kom luister na toekomskundige J P Landman op 2 Maart om 19:00 in die George Museum. Tendense wat Suid-Afrika se toekoms kan bepaal. Skakel Johan 0828532603. 

BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart - 084 900 6666
 • André Kleynhans - 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

’n Nuwe Jaar, ‘n Nuwe Basaar!

Ons jaarlikse basaar vind plaas op 27 Februarie 2009.  Hou asseblief hierdie datum oop en maak seker jy is daar!

Daar is vanjaar nog ‘n paar afdelings wat nie oor ‘n sameroeper(ster) beskik nie.  Graag doen ons ‘n beroep op enige persone wat hul beskikbaar wil stel om as sameroeper(ster) op te tree om Belinda de Kock te kontak by 082 556 0341.

Ons benodig ook weer bestanddele vir die gebak.  Indien enige persone ‘n donasie (hoe gering ookal) wil maak, kan u dit afgee by die kerkkantoor.

Baie dankie vir almal se samewerking! 

Navrae: Belinda 082 556 0341

TERLOOPS

Die gereelde rubriek "Terloops" verskyn weer hierdie week. Die tema van Terloops 8 is: Aflegging. Hier verskyn die 1e paragraaf.

AFLEGGING

Nuuskyk op TV in 2009 kyk nie lekker nie. Een item wat bykans elke keer opduik is dié oor mense wat afgelê word by die werk. Dis ook verstommend om te luister hoeveel woorde geskep kan word deur die nuusskrywers om die brutaliteit van ? aflegging te eufemiseer. Afgelê beteken per slot van sake bloot net afgedank, ge”fire”, weggejaag of ge”blaas”. Die gebruik van ? mooi woord versag nie die impak daarvan op ? mens nie; verduidelik nie hoe verdwasing en verbystering lyk nie en bied geen omskrywing van die reddeloosheid wat volg nie...

Vir die res van die artikel kan jy 'n harde kopie bestel by die kerkkantoor of dit ontvang per epos (epos versoek na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. ) of dit op die webblad lees of aflaai. Kliek op die Lees/Luister blokkie. Daarna op die Terloops blokkie.


Potskerf 25 January 2009

years_later.jpg

Baie welkom in die feessaal! Ons verwagting is van God alleen! Mag ons die branders wat Hy stuur in 2009 ry deur die krag van sy Heilige Gees!


Prediker: Francois Mulder
Teks: Efesiërs 1 : 1 - 14
Tema: Ons is God se mense. WOW! Sjoe!

Deurkollekte:  Noodkas


GEMEENTERAAD 2009

Die volgende Gemeeteraadslede word vanoggend bevestig:

Marthinus Coleman (LERING)

Johan van Greunen (OMGEE)

Ockie Fourie (OMGEE)

Botha Breedt (AANBIDDING)

Die res van die Gemeenteraad word ook herbevestig vanoggend:

Ferdinand Heymann (STRATKOM)

JS de la Bat (LERING)

André Kleynhans (BAB)

Kobus Swart (BAB)

Andries Olivier (AANBIDDING)

Stefan Schoeman (OMGEE)


KleinGroepleiers 11:00

Kom ontvang julle kleingroep /selgroep /omgeegroep /Bybelstudiegroep se DVD-oorsig van 2008 se 64DaeFokus.


Vanaand: Gratis aanbidding met Retief Burger in Outeniqua Hoërskool se saal 19:00.  ‘n Kollekte sal opgeneem word ten bate van LIFE.

TIENERS:

Ons gaan ook vanaand na Retief Burger luister. Ons vertrek saam om 18:30 vanaf die kerksaal.  Ouers help asb met vervoer.

Volgende Sondag 1 Februarie om 18:00

Ouers kom skryf jul tieners in en ontmoet dan ook die ouerspanne en groepleiers.

 

Kindergroepe:

Inskrywings vanoggend na erediens in kerksaal en ook volgende Sondag 1/2/2009 na erediens.

Kinderkleingroepe begin op die 8ste Februarie.

 

MAANDAG 26 JANUARIE

18:00 : BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning

 

WOENSDAG 28 JANUARIE

09:00 : Senior Bybelstudie

Ons lees en bespreek dr Louw Alberts se boek “Is Jesus Christus uniek?”

13:00: Sluitingstyd Potskerf

19:00: Tienerleiersbyeenkoms

11:00: Proteaklub (Worsbroodjie-braai)


VOLGENDE SONDAG – 1 Februarie 2009:

Prediker: Cornie Pretorius

Teks: Efesiërs 1: 15 - 23

Tema: Ons is God se mense wat INSIEN! 


AANBIDDING 
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBED

child_praying.jpgEnige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir..........

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid hierdie kwartaal vir die preektemas “die Kerk is God se mense”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Bid vir die nuwe jaar met betrekking tot ons gemeentelike aktiwiteite.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.


AANBIDDINGSFOKUSSPAN

Jaarvergadering op 2 Februarie 2009 om 18:00 in konsistorie. 

Alle betrokkenes woon asb as dit moontlik is hierdie belangrike vergadering by.


OMGEE

 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207


FAMILIEBEDIENING:

Indien daar nog ouers betrokke wil raak by die ouerspanne kontak gerus die sameroepers van die spanne.

Sameroepers van ouerspanne:

Peuters:    Toinette – 0837456516

Kleuters:  

Graad 1:    Sunelle – 0720709020

Graad 2:    Marloe – 0723217161

Graad 3:    Lydia – 0798845295

Graad 4:    Johanna – 0732002998

Graad 5:    Tania – 0822668872

Graad 6:    Nellie – 0832267571

Graad 7:    Petrus – 0836412232

Graad 8:     Heleen – 0834025888

Graad 9:    JS – 0825634565

Graad 10:    Saroline – 0845834251

Graad 11:


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Ons bid vir Tian Stander (0832802206), Esmè Vorster (0828057279), Hannetjie Engelbrecht (044-8708227) en Anthony Cooper (0828281875).
 • Tannie Helene van Graan (Cliviaslot 38; 044-8700256)
 • Johan Meyer (Uitsig; 044-8810022)
 • Gert Calitz (Geelhoutboom; 044-8810125)
 • Christa Young (Modderrivier; 044-8707808)
 • Robert Young se pa (Modderrivier; 044-8707808)
 • Christo Claasen (Nutziekamma Plaas; 0827387581)
 • Maureen Lategan (Clusterweg 22; 044-8708026).
 • Oom Jan Heynike (Bergville Kliniek; 044-8014183) is in die hospitaal na ‘n beroerte aanval.

cake.jpgVERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

 

protea.jpgPROTEAKLUB:  2009 AFSKOPFUNKSIE – 28 JANUARIE

Proteaklubvriende, almal is lekker uitgerus na wat ons glo, ‘n aangename rustyd was en nou is ons almal hopelik weer lus en reg vir die dinge van die nuwejaar. Ons eerste funksie is ‘n worsbroodjie ete (nie sommer so ‘n ding nie!!) en ‘n verskeidenheid van poedings om van te kus en te keur.  Klink baie reg, of hoe?


Die heerlikheid vind plaas in ons kerksaal en begin om 11h00.  Bring saam groot eetlus, eetgerei (ook vir nagereg),’n glas en koffie/teegoed vir eie gebruik.  Koste beloop R30,00 per persoon.

Bespreek asb. voor of op 26 Januarie by Lenie, tel. 044 – 8708 660  of Sue by tel. 044 – 8708683.  Sien u daar!DIENS  

Môreson Huis 2 sê BAIE BAIE DANKIE vir al die bederf ten opsigte van skryfbehoeftes! Elke gesiggie het behoorlik gestraal toe hulle dit ontvang het. BAIE BAIE DANKIE!! 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

 

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.


 • Baie welkom aan Ilse Burger vanaf NG Gemeente Ruyterwacht Wes (20 Uitspanstraat; 0736664241)SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 

 • Huis J J Watson soek wol, hekelgare, knope, stopsel vir opgestopte items. afvalstukkies materiaal, kersfees motief materiaal en ook ou tydskrifte – lewer asb af by Tehuis h/v Cradock en Fichatstraat.
 • Nuusbrief van Morgenster Sendingstasie, Zimbabwe.
 • KANSA soek hulp met Toktokkie veldtog Minette of Helen 044-8744824
 • Hadassa Vrouekonferensie – NG Kerk Bergsig 13 – 14 Maart 2009
 • George Bybelskool begin op Woensdag 4 Februarie om 7nm met ‘n studie van Jesus se wonderwerke. Navrae: ds Johan van der Merwe 044-8743778 / 0828532603 

BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

 

KALENDER 2009 is  beskikbaar by die kerkkantoor en in voorportaal!

RIGLYNE VIR SOLOTYD / GROEPTYD / FAMILIETYD

 • ons_leer.jpgLees weer Efesiërs 1:1-14

1.    Wat hoor jy sê God in hierdie gedeelte?

 • Lees weer die gedeelte hardop vir jouself.

1. Wat hoor jy sê God van Homself?
2. Wat hoor jy sê God van jou en van ons
     as ‘n familie?
3.  As jy al hierdie goed hoor, wat doen dit
     aan jou?

 • Praat nou met God oor wat jy gehoor

het.

 • Lees ‘n Psalm waarmee jy God nou wil loof.

 • Sê vir die Here dankie vir iets in jou reistog saam met Hom.

 • Bid nou vir iemand anders wat die Here op jou hart lê.

 • Maak ‘n commitment om dit waartoe die Here jou vandag geroep het, deur die krag van Sy Gees te doen.

 

Potskerf 18 January 2009

psalm29.jpg

Vanoggend:
Prediker: Francois Mulder
Teks: PSALM 29
Tema: HOOR GOD SE STEM


Deurkollekte:  Alta du Toit Nasorg
           
 
MAANDAG 19 JANUARIE

18:00 : BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.
19:00 : Erediensbeplanning


WOENSDAG 21 JANUARIE

Skole Heropen

09:00 : Senior Bybelstudie
13:00 : Sluitingstyd Potskerf
19:00 : Groepleiersbyeenkoms


DONDERDAG 22 JANUARIE

18:30 : Alle Ouerspanne in Kerksaal


VOLGENDE SONDAG – 25 Januarie 2009:

Prediker : Francois Mulder
Teks : Efesiërs 1: 1 - 14
Tema : Ons is God se mense. WOW! Sjoe!
 


AANBIDDING 
 • Andries Olivier  072 842 9915

child_praying.jpgGEBED

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir..........

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid hierdie kwartaal vir die preektemas “die Kerk is God se mense”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Bid vir Verootmoediging: Persoonlike Lofprysing – Ps 103: 1-5; en Danksegging.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.


OMGEE

 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Ons bid vir Tian Stander (0832802206), Esmè Vorster (0828057279), Hannetjie Engelbrecht (044-8708227) en Anthony Cooper (0828281875).
 • Bid vir Ramona Strydom wie se man Willem oorlede is (044-8707246) asook vir die familie.
 • Bid vir Marietjie Venter (044-8735572) wie se man Herman op 7/1/2009 oorlede is asook vir die familie.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.


PROTEAKLUB:  2009 AFSKOPFUNKSIE – 28 JANUARIE

protea.jpgProteaklubvriende, almal is lekker uitgerus na wat ons glo, ‘n aangename rustyd was en nou is ons almal hopelik weer lus en reg vir die dinge van die nuwejaar. Ons eerste funksie is ‘n worsbroodjie ete (nie sommer so ‘n ding nie!!) en ‘n verskeidenheid van poedings om van te kus en te keur.  Klink baie reg, of hoe?

Die heerlikheid vind plaas in ons kerksaal en begin om 11h00.  Bring saam groot eetlus, eetgerei (ook vir nagereg),’n glas en koffie/teegoed vir eie gebruik.  Koste beloop R30,00 per persoon.

Bespreek asb. voor of op 26 Januarie by Lenie, tel. 044 – 8708 660  of Sue by tel.
044 – 8708683.  Sien u daar!
 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

 

NUWE INTREKKERS

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in
die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom
om die voltooide vorm in die kollekte sakkie
te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.


 • Baie welkom aan Deon en Tracey Crous en Elzaan vanaf NG Gemeente Warmbad (56B Fichat Str 0846712488)
 • Francois en Reinette Lamprecht en Ruan vanaf NG Gemeente Bergsig (Rijk Tulbaghstraat 27 Loeriepark 0737039585)
 • Marius Bothma vanaf NG Gemeente Skuilkrans (Vloksielaan 8 0723839864)
 • Brendt en Lindie Stander en Wian vanaf NG Gemeente Bergsig (Maitlandstraat 48; 0836284960)

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


 • Geopende Deure: Hierdie week se Nuusbrief en gebedsversoeke.
 • Nuusbrief van Morgenster Sendingstasie, Zimbabwe.
 • KANSA soek hulp met Toktokkie veldtog Minette of Helen 044-8744824
 • Hadassa Vrouekonferensie – NG Kerk Bergsig 13 – 14 Maart 2009 

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

 

KALENDER 2009
is  beskikbaar by die kerkkantoor en in voorportaal!

deckchair.jpg

WAT WEET JY VAN GOD?

Hy staan voor my met ’n soort vaalte en verwese gelatenheid. Stukkende ou broek, skoolbaadjie. Die knope is lankal weg, die sak half afgeskeur en die moue stukkend geskaaf.

Die oorsprong van die baadjie en broek is onseker. Die broek –  ’n paar nommers te groot – is met ’n stukkie tou vasgewoel. Hy het ’n lap om sy hand en onpaar skoene sonder veters of sokkies.

Hy kom vra R10. Dié kan ek glo later van die geld wat ek hom alreeds skuld aftrek. Hy soek tee en suiker want hy bly by slegte mense. ’n Swartsak vol kombuisafval of tuinvullis kan hy nie uitlos nie. Dra alles wat blink is huis toe. Dié woel hy in ’n aardige sakdoek toe, of dra dit in ’n winkelsak sodat dit soos ’n eerste prys aan my geoffer kan word. Ou lottokaartjies, papiere en vergete rekeninge hou vir hom die belofte van ongekende rykdom in. Hy tel bottels op en maak “dairybokse” (wat dit ookal mag beteken) bymekaar.

Hy kla gedurig oor die slegte mense by wie hy bly, van die inbraak wat bykans tien jaar gelede by die kerk plaasgevind het. Sondae bring hy ’n volledige verslag oor al die skelms wat hy met soveel sorg van kerkgangers se motors moes weghou. Hy praat oor die boere wat vandag maar sleg by die kerk kom draai het. Hy beskuldig die ANC wat sy pensioengeld steel en vertel ook van sy boetie wat ’n ryk polisieman is. Sy pasboekie(!) is al jare soek. Hy bly by ’n blinde pastoor wat meisiekinders nie kan uitlos nie.

Na kerk reël hy soos ’n wafferse verkeerskonstabel die verkeer. Die meeste motoriste verwag ’n vreeslike ongeluk omdat hy vergeet vir wie hy ryvoorrang gegee het. Sy hart is sag met al wat troeteldier en kind is. As hy eet, maak hy eers die kruis en laat die honde soos twee dissipels voor hom sit. Hy deel sy kos met sorg - eers ’n lepeltjie vir die een, en dan vir die ander. Hy reken dat niemand alleen mag eet nie. Op ’n dag vrek ’n troeteldier. Ek reël dat ’n gat agter in die tuin gegrawe word. Hy moet die dier daar begrawe. Hy weier volstrek en reken dat ongeluk en verpesting jou voorland is as ’n mens jou dier in jou jaart ter ruste lê. Geïrriteerd reken ek dat hy sommer twee gate moet maak. Een vir Ninja, die hond, en een vir homself. Ek sien nie meer vir hom kans nie. Hy maak toe waaragtig twee gate ...

Eendag staan hy en water afslaan agter in die hoekie tussen die kannas. Ek raas: Dit is my tuin! Hy reken: Jou tuin? Kyk hoe lyk dit hier! Ek sorg dan, maak nat, tel die blare op. Dit is mos eintlik net ék wat hier mag… Op ’n dag ry ons met die bakkie tiep toe. Die ou ruik nie vars nie en moet die sakke vuilgoed en afval liefs agterop vashou. Ek merk die sakkie vrot lemoene wat hy met sorg teen sy lyf vashou. Hy mag nie lemoene van die boom afpluk nie; hy kan dié wat afgeval het, optel. Dis my boom.

By die tiep aangekom, is daar ’n hele paar kinders by om kwansuis met die aflaai te help. Hy deel die kosbare skat wat hy bymekaar gemaak het – papvrot - byna sakramenteel aan die kinders uit. Met minagting bekyk hulle die offerande en gooi dit oor hulle skouers weg. Die ou man moet van lotjie getik wees om die vrot goed te probeer uitdeel...

Op pad terug sien ek hy huil. Ek hou by die afklimplek stil en vra wat die moeilikheid dan is. Hy sê: Ek huil oor die kinders wat so swaar kry. Ek bidde vir hulle. Die Here sal sorg. Die lemoene is seker nie meer lekker nie. Hy klim af en loop met ’n bondel bottels oor sy skouer huis toe. Onder die een arm ’n stuk plank wat vir vanaand se vuur moet sorg.

Ek bly sit. Ek ken nie sy van nie, was nog nooit by sy blyplek nie, steur my nie regtig daaraan of hy warm slaap of altyd genoeg het om te eet nie. Ek wil hom nie naby my hê nie. Hy het eenmaal vir my gesê: Hierdie baas van my lag nooit nie. Dikwels begin hy vertel van die vier honde wat by hom bly. Elkeen het ’n naam en hulle is nooit honger nie. Ek luister nooit mooi nie. Sy naam is Freddie; hy werk al vyftien jaar by my. Miskien weet hy meer van God as ek.

(Met erkenning aan die Sinodebode van Noord-Kaap Oktober 2008)


WERKSMOONTLIKHEID

Sondolo IT are currently looking for a assistant technician for our George office (in the George area).


The applicant must consist of the following:

 • Std 10 / Grade 12 
 • Psira Grade E-C
 • N3-N4
 • IMIS Certificate or PC Engineering
 • 2-3 years experience in the technical environment
 • Knowledge of Computers & Operating Systems
 • CCTV & Electronic Access Control
 • Fault finding   
 • Knowledge of Technical Maintenance 
 • Strong interpersonal & communication skills
 • Ability to plan and use own initiative.
 • Clean disciplinary record and no criminal record.

Closing date: 14 January 2009

If anyone is interested in filling this position and consist of the above criteria, please contact Henning Horn at  071 604 4164 or Simphiwe at Manpower 044 801 1264.

village.jpg


 

Potskerf 7 Desember 2008

Welkom in hierdie familie-saamwees tot eer van God! Mag Adventtyd nuwe verwagtings in ons wakker maak.

xmas_candles.jpg

Vanoggend:

Prediker: Cornie Pretorius

Teks: Luk. 17 : 4 & 5   

Tema: Nog geloof asseblief!

 

Deurkollekte:  Helpmekaar Studie-fonds


MAANDAG 8 DESEMBER

18:00 : BIDTYD in die konsistorie almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning


VOLGENDE SONDAG – 14 DESEMBER 2008:

Prediker :    Cornie Pretorius

Teks:    2 Kor 5: 18 en 19

Tema: (Van kersfees tot nuwe verhoudings: herstelde konneksies)

KERSFEESDIENS 25 DESEMBER

Daar sal 2 eredienste wees :

07:30 en 09:30

31 DESEMBER

Oujaarsaanddiens sal om 19:00 wees.

Kerkkantoor sluit op 19/12/2008 en open 5/1/2009


“Deel jou Kers-ete Projek”

Ons gaan hierdie jaar weer ons kersete op 25 Desember met ander deel. Die ete moet voor 12:00 by die Kerksaal afgegee word waarvandaan dit versprei sal word. Die polistriënbakkies sal van vanoggend af in die portaal beskikbaar wees. 


AANBIDDING 
 • Andries Olivier  072 842 9915

child_praying2.jpgGEBED

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir..........

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebeds-vennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. bid hierdie kwartaal vir die preektemas “dink helder oor”.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende maand bid ons vir veilige vakansie reis vir ons gemeentelede en besoekers; die eensames, veral in hierdie tyd; Christus in Kersfees en vrede vir ons naaste, in Jesus Christus, onse Here!

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.


OMGEE

 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAAL- en HUISBESOEKE EN ANDER NOODGEVALLE:

Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:    

a)  LERAAR: Cornie Pretorius – 083 303 8050

b)  LERAAR: Francois Mulder – 082 676 4275

c)  KOÖRDINEERDER: Ockie Fourie – 044-8700078 /  084 798 8824

d) LANGTERMYN:  Rina Ramsauer 044-8707113

e) ROUSMART: Elize Calitz 044-8707193

f) HUISGEBONDE BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 044-8708659

g) SENIOR HUISBESOEKGROEP: Jack Theron – 0448708207


Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Bid steeds vir Oom Roelf Matthee en Tannie Emmie  (044-8707977).
 • Ons bid vir Tian Stander (0832802206), Esmè Vorster (0828057279), Hannetjie Engelbrecht (044-8708227) en Anthony Cooper (0828281875).
 • Ons bid vir Alta Visser (0832721881), tannie  Issie De Waal (0720249882), tannie Suzie Botha (044-8707163) en  Kokkie de Kock 044-8700198) se gesondheid.
 • Sharon du Plessis sterk tuis aan (0832313041).
 • Elsabè Schoeman(0832351921) sterk tuis aan na ‘n terugslag.
 • Bid vir Tannie Aggie Meyer (044-8810025) se gesondheid (het pyn en sukkel om te loop).
 • Alta Visser (0832721881)  se broer se dogtertjie, 7 weke oud, geen gehoor nie, toetse oor 5 weke.
 • Bid vir Bert Hoogerboord, (044-8708961) se herstel van ‘n paar gebreekte ribbes.
 • Helen Strydom (044-8707297) sterk by die huis aan na ‘n hartaanval.
 • Bid vir Gideon de Swardt wat vir toetse in die hospitaal was (0836284023).
 • Bid vir tannie Erna Theron wat vir ‘n oogoperasie gaan.

cake.jpgVERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.


‘n Spesiale gelukwense vir almal bo 80 jaar oud wat hierdie maand verjaar:

07/12 – Zondagh Kritzinger 0448707685

19/12 – Trien van Gass 0448708294

25/12 – Miemie Heynike

29/12 – Jack Theron 0448708207


DIENS  

Môresonhuis No 2:

Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

 

Benodighede vir DESEMBER::

colour_pencils.jpgSKRYFBEHOEFTES:

Ons wil graag vir ons Môreson huis se kinders skryfbehoeftes voorsien vir volgende jaar. Indien selgroepe of individue betrokke wil raak kontak asb Johanna by 0732002998 of 044-8708224.

Baie dankie!


OAYTA HENDRICKS: Uitdraaikryte, Kleurpenne, Eksamenblok, Groot Pritt, Naamplakkers, Huiswerkboek.

SUE ELLEN DAVIDS: Uitdraaikryte, Groot Pritt, Wiskundestel, Naamplakkers, Kleurpenne, Flip file (20), Huiswerkboek.

LEE ANN LOIYD: Groot Pritt, Colleen Inkleurkryte (12), Space Case, Flip File (20), Uitveer, Blou Pen, Rooi Pen, Swart Pen, Huiswerkboek.

RONEL LEWIE: Kleurkryte (12), Uit-draaikryte, Groot Pritt, Naamplakkers, Liniaal, Uitveer, Skerpmaker, HB Potlood, Huiswerkboek.

ROSA LEWIE: Kleurkryte (12), Uitdraai- kryte, Groot Pritt, Naamplakkers, Liniaal, Uitveer, Skerpmaker, HB Potlood, Huis-werkboek.

JOLENE WILLSCHUTTE: Kleurpotlode (12), Liniaal, skerpmaker, Uitveer, Groot Pritt, HB Potlood, Huiswerkboek.

LUCRETIA JANSEN: Skooltas, Kleurpotlode (12), Skerpmaker, Uitveer, Liniaal, Groot Pritt, HB Potlood, Uitdraaikryte, Flip file (10), Huiswerkboek, Potloodsakkie.

OUNIEL OCTOBER: Kleurkryte (12), Groot Pritt, Skerpmaker, Liniaal, Uitdraaikryte, Tuiswerkboek, HB Potlood.

RODENE VAN WYK: Groot Pritt, Uit-veer, Kleurkryte (12), Uitdraaikryte, Flip File (20), HB Potlode, Tuiswerkboek, Naamplakkers, Potloodsakkie.

ANEYSIA ALAART: Liniaal, Kleurkryte, Uitveer, Groot Pritt, HB Potlood, Huis-werkboek.

DOROTHY GOLIAT: Liniaal, Kleurkryte (12), Skêr, Uitveer, Skerpmaker, Groot Pritt, Ringlêer Dik, Flip file sakkies (20), Potlood-sakkie, HB Potlode, Huiswerkboek.

PRICILLA ADONUS: Rugsakkie – Kleuter-skool, Inkleurboek, Inkleurkryte, Kosblikkie en koeldrankbottel.


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

 

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in

die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom

om die voltooide vorm in die kollekte sakkie

te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

 • Baie welkom aan Mandi-Anel vanaf NG Gemeente Hartenbos

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 

 • Geopende Deure: Hierdie week se Nuusbrief en gebedsversoeke.
 • Hugenote Kollege verhuur hul studente akkommodasie gedurende Desember vakansie.
 • Nuusbrief van Morgenster Sendingstasie, Zimbabwe.
 • George Mannekoor sing kersliedjies op 9 Desember NGK Denneoord – kaartjies beskikbaar by Johan 0825786625.
 • Badisa Kerskonsert:  Sondagaand 19H00 in die NG Moederkerk, George.
 • Outeniqua Kersmark: 10-20 Desember 2008 NG Moeder-kerksaal 09:00 – 19:00 daagliks.
 • Die Hoogte Versorgingshuis bied huisvesting/versorging aan bejaardes tydelike asook permanente versorging.

KERSBOOM

Baie dankie aan almal wat so mildelik bygedra het en vir al die mooi geskenke wat jul gekoop het al is die ekonomie so swak. Jul het baie kinderharte bly gemaak. 

Almal is welkom om Saterdag die 13de om 12-uur te kom kyk wat aangaan.

Kersfees Groet

MARIET RAATH
0823641111


KALENDER 2009

sal binnekort beskikbaar wees by die kerkkantoor!

GENIET die vakansie, kom veilig terug! GOD seën jou!


Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het! (Luk. 2:14)

Dis die mooiste prentjie wat jy jou kan voorstel. ‘n Prentjie wat miljoene Kerskaarte al die wêreld ingestuur het: die helder nag met die sterre en die herders wat in die donker hulle skape oppas. Skielik maak ‘n verblindende helder lig dit dag om hulle. En in die lig staan die engelekoor met die wonder-like boodskap, ‘n boodskap wat net so seker bedoel is vir ons vandag as vir daardie groep skaapwagters.

Vrede op aarde. Dit is wat in Jesus se geboorte aanbreek vir ‘n wêreld wat geen vrede ken nie. Vrede met mekaar, maar ook vrede met jouself en jou eie tekortkomings. En bowenal, vrede met God. Adam en Eva het hierdie vrede versteur toe hulle die vrug geëet het. Ná hulle het elke mens hierdie vrede verbeur omdat ons almal net verder bydra tot die sondeskuld van die mensdom. Dit alles het Jesus kom verander deur vrede te bring.

Tog gaan Kersfees nie net oor vrede nie. Daar is iets wat selfs nog belangriker is. Die engele se lied herinner ons daaraan. Kersfees gaan veral oor die eer van God. Daarom mag alles nie vandag net om óns en ons vrede draai nie. Ons moet nie net hierdie dag aan God wy nie. Ons moet onssélf aan Hom wy. Hóm kom al die eer toe, in die hemel en op die aarde.

Aan God al die eer. Hy het deur sy Seun vir my vrede met Homself kom bewerk.

Dankie, Here, vir Kersfees.

Uittreksel uit: Geanker in Christus

- Hannes Burger.

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens