Potskerf 17 Augustus 2008

Welkom in hierdie feessaal waar ons saam gaan fokus op ons Skepper, ons Verlosser en ons Trooster – God-Drie-Enig. Mag Hy glimlag oor jou.

Vanoggend:

Prediker: Francois Mulder

Tema: Jy is gemaak om God Bly te maak!!

Onthou om voortaan jou Bybel en ‘n pen of potlood saam te bring vir gebruik in die erediens!

NBNB: Kindergroepe Amazing Reis:

Die kinders gaan direk na hulle Kindergroepe en kom nie eers in die kerkgebou bymekaar soos altyd nie. Indien julle nie julle Groepleier onmiddellik sien of kry nie, gaan of na julle

Kleingroeplokaal of wag in die Kerksaal.

     

Deurkollekte:  EMMAUS

Vanaand:

18:00 : Aandbyeenkoms – ‘n herhaling van die oggend erediens.   

Tienergroepe: vanaand !!! Extreme Passion

Wees vanaf 17:45 daar en bring jou pêlle saam!!

MAANDAG 18 AUGUSTUS

15:00 : FAMILIEGESPREKKE By Nuwe Pastorie (Frederick Marais en Gielie Loubser met Gemeenteraad)

18:00 – 19:30: Gielie Loubser met Tieners in Kerksaal.

18:00 : BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning.

DINSDAG 19 AUGUSTUS

17:30-19:30:  Frederik Marais (Gemeentekonsultant en predikant in sinodale diens) en Gielie Loubser (Predikant in Sinodale Diens: Jeug) fasiliteer ‘n Familiegesprek oor:

•    die plek en toekoms van die Tienergroepe in Blancogemeente as deel van die groter Gemeente-familie,

•    en die rolle van leiers

•    en die tipe leier wat daarvoor nodig is.

Ons wil graag volwassenes uit alle ouderdomsgroepe daar teenwoordig hê. Indien jy belangstel om te deel in hierdie belangrike gesprek, kontak gerus vir Joalitha, Francois of Cornie.

WOENSDAG 20 AUGUSTUS

09:00: Senior Bybelstudie

13:00: Potskerf sluit

18:00: Tienerleiersbyeenkoms

VOLGENDE SONDAG:

24 AUGUSTUS NAGMAAL:

Prediker: Cornie Pretorius

Tema: Jy is gemaak vir  God se familie!

SONDAG 31 AUGUSTUS

Gebedsatlete: vergadering in Moederskamer na Erediens.

64_dae_small.jpg 

64 DAE FOKUS!

Onthou die 3 bane waarop hierdie kwartaal se geestelike groei fokus hardloop:

BAAN 1 : SOLO-TYD

Elkeen lees vandag hoofstuk 7 en van Maandag tot volgende Sondag hoofstukke 8 tot 14  van Rick Warren se boek DIE DOELGERIGTE LEWE.

BAAN 2 : KLEINGROEPTYD

Die 2e byeenkoms waartydens julle na sessie 2 vd DVD kyk, is hierdie komende week aan die beurt.

BAAN 3 : GROOTGROEP-TYD

Onthou dat elke oggend erediens om 18:00 herhaal word.

MEMORISEERVERSE

Moenie vergeet om weekliks die memoriseervers baas te raak nie.

Week 1 se teksvers was Efesiërs 2:10

“God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”

Hierdie week (week 2) se teksvers kom uit Markus 12:30

“Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou krag.”

Wees deel van ’n besondere kwartaal in die geskiedenis van ons gemeente.  

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

praying_hands.jpgGebed:

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor of Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebedsvennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. die 64 dae Fokus program: vir al die fasiliteerders en hul kleingroepe wat deur die materiaal werk. Bid vir die Here van die oes om die opbrengs van hierdie projek te seën.
 3. vir Morgenster sendingstasie in Zimbabwe.
 4. vir Back to the Bible College in Barberton.
 5. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons plaaslike regering.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.

Gebedskamer. Almal is welkom om saam te kom bid vir die erediens om  08:45 in die kerksaal. 

“Wie nie tyd  maak vir gebed nie, sal ook min uitrig in die ander ure van die dag” – W. Graham Scroggie.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 1. Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland wat nog in die hospitaal is. (Albatrosstraat 25)
 2. Bid vir Paula en Gerrit Potgieter (044-8707399; Golf Park 2) se skoondogter Linda. 
 3. Bid vir  Roy van Rooyen vir vinnige herstel na sy operasie. (0826764275; Pieter Theron St 17))  
 4. Tannie Lettie Claassen, is in ICU. Medi Kliniek  (044-8707924; Witfonteinweg 27).
 5. Bid vir Anthony Cooper (837800130; Ouposstraat 11) wat gediagnoseer is met ‘n kwaad- aardige gewas op die brein.  Bid veral vir wysheid met die moontlike opsies vir die behandeling.
 6. Mariet Raath ( 0823641111; Willawilank 13) se ma, Hannah Burger, is in  Bayview Hospitaal na ‘n operasie.
 7. Tannie Alida Lubbe (Wattleweg 14) is in die hospitaal, bid ook dat haar verblyf en versorging uitgesorteer kan word.
 8. Bid vir Tiaan Stander en vir Helene en hulle kinders. (0832802206)
 9. Bid vir Lina Rossouw (0845880024;  Willowweg 34) wat Vrydag vir toetse in Mosselbaai was.
 10. Dink aan Barney Stander met die afsterwe van sy moeder.


Kom ons dra hulle wat kankerbehandeling ontvang steeds in ons gebede. Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Sondag 14 September gaan daar ‘n Ons Dien Ander Expo wees in die kerksaal as deel van die 64 dae fokus.

Ons wil graag alle organisasies en instellings waar gemeentelede by betrokke is, daar verteenwoordig hê.

Die volgende organisasies is reeds genader: Moreson Kinderhuis, Morgenster, Saaiers vir Christus, Bibles for Believers en Badisa.
Indien u by enige ander organisasie betrokke is of wil help met die reel van die expo, kontak asseblief vir Joalitha dat ons kan reelings tref.

“Fact finding”-uitreik na Transkei

Die Diensfokusarea beplan om van 23-28 September ‘n “fact finding”-uitreik te hou na die Canzibe-area in Transkei.

Ons het kontak gemaak met oom Willie Fourie wat al jare betrokke is in Transkei as sendeling-predikant. Hy is tans woonagtig in Natures Valley, maar is nog betrokke in die gebied. Sy betrokkenheid behels onder andere  om aartappel moere vir die boere te neem, asook geestelike materiaal en boeke volgens hul behoeftes.

Hy is ook voortdurend op soek na mense wat kan help met die aanry van goedere.

Die doel van die “fact finding”-uitreik,  is om saam met oom Willie Fourie te gaan en moontlik te help met die vervoer van die goedere wat hy wil neem na die area. Dan wil ons gaan luister wat die behoeftes van die plaaslike gemeenskap daar is en te hoor hoe ons betrokke kan raak. Moontlike geleenthede wat bestaan sluit in die jeug, mediese hulp, geletterheidsprogramme, bouwerk en boerdery.

Die beplannig is om Dinsdagmiddag 23 September te vertrek en oor te slaap in Oos London. Die Woensdag sal ons dan ry tot by Umtata mond en dan weer op Sondag 28 September terugkeer. Vir die tydperk in Transkei sal ons by Tsani bly.
Enige iemand wat belangstel om saam te gaan, kontak so gou as moontlik vir Joalitha.

Môresonhuis: Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir AUGUSTUS: Tande-pasta; Hairfood; Tandeborsel; Sanitere doekies;  stroop;  grondboontjiebotter. 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

VOLGENDE PROTEAKLUBUITSTAPPIE – 27 AUGUSTUS!

Julle het dit versoek, hier kom dit, onvergeet- like hoenderbraai met ‘n smullekker spyskaart en lekker saamkuier van ou en nuwe vriende!  Waar  by Carpe Diemskool op 27 Augustus.  (As u ‘n senior lidmaat van die gemeente is en gewonder het wat by die Proteaklub aangaan, hierdie is die geleentheid om ons op die proef te stel, moet dit nie misloop nie).

Ons vertrek om 10h00 vanaf die kerksaal. Vriende wat direk ry, ons ontmoet om 10h30 stiptelik in die voorportaal van die Carpe Diemskool vir ‘n aangename verrassing!

U bring saam, eie tee/koffie en eet- en drinkgerei (ook vir nagereg). Koste beloop nog steeds, R40,00 per persoon.

Vriende, dit is vir die bestuur ‘n groot vreugde om hierdie en ander soortgelyke funksies te beplan, voor te berei en aan te bied maar dit is nodig om vroegtydig presiese getalle te hê ten einde die benodigdhede betyds en teen die beste pryse te kan aankoop. Ons doen ‘n beroep op u om vroegtydig u bespreking te doen. Bespreek asb. op of voor, maar nie later nie as,12h00 op Maandag, 25 Augustus  by Ria Klingenberg by tel. 044 – 8708 517  of by André Botha by tel.044- 8707917. Sê asseblief vir Ria of André indien u ‘n saamrygeleentheid aanbied of benodig.

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR BELANGRIKE INLIGTING  IN ANDER GEMEENTES ENS.
 

BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

Tenders! Tenders!

Tenders word ingewag vir die koop van prefabmure wat by pastorie vervang is met ‘n baksteenmuur. Tenders sluit 1 September 2008.

Navrae by Kantoor of Kobus 0849006666. 

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


 

Potskerf 10 Augustus 2008

Ons skop vanoggend die volgende deel van hierdie kwartaal se 64daefokus af tydens die oggend erediens. Mag vanoggend en elk van die volgende 40 dae ‘n tyd van nuwe toewyding en lewe voor God wees. Geniet elke oomblik van die res van die 64dae fokus.

Vanoggend:
Prediker:
Cornie Pretorius
Tema: Wat op aarde doen ek hier?

Onthou om voortaan jou Bybel en ‘n pen of potlood saam te bring vir gebruik in die erediens!

NBNB: Kindergroepe Amazing Reis:

Die kinders gaan direk na hulle Kindergroepe en kom nie eers in die kerkgebou bymekaar soos altyd nie. Indien julle nie julle Groepleier onmiddellik sien of kry nie, gaan of na julle Kleingroeplokaal of wag in die Kerksaal.

Deurkollekte:  Studente Bediening

Vanaand:

18:00: Aandbyeenkoms – ‘n herhaling van die oggend erediens. Extreme Encounter (deel van 64daefokus) begin vanaand by Tienergroepe (18:00-19:30). Bring jou solotyd boekie saam en ook jou pêlle.

MAANDAG 11 AUGUSTUS

18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning.

WOENSDAG 13 AUGUSTUS

09:00: Senior Bybelstudie

13:00: Potskerf sluit

18:00: Tienerleiersbyeenkoms

VOLGENDE SONDAG:

17 AUGUSTUS:
Prediker: Francois Mulder
Tema:
Jy is gemaak om God bly te maak!

64_dae_small.jpg

Blancogemeente!

 

Onthou die 3 bane waarop hierdie kwartaal se geestelike groei fokus hardloop:

SOLO-TYD

Ons lees vanaf 11 Augustus saam aan die 40 hoofstukke van Rick Warren se boek DIE DOELGERIGTE LEWE.

KLEINGROEPTYD

Die 1e byeenkoms waartydens julle na sessie 1 vd DVD kyk, is eers tydens die week van 11 Augustus. Intussen kan die groepe kenmekaars hou en van die administrasie vir die kwartaal afhandel.

Daar is nog tyd om vandag en die volgende paar dae in te skryf vir ’n kleingroep.

GROOTGROEP-TYD

Onthou dat elke oggend erediens om 18:00 herhaal word.

Wees deel van ’n besondere kwartaal in die geskiedenis van ons gemeente.   

Die nuutste INDELINGSLYSTE en elke Kleingroep se lede is opgeplak in die voorportaal van die kerkgebou.

Groepleiers  kan die materiaal vir hul groepe vandag na die erediens kry. Indien julle te veel solotydboeke het, kan julle dit so gou as moontlik terugbring na die kerkkantoor. Vir enige navrae rondom die kleingroepe, kan jy kontak maak met Stefan Schoeman 0832872846

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

praying_hands.jpgGEBED: 

Voorbidding:

:Gebedsversoeke: Enige gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal sit.

Voorbidding: Gebruik asseblief die Potskerf as voorbiddingslys en bid saam vir ons gemeente en al die aktiwiteite.

Die 64 dae Fokus program: Bid aub. vir al die reëlings wat getref moet word. Bid dat die Here die resultate van die projek sal seën.

 • Bid wanneer u alleen in die motor is.
 • Bid daagliks saam as gesin vir die program.
 • Plak die gebedsversoek(e) teen u yskas en kennisgewingbord by die huis.
 • Kry ’n gebedsvennoot en bid weekliks saam vir die program.

Gebedskamer. Almal is welkom om saam te kom bid vir die erediens; 08:45, kerksaal.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

Familiebediening: Tienergesprek

Op 19 Augustus 2008 (17:30-19:30) fasiliteer Frederik Marais (Gemeentekonsultant en predikant in sinodale diens) en Gieilie Loubser (Predikant in Sinodale Diens: Jeug) ‘n Familiegesprek oor:

•    die plek en toekoms van die Tienergroepe in Blancogemeente as deel van die groter Gemeente-familie,
•    en die rolle van leiers
•    en die tipe leier wat daarvoor nodig is.

Ons wil graag volwassenes uit alle ouderdomsgroepe daar teenwoordig hê. Indien jy belangstel om te deel in hierdie belangrike gesprek, kontak gerus vir Joalitha, Francois of Cornie voor 17/8/08.

stick_figures.jpg

’n Pastorale Hulpwerkerskursus word aangebied in George op 26 – 27 Augustus 2008 vir persone wat betrokke is in hospitale en hulle gemeentes. Kontak nommer 0832547499.
Vir meer besonderhede en inskrywings- vorms sien Kennisgewingbord.

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland wat nog in die hospitaal is.
 • Paula en Gerrit Potgieter (044-8707399) se skoondogter Linda het haar bewussyn herwin. Sy is besig om te herstel maar dit sal tyd neem voor sy volkome herstel het. Dink aan haar man Terence en kinders.
 • Bid vir  Roy van Rooyen vir vinnige herstel na sy operasie. (0826764275)   
 • Tannie Lettie Claassen, is in ICU. Medi Kliniek  (044-8707924).

Kom ons dra hulle wat kankerbehandeling ontvang steeds in ons gebede. Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE
Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

 

  NUWE INTREKKERS

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

Baie welkom aan die volgende nuwe intrekkers:

 • Johan en Hannelie du Preez saam met Mieke en Mornê vanaf N G Gemeente Driehoek (Kerriwood Hill 30, Maitlandstraat)
 • Jacque en Bertha du Plessis van NG Gemeente George (Moeder) en Bloemfontein-Noord (Eagleweg 18).
 • Mornè en Renette Strauss saam met Ruan van NG Gemeente kerksondermure (1029 Hilltop, Oubaai).
 • Pieter en Elsie Jordaan van NG Gemeente Brackenfell-Wes (Stemmetstraat 23).

DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Sondag 14 September gaan daar ‘n Ons Dien Ander Expo wees in die kerksaal as deel van die 64 dae fokus.

Ons wil graag alle organisasies en instellings waar gemeentelede by betrokke is, daar verteenwoordig hê.

Die volgende organisasies is reeds genader: Moreson Kinderhuis, Morgenster, Saaiers vir Christus, Bibles for Believers en Badisa.

Indien u by enige ander organisasie betrokke is of wil help met die reel van die expo, kontak asseblief vir Joalitha dat ons kan reelings tref.

SOPKOMBUIS

Ons is dringend op soek na die emmers wat gebruik word vir die sop.

Indien u dit geleen het, bring asseblief so gou moontlik terug na die kombuis.

Baie dankie
Joalitha van Zyl
 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

OPNAME OOR BEHOEFTES VAN  SENIORS IN BLANCO-GEMEENTE

Alle seniors word herinner om die opnamevorm oor behoeftes van seniors, wat verlede week in die Seniorblad verskyn het, te voltooi en volgende Sondag tydens die erediens in ‘n kollektesakkie te plaas of om dit op of voor 10 Augustus, by die Kerk- kantoor in te handig.

VANUIT DIE KERKKANTOOR

 

Ons benodig dringend mense wat belangstel in sangbediening.  Skakel asb Sarena by 044-8707648 en kom sing saam!

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

Hoërskool Outeniqua is opsoek na alle matriekleerlinge van 1990. Ons wil graag kontak behou met almal en daar word versoek dat die matrieks van 1990 die webtuiste www.kwagga1990.co.za besoek en hulle besonderhede opdateer of kontak Alicia by 0823382573 of Annette by 0828990944. Ons is huidiglik besig om die reunie vir 2010 te beplan en sien uit om van julle te hoor.

Alicia Adams
George Mannekoor
“Inheems’
14 Augustus 2008
NGK Tuinedal
19:30
Kaartjies: R40-00
Kaartjies beskikbaar by: Johan Le Roux 0825786625

Ons beplan 'n "survivors" dag vir pasiënte en hulle families wat saamleef met kanker.  Saterdag 16 Aug om 09:30 vir 10:00. ATKV Walvissaal Hartenbos.

Bespreek voor 6 Aug by Anna of Edna (044-8840705).

George Mannekoor en Bellevue First Congregational Church Choir – V.S.A tree op Sondag 31 Augustus 2008 in Denneoord Kerkgebou om 19:00 op.  Kaartjies R30-00

Tel No: 044-8740886

MIGHTY MEN CONFERENCE 2008

Nog een van Angus Buchan se DVD’s, opgeneem by die byeenkoms gehou te Greytown, KwaZulu Natal, gaan op ‘n groot skerm vertoon word op Maandagaand 11 Augustus 2008 by Van Kervel Skoolsaal, Meyerstraat, George om 19:15 - ± 20:15. Gratis almal welkom; Bring jou vriende saam!!

Verdere navrage:
Coenie(0731988284) & Joanie Steyls (044-8840359)  


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

 

  Blancogemeente - deel van die NG Kerk familie


 

Potskerf 3 Augustus 2008

Baie welkom in hierdie feessaal saam met God se genooide gaste. Ons vier fees oor ons God wat ons SkepperVader is, ons gered het deur Jesus Christus en wat deur die Heilige Gees van Christus in en deur ons werk.

Vanoggend:
Prediker:
Francois Mulder
Tema: Moenie jou lewe mors nie!

Onthou om voortaan jou Bybel en ‘n pen of potlood saam te bring vir gebruik in die erediens!

Kindergroepe: Direk na skoolsaal “Intro van Amazing Race”.

Deurkollekte: Alta du Toit Sentrum.

Vanaand:

18:00: Aandbyeenkoms – ‘n herhaling van die oggend erediens.

18:00: Tienergroepe   

MAANDAG 4 AUGUSTUS

18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning.

DINSDAG 5 AUGUSTUS

19:00: Gemeenteraad

WOENSDAG 6 AUGUSTUS

09:00: Senior Bybelstudie

13:00: Potskerf sluit

18:00: Tienerleiersbyeenkoms

DONDERDAG 7 AUGUSTUS

09:00: Dienssentrum

VOLGENDE SONDAG: 10 AUGUSTUS

Prediker: Cornie Pretorius

Tema: Wat op aarde doen ek hier?      

64_dae_small.jpg

Blancogemeente!

 

Onthou die 3 bane waarop hierdie kwartaal se geestelike groei fokus hardloop:

SOLO-TYD

Ons lees vanaf 11 Augustus saam aan die 40 hoofstukke van Rick Warren se boek DIE DOELGERIGTE LEWE.

KLEINGROEPTYD

Die 1e byeenkoms waartydens julle na sessie 1 vd DVD kyk, is eers tydens die week van 11 Augustus. Intussen kan die groepe kenmekaars hou en van die administrasie vir die kwartaal afhandel.

Daar is nog tyd om vandag en die volgende paar dae in te skryf vir ’n kleingroep.

GROOTGROEP-TYD

Onthou dat elke oggend erediens om 18:00 herhaal word.

Wees deel van ’n besondere kwartaal in die geskiedenis van ons gemeente.  

 

Die nuutste INDELINGSLYSTE en elke Kleingroep se lede is opgeplak in die voorportaal van die kerkgebou.

Groepleiers  kan die materiaal vir hul groepe vandag na die erediens kry. Indien julle te veel solotydboeke het, kan julle dit so gou as moontlik terugbring na die kerkkantoor. Vir enige navrae rondom die kleingroepe, kan jy kontak maak met Stefan Schoeman 083 287 2846.

 

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

 

praying_hands.jpgGEBED:

Voorbidding.

Gebedsversoeke: Enige gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal sit.

Voorbidding: Gebruik asseblief die Potskerf as voorbiddingslys en bid saam vir ons gemeente en al die aktiwiteite.

Die 64 dae Fokus program: Bid aub. vir al die reëlings wat getref moet word. Bid dat die Here die resultate van die projek sal seën.

 • Bid wanneer u alleen in die motor is.
 • Bid daagliks saam as gesin vir die program.
 • Plak die gebedsversoek(e) teen u yskas en kennisgewingbord by die huis.
 • Kry ’n gebedsvennoot en bid weekliks saam vir die program.

 

Gebedskamer. Almal is welkom om saam te kom bid vir die erediens; 08:45, kerksaal.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846
 
stick_figures.jpg
’n Pastorale Hulpwerkerskursus word aangebied in George op 26 – 27 Augustus 2008 vir persone wat betrokke is in hospitale en hulle gemeentes. Kontak nommer 0832547499.

 

Vir meer besonderhede en inskrywings- vorms sien Kennisgewingbord.

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659
 

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland wat nog in die hospitaal is.
 • Callie Schmahl het ‘n hartomleiding gehad en sterk aan by die huis (0837649683).
 • Paula en Gerrit Potgieter (044-8707399) se skoondogter Linda lê bewusteloos in Pretoria Hospitaal na ‘n ongeluk waarin sy deur ‘n fiets omgery is. Dink aan haar man Terence en kinders.
 • Die operasie van Roy van Rooyen het goed afgeloop bid vir vinnige herstel (0826764275)
 • Tannie Lettie Claassen, is in ICU. Medi Kliniek  (044-8707924).
 • Tannie Aggie Meyer se broer is oorlede (044-8810025).
 • Christo Meyers, Fouche en Jackie se seun, se operasie het suksesvol afgeloop (0827791636).
 • Die dankdiens vir die lewe van Oom Tinus Geyer is Vrydag gehou.  Bid vir Tannie Marie en familie.

Kom ons dra hulle wat kankerbehandeling ontvang steeds in ons gebede. Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

 

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

 

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

Baie welkom aan ons nuwe intrekker Maretha Joubert van NG Gemeente Denneoord.


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Sondag 14 September gaan daar ‘n Ons Dien Ander Expo wees in die kerksaal as deel van die 64 dae fokus.

Ons wil graag alle organisasies en instellings waar gemeentelede by betrokke is, daar verteenwoordig hê.

Die volgende organisasies is reeds genader: Moreson Kinderhuis, Morgenster, Saaiers vir Christus, Bibles for Believers en Badisa.

Indien u by enige ander organisasie betrokke is of wil help met die reel van die expo, kontak asseblief vir Joalitha dat ons kan reelings tref.

Voorbidding Morgenster Zimbabwe

Bly asseblief bid dat die Christene in Zimbabwe tog nie die Evangelie sal los nie.  En al los hulle, dat hulle sal belewe hoedat die Here van die Evangelie húlle nie sal loslaat nie, nooit nie!

Talle van julle het die afgelope tyd op verskeie maniere deur jul omgee hierdie waarheid prakties gedemonstreer. Toe ons veiligheid bedreig was, is ons oorweldig deur SMS- en epos-boodskappe van meelewing en voorbidding wêreldwyd! Baie het bydraes gestuur om die kosnood te help verlig en twee kosbare vriende het selfs hierheen gery en self noodvoorrade gebring!  Aan elkeen, opreg baie dankie namens die baie mense wie se nood hierdeur verlig is. Wees verseker dat dit vir ons 'n prioriteit is om goeie rentmeesters te wees en te sorg dat hierdie hulp op grondvlak uitkom by die mense vir wie dit bedoel is.

Om die ontwil van die Evangelie,
Henry & Susan
Morgenster Zimbabwe
 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

OPNAME OOR BEHOEFTES VAN  SENIORS IN BLANCO-GEMEENTE

Alle seniors word herinner om die opnamevorm oor behoeftes van seniors, wat verlede week in die Seniorblad verskyn het, te voltooi en volgende Sondag tydens die erediens in ‘n kollektesakkie te plaas of om dit op of voor 10 Augustus, by die Kerk- kantoor in te handig.

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE

VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


GEOPENDE DEURE

dr_rebekka.jpgDr Rebekka, een van die dames wat in Indonesië vir 25 maande in die gevangenis was, waarvoor baie van u so getrou gebid het, kom besoek ons in Suid Afrika en sommer hier in die Suid Kaap van 6-7 Augustus 2008. Moeder- gemeente 19h00 7/8/2008.

Liewe Voorbidders

Ek sal volgende week geen weeklikse gebedsversoek uitstuur nie, omdat ek op toer is met Dr Rebekka & Linda van Indonesië.  U moet tog asb. onthou om hierdie geleenthede by te woon.

Verder wile k u daarvan bewus maak dat ons ‘n 8-8-8 gebedsaflos vir China gaan hou op die 8ste Augustus.  U kan ons webwerf by www.opendoors.org.za besoek en op die tydrooster ‘n 8 minute gebedstyd kies.  Hoofkantoor sal dan vir u die gebedspunte epos.  So op die 8ste van die 8ste Maand kan u vir 8 minute vir Christene in China bid. Dit is ook die amptelike opening van die Olimpiese Spele.

Dankie vir u getroue voorbidding

Janine Coetzee
Open Doors Media Consultant
T 011-8889341/F 011-8889362

Hoërskool Outeniqua is opsoek na alle matriekleerlinge van 1990. Ons wil graag kontak behou met almal en daar word versoek dat die matrieks van 1990 die webtuiste www.kwagga1990.co.za besoek en hulle besonderhede opdateer of kontak Alicia by 0823382573 of Annette by 0828990944. Ons is huidiglik besig om die reunie vir 2010 te beplan en sien uit om van julle te hoor.            Alicia Adams


George Mannekoor
“Inheems’
14 Augustus 2008
NGK Tuinedal
19:30
Kaartjies: R40-00
Kaartjies beskikbaar by: Johan Le Roux 0825786625


Ons beplan 'n "survivors" dag vir pasiënte en hulle families wat saamleef met kanker.  Saterdag 16 Aug om 09:30 vir 10:00. ATKV Walvissaal Hartenbos.

Bespreek voor 6 Aug by Anna of Edna (044-8840705).


George Mannekoor en Bellevue First Congregational Church Choir – V.S.A tree op Sondag 31 Augustus 2008 in Denneoord Kerkgebou om 19:00 op.  Kaartjies R30-00

Tel No: 044-8740886 

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

 

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033
 

Blancogemeente - deel van die NG Kerk familie


 

Potskerf 27 Julie 2008

Baie welkom in hierdie feessaal saam met God se genooide gaste. Ons vier fees oor ons God wat ons SkepperVader is, ons gered het deur Jesus Christus en wat deur die Heilige Gees van Christus in en deur ons werk.

Vanoggend:
Prediker:
Francois Mulder
Tema:
64 Dae Fokus Afskop fees.

Kom geniet koffie en tee asook ‘n heerlike poeding-proe na die erediens.

Kindergroepe: Direk na skoolsaal saam met Elmien en die Hosannas. Ouers welkom!

Deurkollekte:  Noodkas

Vanaand:

18:00: Aandbyeenkoms – ‘n herhaling van die oggend erediens.

18:00: Tienergroepe   

MAANDAG 28 JULIE

18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning.

WOENSDAG 30 JULIE

09:00 – 10:00: Senior Bybelstudie

10:30 vir 11:00: Proteaklub uitstappie

13:00: Potskerf sluit

VOLGENDE SONDAG 27 Julie

Prediker: Francois    Mulder

Tema: Moenie jou lewe mors nie.

64_dae_small.jpg

Blancogemeente!

In Efesiërs 3:20 skryf Paulus oor God wat magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. As leierskap van die 64 Dae Fokus eer ons die Here wat die waarheid van hierdie stelling vir ons wys. Die meer as 400 volwasse lidmate wat ingeskryf het vir 'n kleingroep en die entoesiasme van so baie van julle, het ons stomgeslaan. Aan God al die eer. Ons glo dat dit vir ons almal 'n lewensveranderende tyd in kleingroepe maar ook in ons grootgroep- en solo-tyd gaan wees.

Daar is nog tyd om vandag en die volgende paar dae in te skryf vir ’n kleingroep.

Wees deel van ’n besondere kwartaal in die geskiedenis van ons gemeente.  

 

Baie dankie vir almal wat reeds aangetoon het dat hulle deel wil uitmaak van die kleingroepe.

Die nuutste INDELINGSLYSTE en elke Kleingroep se lede is opgeplak in die voorportaal van die kerkgebou.

Groepleiers ontvang vandag al die materiaal vir hul groepe na die Afskop Fees in die kerksaal.  Indien jy nie vandag kan bywoon nie, kan jy kontak maak met Stefan Schoeman 0832872846

 

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

 

praying_hands.jpgGEBED:

Voorbidding.

Gebedsversoeke: Enige gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal sit.

Voorbidding: Gebruik asseblief die Potskerf as voorbiddingslys en bid saam vir ons gemeente en al die aktiwiteite.

Die 64 dae Fokus program: Bid aub. vir al die

reëlings wat getref moet word. Bid dat die Here die resultate van die projek sal seën.

 • Bid wanneer u alleen in die motor is.
 • Bid daagliks saam as gesin vir die program.
 • Plak die gebedsversoek(e) teen u yskas en kennisgewingbord by die huis.
 • Kry ’n gebedsvennoot en bid weekliks saam vir die program.

Gebedskamer. Almal is welkom om saam te kom bid vir die erediens; 08:45, kerksaal.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

stick_figures.jpg

’n Pastorale Hulpwerkerskursus word aangebied in George op 26 – 27 Augustus 2008 vir persone wat betrokke is in hospitale en hulle gemeentes. Kontak nommer 0832547499.

Vir meer besonderhede en inskrywings- vorms sien Kennisgewingbord.

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659
 

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland wat nog in die hospitaal is.
 • Roy van Rooyen 17 Pieter Theron straat word op 21 Julie in George Hospitaal opgeneem vir ‘n operasie op die 22ste. Bid asb vir hom.
 • Bid vir Donald Wallace se gesondheid (0824851532).
 • Magda Botha is in die Geneva Kliniek (w 044-8031309)
 • Callie Schmahl het ‘n hartomleiding gehad en sterk aan by die huis (0837649683).
 • Piet Swart (0827667047) sterk by die huis aan. 
 • Emma Strydom se skoonsuster Nellie Snygaans is oorlede. Dink aan die familie. (044-8707008)
 • Dink aan tannie Lettie Claassen, Witfonteinweg 27 (044-8707924)
 • Oom Tinus Geyer is Donderdag oorlede. Ons weet daar's fees in die hemel! Ons bid vir tannie Marie en die familie. (044-8707409) (0828251588)

Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

KINDERGROEPE:

03/8/08: Direk na skoolsaal – “Intro van Amazing Race”.


VOLGENDE PROTEAKLUBUIT- STAPPIE – 30 JULIE !

Hier kom dit!  Die bestuur het uiteindelik op u vertoë ag geslaan en ons eie potjiekosfundi, André,  gevra om vir ons ‘n heerlike potjiekosete voor te berei. 

Dit tesame met die gebruiklike lipaflek- nagereg en lekker saamkuier met goeie vriende, gaan van hierdie byeenkoms weer iets besonders maak.

Waar?  By ons kerksaal, om 10h30 vir 11h00, 30 Julie.  U bring saam, eie tee/koffie en eet- en drinkgerei (ook vir nagereg). Koste beloop R40,00 per persoon.

Bespreek asb. op of voor  Maandag, 28 Julie by Fréda Oosthuizen (tel. 044 – 870 7362) of  André Botha (tel.044- 870 7917) 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 
 
16 DESEMBER 2008: GELOFTEDAG OF VERSOENINGSDAG

In die Seniorblad wat hierby aangeheg word, is ‘n artikel oor Geloftedag 2008.


Die artikel is vir die hele gemeente bedoel en ons vra almal se voorstelle oor hoe u dink, Geloftedag gevier behoort te word.


Vanuit die Kerkkantoor

Simboliek van doek voor die kateder:

64 dae as tema

Groepe mense – selgroepe

Sirkels – dui op die eenheid van die groep en die Woord wat sentraal is.

Die sirkels is verbind aan die groot sirkel aan die kruis wat dui op die onderlinge verbondenheid aan Jesus Christus deur die kruis

Groen – die berg

Wit duif – die Heilige Gees wat elkeen toerus om die wil van God te doen


SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING


dr_rebekka.jpgGEOPENDE DEURE

Dr Rebekka, een van die dames wat in Indonesië vir 25 maande in die gevangenis was, waarvoor baie van u so getrou gebid het, kom besoek ons in Suid Afrika en sommer hier in die Suid Kaap van 6-7 Augustus 2008. Moeder- gemeente 19h00 7/8/2008.

Geopende Deure Gebedsversoeke

Bron: Compass Direct

 Die 37-jarige Azib Simon is sedert Desember 2007 in die tronk aangehou en gemartel vir haar geloof in Jesus. Verlede week het sy aan malaria in Eritrea se Wi’a Militêre Opleidingsentrum beswyk.  Sy was reeds baie swak as gevolg van volgehoue martelsessies, voordat sy malaria gekry het.Christene in hierdie tronke kry selde mediese aandag en volgens ons bron, het die owerhede geweier om Simon se malaria se behandel. Sy het die Kale-Hiwet Kerk in Assab bygewoon, een van die onafhanklike evangeliese kerke wat deur die land se Marxistiese geneigde regering geteiken is. Op die 8ste Junie is 8 Christen broers wat by die Adi-Quala tronk aangehou is, na die mediese noodfasiliteite geneem as gevolg van marteling. Simon se dood bring die dodetal van Christene wat in Eritrese tronke aangehou op 5 te staan. Hulle is almal dood as gevolg van die feit dat hulle nie hulle geloof wou versaak nie.

Gebedsversoeke:

 • Bid vir Azib se naasbestaandes en haar mede-gelowiges
 • Bid dat die Heilige Gees hulle Trooster sal wees
 • Bid vir die 8 broers wat na die nood mediese eenheid geneem is

 

Arbeidsbediening in die Tuinroete:  Beoog om teen einde September/begin Oktober ‘n geestelike musikale blyspel aan te bied.  Hulle benodig byspelers  ook klein kindertjies.

Môreson ACVV Kinder- en Jeugsorgsentrum : Vakature vir Kinderversorger (huismoeder).

Wildsvleisfees – 1 Augustus 2008 Moedergemeente

NGK Moedergemeente hou op 9 Augustus om 10:00 ‘n Dames- en Dogterstee ten bate van hulle Jeugprojek.

Besprekings en kaartjies: 044-874 2036 of Noëline 082 594 6443.


Hoërskool Outeniqua is opsoek na alle matriekleerlinge van 1990. Ons wil graag kontak behou met almal en daar word versoek dat die matrieks van 1990 die webtuiste www.kwagga1990.co.za besoek en hulle besonderhede opdateer of kontak Alicia by 0823382573 of Annette by 0828990944. Ons is huidiglik besig om die reunie vir 2010 te beplan en sien uit om van julle te hoor.

Alicia Adams


George Mannekoor

“Inheems’

14 Augustus 2008

NGK Tuinedal

19:30

Kaartjies: R40-00

Kaartjies beskikbaar by: Johan Le Roux 0825786625 

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192


NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033
 

 

Potskerf 20 Julie 2008

Welkom aan almal! Mag God ons oorweldig met sy liefde en seën tydens hierdie kwartaal.


Cornie gaan vanaf 22/7 – 1/8/2008 ‘n bietjie wegbreek.  Geniet julle staptoer.

Vanoggend:

Prediker: Cornie & Francois

Tema: Hoe korrel mens?

Teks: Psalm 145


Doop: Kevin en Sonja Beel se seuntjie Wian word vanoggend gedoop. Mag God julle as gesin ryklik seën.


Kindergroepe: Vir die eerste 10 minute saam met ouers in erediens waarna julle na julle eie groepies gaan.


Deurkollekte: RAMOT


Vanaand:

18:00: Nagmaal

small_campfire.jpgTienergroepe: 17:30 – 19:30

Bring marshmallows saam –ons hou groot bon-fire!!

 

MAANDAG 21 JULIE

18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning.


WOENSDAG 23 JULIE

13:00: Potskerf sluit


VOLGENDE SONDAG 27 Julie

Prediker: Francois   

Tema: 64 Dae Fokus Afskop fees.

Kom geniet koffie en tee asook ‘n heerlike poeding-proe na die erediens.

64_dae_small.jpg

Blancogemeente!

 

Die aftelling vir die begin van die 64 Dae Fokus is verby!

Vandag begin ons!

Ons opgewondenheid as leierskap is 'n entoesiasme wat kom uit God se hart.

Ons verwagting is van Hom alleen!

Mag Hy in en deur ons VERHEERLIK word.


Daar is nog tyd om vandag en die volgende paar dae in te skryf vir ’n kleingroep.

Wees deel van ’n besondere kwartaal in die geskiedenis van ons gemeente. 

 

Baie dankie vir almal wat reeds aangetoon het dat hulle deel wil uitmaak van die kleingroepe.

Die INDELINGSLYSTE is opgeplak in die voorportaal van die kerkgebou.

Groepleiers ontvang al die materiaal vir hul groepe op Sondag 27 Julie na die Afskop Fees.


Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

 

AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

  GEBED:                                                                                                            

Voorbidding.

Gebedsversoeke: Enige gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal sit.

Voorbidding: Gebruik asseblief die Potskerf as voorbiddingslys en bid saam vir ons gemeente en al die aktiwiteite.

Die 64 dae Fokus program: Bid aub. vir al die reëlings wat getref moet word. Bid dat die Here die resultate van die projek sal seën.

 • Bid wanneer u alleen in die motor is.
 • Bid daagliks saam as gesin vir die program.
 • Plak die gebedsversoek(e) teen u yskas en kennisgewingbord by die huis.
 • Kry ’n gebedsvennoot en bid weekliks saam vir die program.

Gebedskamer. Almal is welkom om saam te kom bid vir die erediens; 08:45, kerksaal. 

Tyd wat in gebed deurgebring word, is nooit gemors nie – Francois Fenélon.

Vir alle lede van Lofprysingsgroepe

 

born_to_worship.jpg

 


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

stick_figures.jpg 

’n Pastorale Hulpwerkerskursus word aangebied in George op 26 – 27 Augustus 2008 vir persone wat betrokke is in hospitale en hulle gemeentes. Kontak nommer 0832547499.

Vir meer besonderhede en inskrywings- vorms sien Kennisgewingbord.

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659
 

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland wat nog in die hospitaal is.
 • Francois en Lydia Barnard (0825765548) se seuntjie Franco was weer in hospitaal.
 • Oom Piet Swart (0827667047) was in die hospitaal.
 • Roy van Rooyen (044-8760037) word op 21Julie in George Hospitaal opgeneem vir ‘n operasie op die 22ste. Bid asb vir hom.
 • Bid vir Donald Wallace se gesondheid (0824851532).
 • Magda Botha is in die Geneva Kliniek
 • Callie Schmahl het ‘n hartomleiding gehad en is tans in Bayview Kliniek.
 • Peet Lubbe is oorlede.  Dink aan sy familie in hierdie tyd van rou (044-8708830)
 • cake.jpgOom Chris en tannie Emma Gericke is vandag 63 jaar getroud en dit is ook tannie Emma se verjaarsdag. Baie geluk!!

Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

KINDERGROEPE:

27/7/08: Direk na skoolsaal saam met Elmien en die Hosannas. Ouers welkom.

03/8/08: Direk na skoolsaal – “Intro van Amazing Race”.

VOLGENDE PROTEAKLUBUIT- STAPPIE – 30 JULIE !

Hier kom dit!  Die bestuur het uiteindelik op u vertoë ag geslaan en ons eie potjiekosfundi, André,  gevra om vir ons ‘n heerlike potjiekosete voor te berei. 

Dit tesame met die gebruiklike lipaflek- nagereg en lekker saamkuier met goeie vriende, gaan van hierdie byeenkoms weer iets besonders maak.

Waar?  By ons kerksaal, om 10h30 vir 11h00, 30 Julie.  U bring saam, eie tee/koffie en eet- en drinkgerei (ook vir nagereg). Koste beloop R40,00 per persoon.

Bespreek asb. op of voor  Maandag, 28 Julie by Fréda Oosthuizen (tel. 044 – 8707 362) of  André Botha (tel.044- 8707917).

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE

BELANGRIKE INLIGTING

dr_rebekka.jpgGEOPENDE DEURE

Dr Rebekka, een van die dames wat in Indonesië vir 25 maande in die gevangenis was, waarvoor baie van u so getrou gebid het, kom besoek ons in Suid Afrika en sommer hier in die Suid Kaap van 6-7 Augustus 2008. Moeder- gemeente 19h00 7/8/2008.

Arbeidsbediening in die Tuinroete:

Beoog om teen einde September/begin Oktober ‘n geestelike musikale blyspel aan te bied.  Hulle benodig byspelers  ook klein kindertjies.

Môreson ACVV Kinder- en Jeugsorgsentrum:

Vakature vir Kinderversorger (huismoeder).

Wildsvleisfees – 1 Augustus 2008 Moedergemeente


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033
 
 

KWARTAALTEMA: WAT OP AARDE DOEN EK HIER?

Ons glo dat die Here hierdie vraag vir elkeen van ons wil beantwoord. Daarom wil ons vir die 64 dae van die eerste tot die laaste Sondag van die derde kwartaal FOKUS op die Here en Sy Woord om te HOOR wat Hy vir ons as indiwidue en gemeente wil sê.

Om elkeen te help FOKUS, wil ons jou uitdaag om drie tipes TYD opsy te sit:

 1. Stilte-TYD
 2. Kleingroep-TYD
 3. Grootgroep-TYD

doelgerigte_lewe_bookcover.jpgSTILTETYD: Van Maandag 11 Augustus tot Vrydag 19 September gebruik ons die 40 dagstukkies in Rick Warren se boek “Die Doelgerigte Lewe” vir persoonlike stiltetyd.

KLEINGROEPTYD: Van Maandag 28 Julie tot Vrydag 19 September gaan elke kleingroep in die gemeente 8 maal bymekaarkom by ‘n gasheer-huis om dieper te delf in die Woord en sáám na die Here te

grootgroep_small.jpgLUISTER. Elke kleingroep ontvang ‘n dvd met ses 20 minute aanbiedings wat aansluit by jou stiltetyd asook die eredienste. Elke groeplid ontvang ook ‘n gratis werkboek asook ‘n sangbundel.

GROOTGROEPTYD: Elke Sondag gaan ons as groot groep bymekaar kom vir die weeklikse erediens. Die erediens temas sal as inleiding dien vir die komende week se stiltetyd en kleingroeptyd.


 


Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens