Potskerf 4 Mei 2008

 

fees_van_gees.jpg
Baie welkom by Pinkster 2008 wat gelei word deur George Nel van Booysen NG Kerk in Pretoria. Mag ons in dié tyd saam ‘n ware fees van die Gees beleef!

 


Geen Kindergroepe vanoggend

 

PROGRAM VIR PINKSTER

Vanoggend se tema: "Word wat Jesus is."

*Offers by die deure : Arbeidsbediening George


Sondagaand 19:00 "Inleiding tot die metodiek wat ek gebruik om met die Teks [Bybel] te werk."

Maandag  5 Mei 10:00 en herhaling 19:00 "Voorwaardes vir gebed [vir die Christen se gebed]"

Dinsdag 6 Mei 10:00 en herhaling 19:00

"Ons gebedshouding - is dit belangrik ? ja of nee ?"

Woensdag 7 Mei 10:00 en herhaling 19:00

"God beantwoord alle gebede !!   Beantwoord God alle gebede?"

Donderdag 8 Mei 10:00 en herhaling 19:00

"Wanneer Paulus aan die bid raak."


VANAAND

Tieners 18:00 (ons gaan in die Tienergroepe/kleingroepe bymekaar kom en dan ook saam Pinkster bywoon)

GEEN : Aandbyeenkoms by DeVine.

VOLGENDE SONDAG 11 Mei – Pinksterfees Nagmaal

Prediker: Ds Cornie Pretorius

Teks: Hand.2

Tema: “Elkeen het ’n plek”

 

AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBED: Stuur gebedsversoeke aan Andries Olivier by 072 842 9915.

atlete.jpgGebedsatlete – N G Gemeente, Blanco.

Daar het ongeveer 8 nuwe name bygekom by die bestaande voorbidders, en ons is baie dankbaar daaroor. Enige persoon is nog steeds welkom om my by 0729429915 te skakel om sy/haar naam by die proses in te sluit. Die gebedsversoeke word na my deurgestuur, wat dit versprei na die Gebedsatlete. Mettertyd sal hierdie Gebedsatlete gebedsdrielinge vorm en die versoeke dan verder versprei. Eersdaags sal daar ook ’n gebedshouer in die voorportaal wees waarin u gebedsversoeke kan plaas.

Enige persoon kan natuurlik ’n voorbidder wees aan die hand van die Potskerf, en hoef nie noodwendig deel te wees van die gebedsproses nie. Die Potskerf het genoeg gebedsversoeke op sigself en kan met groot vrug in gebedstye gebruik word.

Groete in Jesus

Andries Olivier


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

• LANGTERMYN:  Rina Ramsauer  044 8707113
• ROUSMART:     Elize Calitz 044 870 7193
• BESOEKGROEP:  Willie Bezuidenhout – 8708659

Hospitaalbesoeke:

Ons wil graag by elke lidmaat wat om een of ander rede gehospitaliseer word ’n besoek bring. Daarom het ons mekaar nodig om bewus te wees van enige iemand wat opgeneem word in ’n hospitaal.

 1. Indien jy opgeneem gaan word in die hospitaal, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor
 2. Indien jy bewus is van iemand wat opgeneem gaan word, of reeds in die hospitaal is, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor. Nie almal wat opgeneem word is of lus (of het die vrymoedigheid) of het die tyd om iemand van die gemeente te kontak nie. Baie keer is dit ’n krisis of noodgeval en dan vergeet die betrokke persone of is nie instaat om dit te doen nie.

 NB: Invul van vorms by hospitale:

Ons versoek alle lidmate wat opgeneem word om met die invul van die hospitaalvorms asseblief by die area vir geloofsoortuiging of kerkverband dit duidelik in te vul met : Blancogemeente. Wanneer ons dan hospitaalbesoeke doen is dit makliker om  ons lidmate wat in die hospitale opgeneem is, van bewus te word. Soms is dit moeilik om agter te kom of sekere pasiënte lidmate van ons gemeente is, omdat die hospitaallyste pasiënte se volle name aandui en nie die noemname nie. Dit is ook nie moontlik om van mense se adresse agter te kom of hulle lidmate is nie. Almal wat inskakel by Blancogemeente se besonderhede is ook nie op ons databasis nie.

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

Ons bid ook vir almal wat oor die vakansietyd in die hospitaal was of siek was.

LET ASB. OP DAT DAAR GEEN DIENSSENTRUM TYDENS MEI SAL WEES NIE AS GEVOLG VAN DIE PINKSTER

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

Kleingroepe

(Dit is enige selgroepe, bybelstudiegroepe of belange groepe)

Om in te skakel by ’n Kleingroep, skakel gerus vir Stefan Schoeman 083 287 2846.


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Daar word dringend verblyf gesoek vir ’n blanke gesin met 3 klein dogtertjies of dan ’n staanplek vir hul karavaan waarin hul reeds die afgelope paar jaar in bly.  Die man se salaris is baie klein en kan nie ’n woonhuis bekostig nie.  Hulle kan wel ’n klein bydrae maak.  Hulle het 3 jaar in die Valley gebly en daarna tydelik elders.  Hulle is egter genoodsaak om weer terug te skuif Valley toe tensy iemand hulle kan help.  Skakel gerus vir Mariet Raath by 082 364 1111 as u kan help. 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Reënboogland oppas diens vir kleuters tydens kerkdienste benodig dringend speelgoed vir 3-4 jariges.  As u kan help, kontak gerus vir Lenet by 082 852 3700.

Vanuit die Kerkkantoor

 

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING
 

 • Saterdag 17 Mei 2008 by die de Dekke vanaf 9:00-12:30 bied Mount Hope Hospice aan:
 • Ontbyt saam met Elsabe Aldridge – Pretprater (motiveringskonsultant) En Heidenrich van Rensburg wat ’n paar solo nommertjies gaan lewer.
 • Koste R 100.00
 • Kaartjies beskikbaar by Mount Hope Hospice Kantoor Hiberneastraat 72.
 • Kontak nr. 044-874 6490 / 0764505936
 • ’n Nuwe Nuusbrief van Arbeidsbediening is in die voorportaal beskikbaar.
 • Die Finalejaar Katkisante van die Nederduitsch Hervormde Gemeente Hazyview nooi u hartlik uit om saam met hulle op ’n onvergeetlike reis na Israel te gaan.
 • DIE GEORGE BYBELSKOOL  - Woensdagaande 19:00 in die Langgebou [agter die Moederkerk]  Daar sal egter nie Bybelskool gedurende Pinkster wees nie.
 • Saamsingmiddag:  Wens u soms daar was baie meer kans om ons kosbare Liedboek-liedere te sing?  Die Suid-Kaapse tak van die Suid-Afrikaanse Kerkorreliste-vereniging (in samewerking met die NG Kerk George) sorg kwartaalliks daarvoor!  Kom sing op Sondagmiddag 18 Mei 2008 om 15:30 in George se Moederkerk sinvol gekose liedere onder puik begeleiding op ’n besondere orrel vir ’n uur saam met ’n groep mense uit verskeie gemeentes wat lus is vir en hou van sing.   Daarna word tee en verversings in die lang gebou geniet.  Vir  verdere navrae skakel asb.  Karen Temmingh by 044 874 4904
 • Manne ontbyt – NG Kerk George – 10 Mei
 • ’n Naweek om te onthou - 24-25 Mei 2008

  Gedurende hierdie naweek sal jy leer om:

  * jou maat as ’n geskenk te ontvang
  * jou rol as man of vrou uit te leef
  * Konflik te hanteer in julle verhouding
  * ’n Bevredigende seksuele verhouding te bedryf en meer

Aangebied deur

FAMILY LIFE

Die Huwelik- en Gesinstrategie van Campus Crusade for Christ 

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033
 
VLEISMARK 2008
 
D R I N G E N D ! ! ! ! ! !

 

Ons bekende VLEISMARK is om die draai en ons is opsoek na slaggoed bv. bees, vark, skaap en/of geslagte hoenders.  Indien u nog nie genader is om in die verband te help nie, neem gerus die vrymoedigheid en skakel vir Koeloe by 083 4900 005 of 044 870772

 

gees_van_waarheid.jpg

 


 

Potskerf 27 April 2008

Baie Welkom by vanoggend se erediens. Mag ons almal vanoggend God se teenwoordigheid saam ervaar.

Ons nooi julle ook uit na elke erediens van hierdie kwartaal. Die tema vir die kwartaal is: Die Fees van die Gees

Kom ons bid vir elke Sondag se saamwees van ons as ’n gestuurde familie. Ons bid ook vir elk aktiwiteit van ons as familie, ons saam-doen-dinge, maar ook hoe ons elkeen elke dag ons gemeente se roeping uitleef.

VANOGGEND

Prediker: Ds Cornie Pretorius
Teks: Ef.4:3
Tema: “Missie moontlik”

 

*Offers by die deure : Noodkas
 

Geen Kindergroepe en Tienergroepe vanoggend en vanaand

GEEN :  Aandbyeenkoms by DeVine.

MAANDAG  28 April – Openbare Vakansie

DINSDAG  29 April

18:30 :  Omgeewykleiers verg. In kerkgebou
19:00 :  Erediensbeplanning


WOENSDAG  30 April

09:00 : Senior Bybelstudie
13:00 :  Potskerf sluit  


VOLGENDE SONDAG 4 Mei

Geen Kindergroepe en Tienergroepe agv die Langnaweek, maar onthou – PINKSTER begin!

PROGRAM VIR PINKSTER 2008

 

fees_van_gees.jpg

 

DONDERDAG  1 Mei - HEMELVAART - Nagmaal 09:30

SONDAG  4 Mei - 09:30 & 19:00

MAANDAG 5 Mei tot DONDERDAG 8 Mei - 10:00 en 19:00 (dieselfde diens)


Die Pinkster reeks gaan gelei word deur ds George Nel van Pretoria.  Die reeks gaan handel oor GEBED: hoe gebed MY verander!

Van die temas wat behandel gaan word is die volgende:

1. Inleiding tot die metodiek wat ek gebruik om met die Teks [Bybel] te werk.

2. Voorwaardes vir gebed [vir die Christen se gebed]

3. Ons gebedshouding - is dit belangrik ? ja of nee ?

4. God beantwoord alle gebede !! Beantwoord God alle gebede?

5. Wanneer Paulus aan die bid raak.

 


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915
 

GEBED: Stuur gebedsversoeke aan Andries Olivier by 072 842 9915


atlete.jpgGebedsatlete – N G Gemeente, Blanco.

Daar het ongeveer 8 nuwe name bygekom by die bestaande voorbidders, en ons is baie dankbaar daaroor. Enige persoon is nog steeds welkom om my by 0729429915 te skakel om sy/haar naam by die proses in te sluit. Die gebedsversoeke word na my deurgestuur, wat dit versprei na die Gebedsatlete. Mettertyd sal hierdie Gebedsatlete gebedsdrielinge vorm en die versoeke dan verder versprei. Eersdaags sal daar ook ’n gebedshouer in die voorportaal wees waarin u gebedsversoeke kan plaas.

Enige persoon kan natuurlik ’n voorbidder wees aan die hand van die Potskerf, en hoef nie noodwendig deel te wees van die gebedsproses nie. Die Potskerf het genoeg gebedsversoeke op sigself en kan met groot vrug in gebedstye gebruik word.

Groete in Jesus

Andries Olivier

Indien u belangstel in die ontwerp en /of maak van nuwe kanselklede vir ons gemeente, skakel gerus vir Joekie by 044  8708961 of  082 788 5119.
 
’n Baie diep en ernstige versoek van die kerke in Zimbabwe.

 
As kerkleiers doen ons ’n dringende beroep op alle gelowiges om baie ernstig in gebed vir die mense van Zimbabwe in te tree.OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:
Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    
a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS
LANGTERMYN:  Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART:     Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP:  Willie Bezuidenhout – 8708659

Hospitaalbesoeke:

Ons wil graag by elke lidmaat wat om een of ander rede gehospitaliseer word ’n besoek bring. Daarom het ons mekaar nodig om bewus te wees van enige iemand wat opgeneem word in ’n hospitaal.

1. Indien jy opgeneem gaan word in die hospitaal, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor

2. Indien jy bewus is van iemand wat opgeneem gaan word, of reeds in die hospitaal is, laat weet asseblief die leraars en/of vir Ockie Fourie of die kerkkantoor. Nie almal wat opgeneem word is of lus (of het die vrymoedigheid) of het die tyd om iemand van die gemeente te kontak nie. Baie keer is dit ’n krisis of noodgeval en dan vergeet die betrokke persone of is nie instaat om dit te doen nie.


NB: Invul van vorms by hospitale:

Ons versoek alle lidmate wat opgeneem word om met die invul van die hospitaalvorms asseblief by die area vir geloofsoortuiging of kerkverband dit duidelik in te vul met : Blancogemeente. Wanneer ons dan hospitaalbesoeke doen is dit makliker om  ons lidmate wat in die hospitale opgeneem is, van bewus te word. Soms is dit moeilik om agter te kom of sekere pasiënte lidmate van ons gemeente is, omdat die hospitaallyste pasiënte se volle name aandui en nie die noemname nie. Dit is ook nie moontlik om van mense se adresse agter te kom of hulle lidmate is nie. Almal wat inskakel by Blancogemeente se besonderhede is ook nie op ons databasis nie.

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Zondagh Kritzinger (044 8707685) het 'n operasie ondergaan.
 • Eben Fourie (082 2210 720) se pa is oorlede, ons bid vir die familie. 
 • Thea Kuyler (044 8810033) het ons gebede baie nodig.  Sy is gister uit die hospitaal ontslaan
 • Donald Wallace (044 8700263) sterk aan by die huis na ‘n operasie.

Ons bid ook vir almal wat oor die vakansietyd in die hospitaal was of siek was.

LET ASB. OP DAT DAAR GEEN DIENSSENTRUM TYDENS MEI SAL WEES NIE AS GEVOLG VAN DIE PINKSTER


LIEF

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

NUWE INTREKKERS

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.


Die volgende nuwe intrekkers word baie welkom geheet in ons gemeente:

 • Erika Thuynsma met Leon (Wijama Woonstelle 4) vanaf die Rooms Katolieke kerk.
 • Jaco en Janene Steenekamp met Janco (Volstruislaan 12B) vanaf NG Moedergemeente Mosselbaai
 • Tommie en Riana Smook met Christel, Elize en Thomas (Seekatstraat 32) vanaf Groenkloof Pretoria)
 • Isabel Schultz en Cecilia en MP (Kerriwood 39) vanaf NG Drie Riviere-Oos
 • Adél van der Wath (Plaas Tubalani) vanaf NG Tuinedal
 • Johan & Hannelie du Preez met Mieke, Morné (Kerriwood 30) vanaf NG Driehoek
 • Johan Human (Pieter Theronstraat 29) vanaf NG Knysna 

Kleingroepe

(Dit is enige selgroepe, bybelstudiegroepe of belange groepe)
Om in te skakel by ’n Kleingroep, skakel gerus vir Stefan Schoeman 083 287 2846.

Vakatures op die Kommissie vir Seniorbediening

Daar bestaan ’n behoefte om die verteenwoordiging van seniors op hierdie komitee uit te brei.  U word gevra om name voor te stel van seniors, mans en/of dames, wat bereid is om op hierdie komitee te dien.  Die kommissie se werk is hoofsaaklik om as dinktenk op te tree vir die belange van seniors in die gemeente. (Tel. 044-8707 797 of 0828 515883).


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Daar word dringend verblyf gesoek vir ’n blanke gesin met 3 klein dogtertjies of dan ’n staanplek vir hul karavaan waarin hul reeds die afgelope paar jaar in bly.  Die man se salaris is baie klein en kan nie ’n woonhuis bekostig nie.  Hulle kan wel ’n klein bydrae maak.  Hulle het 3 jaar in die Valley gebly en daarna tydelik elders.  Hulle is egter genoodsaak om weer terug te skuif Valley toe tensy iemand hulle kan help.  Skakel gerus vir Mariet Raath by 082 364 1111 as u kan help.


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Reënboogland oppas diens vir kleuters tydens kerkdienste benodig dringend speelgoed vir 3-4 jariges.  As u kan help, kontak gerus vir Lenet by 082 852 3700.

Vanuit die Kerkkantoor


SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE BELANGRIKE INLIGTING


 • Die nuutste Nuusbrief van Die Herberg Kinderhuis is in vir voorportaal beskikbaar.
 • Saterdag 17 Mei 08 by die de Dekke vanaf 9:00-12:30 bied Mount Hope Hospice aan:
  Ontbyt saam met Elsabe Aldridge – Pretprater (motiveringskonsultant) En Heidenrich van Rensburg wat ’n paar solo nommertjies gaan lewer.
  Koste R 100.00
  Kaartjies beskikbaar by Mount Hope Hospice Kantoor Hibereastraat 72.
  Kontak nr. 044-874 6490 / 0764505936
 • ’n Nuwe Nuusbrief van Arbeidsbediening is in die voorportaal beskikbaar.

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

 

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033

 

VLEISMARK 2008

D R I N G E N D ! ! ! ! ! !


Ons bekende VLEISMARK is om die draai en ons is opsoek na slaggoed bv. bees, vark, skaap en/of geslagte hoenders.  Indien u nog nie genader is om in die verband te help nie, neem gerus die vrymoedigheid en skakel vir Koeloe by 083 4900 005 of 044 870772

 

 

fees_van_gees.jpg
 
 

 


 

Potskerf 20 April 2008

Welkom terug na die skole vakansie (vir die wat vakansie gehad het). Mag ons almal vanoggend God se teenwoordigheid saam ervaar.

Ons nooi julle ook uit na elke erediens van hierdie kwartaal. Die tema vir die kwartaal is: Die Fees van die Gees

Kom ons bid vir elke Sondag se saamwees van ons as ’n gestuurde familie. Ons bid ook vir elk aktiwiteit van ons as familie, ons saam-doen-dinge, maar ook hoe ons elkeen elke dag ons gemeente se roeping uitleef.

VANOGGEND

Prediker: Ds Cornie Pretorius
Teks: Rom.12 & 1 Kor.12
Tema: “Almal is begaafd!!!”

*Offers by die deure : Helpmekaar Studiefonds

VANAAND:

18:00 – 19:30 :  Tienergroepe -  Alle tieners en julle vriende, wees daar vir ’n goeie tyd saam
18:30 :  Aandbyeenkoms by DeVine.

MAANDAG  21 April

18:00 :  BIDTYD
19:00 :  Erediensbeplanning

WOENSDAG  23 April

10:00 :  PROTEAKLUB
Proteaklubvriende, ons gaan op ’n baie interessante piekniekuitstappie na die Botaniese Tuin aan die bopunt van Caledonstraat in George.  (Beoogde Heroldsbaai-uitstappie moes noodgedwonge geskuif word). Ons gaan lekker in hierdie pragtige tuin saamkuier en daar is baie plek vir almal. Die dames sal weer vir ’n heerlike middagete sorg (soos altyd!) en daar is ’n aangename verrassing vir natuur- en plantliefhebbers. Klink na ’n wonderlike geleentheid wat u nie moet misloop nie!!

Reëlings: Ons vertrek vanaf 10h00 vanaf die kerksaal en diegene wat direk na die Botaniese Tuin wil gaan, ontmoet ons daar om 10h30.  U bring u eie eetgerei (ook vir nagereg), tee/koffie en stoele saam, die ander heerlikhede word voorsien.  Koste is R35,00 per persoon.   Inligting en bespreking is by Dalena (044 – 8707 429) of by André (tel. 044-8708 917).  Sê asb. vir Dalena of André as u ’n saamrygeleentheid soek of aanbied.

As dit sou reën of as dit sou blyk dat die omstandighede nie gunstig is vir ’n buitelugfunksie nie, verskuif ons, ons uitstappie na ons kerksaal, maar saamkuier gaan ons saamkuier !! (het ook ’n interessante program vir so ’n gebeurlikheid). As daar by u enige twyfel sou bestaan oor waar ons funksie gaan plaasvind, kan u vir Dalena, André of Jimmy (tel.: 0828 515 883) die oggend van 23 April tussen 08h00 en 09h00 skakel.

13:00: Potskerf sluit 
18:00: Tienerleiers by nuwe pastorie
19:00: Matrieksel ook by nuwe pastorie

VOLGENDE SONDAG 27 April

Geen Kindergroepe en Tienergroepe as gevolg
van die Langnaweek.

Prediker: Ds Cornie Pretorius
Teks: Ef.4:3
Tema: “Missie moontlik”

  PROGRAM VIR PINKSTER 2008
 DONDERDAG  1 Mei- HEMELVAART
Nagmaal 09:30
 SONDAG  4 Mei 09:30 & 19:00
 MAANDAG 5 Mei tot
DONDERDAG 8 Mei
 10:00 en 19:00
(dieselfde diens)

Die Pinkster reeks gaan gelei word deur ds George Nel van Pretoria.  Die reeks gaan handel oor GEBED: hoe gebed MY verander!
Van die temas wat behandel gaan word is die volgende:

1. Inleiding tot die metodiek wat ek gebruik om met die Teks [Bybel] te werk.
2. Voorwaardes vir gebed [vir die Christen se gebed]
3. Ons gebedshouding - is dit belangrik ? ja of nee ?
4. God beantwoord alle gebede !!   Beantwoord God alle gebede?
5. Wanneer Paulus aan die bid raak.


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBED: Stuur gebedsversoeke aan Andries Olivier by 072 842 9915

Gebedsatlete – N G Gemeente, Blanco.
Word ’n Gebedsatleet en bid saam met ons, volgens Jesus self se opdrag en belofte in Matt.6:6.

Vat die Potskerf saam na jou binnekamer en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. En Hy sal jou beloon. Wat ’n belofte! Wil jy dit nie saam met ons probeer nie?

Gee jou besonderhede vir Andries Olivier by 0728429915. Mag ons vir jou gebedsversoeke deurstuur?

Indien u belangstel in die ontwerp en/of maak van nuwe kanselklede vir ons gemeente, skakel gerus vir Joekie by 044 870 8961 of 082 788 5119.

Ons bid vir die situasie in Zimbabwe en China/Tibet


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:
Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    
a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS
• LANGTERMYN:  Rina Ramsauer  044 8707113
• ROUSMART:     Elize Calitz 044 870 7193
• BESOEKGROEP:  Willie Bezuidenhout – 8708659

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Donald Wallace (082 485 1532) het 'n operasie ondergaan
 • Tannie Katie de Vries (044 8708497) is oorlede, ons bid vir die familie.
 • Ons bid vir Danie en Liezel & Niel Leonard   (082 897 5676). Hulle baba en boetie, Franko, van ongeveer ’n week oud is Dinsdag oorlede.
 • Oom Frekie Stander is oorlede, ons bid vir tannie Alida (044 8707534) en die familie.
 • Sarena Lamprecht (044 8707648) se ma en pa is siek – kom ons dink ook aan haar.
Ons bid ook vir almal wat oor die vakansietyd in die hospitaal was of siek was.

LIEF

Ons is ook bly saam met Frederik en Sonja Bekker en ook Andre en Nadia Landman met die geboorte van hulle babas.

VERJAARSDAE
Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

NUWE INTREKKERS
 “Baie Welkom in ons gemeente.”
 
Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

Kleingroepe
(Dit is enige selgroepe, bybelstudiegroepe of belange groepe)
Om in te skakel by ’n Kleingroep, skakel gerus vir Stefan Schoeman 083 287 2846.

Vakatures op die Kommissie vir Seniorbediening
Daar bestaan ’n behoefte om die verteenwoordiging van seniors op hierdie komitee uit te brei.  U word gevra om name voor te stel van seniors, mans en/of dames, wat bereid is om op hierdie komitee te dien.  Die kommissie se werk is hoofsaaklik om as dinktenk op te tree vir die belange van seniors in die gemeente. (Tel. 044-8707 797 of 082 8 515883).

DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Daar word dringend verblyf gesoek vir ’n blanke gesin met 3 klein dogtertjies of dan ’n staanplek vir hul karavaan waarin hul reeds die afgelope paar jaar in bly.  Die man se salaris is baie klein en kan nie ’n woonhuis bekostig nie.  Hulle kan wel ’n klein bydrae maak. Hulle het 3 jaar in die Valley gebly en daarna tydelik elders. Hulle is egter genoodsaak om weer terug te skuif Valley toe tensy iemand hulle kan help.  Skakel gerus vir Mariet Raath by 082 364 1111 as u kan help.

 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Reënboogland oppas diens vir kleuters tydens kerkdienste benodig dringend speelgoed vir 3-4 jariges.  As u kan help, kontak gerus vir Lenet by 082 852 3700.

Vanuit die Kerkkantoor

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING
.Die etensuurkonsert op Woensdag 23 April in die Moederkerk sal aangebied word deur die bekende en bekroonde sopraan Anina Wasserman en die pianis Olive Sandilands. Hulle sal ’n interessante program lewer van vokale, klavier en ensemble werk.  Die konsert begin om 13.10 en toegang is gratis.

 • Die nuutste Nuusbrief van Die Herberg Kinderhuis is in vir voorportaal beskikbaar.
 • ’n GROOT DANKIE is ontvang vanaf Bible for Believers vir die skenking van R4850.00

BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:
ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033

VLEISMARK 2008

Ons bekende VLEISMARK is om die draai en ons is opsoek na slaggoed bv. bees, vark, skaap en/of geslagte hoenders.  Indien u nog nie genader is om in die verband te help nie, neem gerus die vrymoedigheid en skakel vir Koeloe by 083 490 0005 of 044 870 7723.

gees_van_waarheid.jpg

Potskerf 21-23 Maart 2008

PAASNAWEEK 21 – 23 Maart

VANOGGEND

Goeie Vrydag Nagmaal: 09:30
Prediker: Ds Francois Mulder

Aan die einde van die erediens gaan ons die liturgiese area leeg maak, die kruis uitdra by die gebou uit en in stilte die gebou verlaat.

Sondag 23 Maart:
Paasfees Opstandingsondag: 09:30
’n Besondere Fees- en Sangdiens
Prediker:
Ds Francois Mulder
Kunstenaar: Marieke Botha

Ons kom voor die erediens buite die kerkgebou by die hoofingang bymekaar ter voorbereiding van ons jubelende intog in die kerkgebou ter viering van Christus se oorwinning oor die dood. Wanneer Johan die Paasfeesklokke lui om 09:30 sal ons die gebou ingaan. Bring asb. 'n blom saam as simbool van jou vreugde. Soos ons inloop gaan ons die blomme op verskeie plekke plaas. Die Jubeldiens word gelei deur ds Francois en sy niggie, Marieke Botha, wat die gemeentesang gaan lei en ons bedien met haar wonderlike sang.

 
Offers by die deure: Marieke Botha se bediening.

OPSTANDINGSLIED - Marieke Botha

Daar was `n kruis ons - Heer het bewys
Vir ons het Hy waarlik lief
Daar is dit volbring, die bose is oorwin
Vir ons sonde het Hy gesterf

KOOR

Hy het opgestaan en Hy leef
Die Heer het waarlik opgestaan
Hy het opgestaan, die dood is oorwin
Die weg is vir ons gebaan

Daar by die kruis is die uiterste prys
Deur Sy kosbare bloed betaal
Daar het Hy gely en versoening verkry
Vir ons is oorwinning behaal

KOOR

Hy het opgestaan en Hy leef
Die Heer het waarlik opgestaan
Hy het opgestaan, die dood is oorwin
Die weg is vir ons gebaan

GEEN AANDBYEENKOMSTE TYDENS DIE VAKANSIE NIE

Mag u heerlik uitrus na liggaam, siel en gees!

Geen erediensbeplanning in die konsistorie tydens die vakansie nie. Volgende beplanning eers weer 14 April om 19:00.

Program vir die res van die vakansie:

Sondag 30 Maart:
Prediker: Ds Francois Mulder

Sondag 6 April:
Prediker:
Ds Francois Mulder

Sondag 13 April:
Prediker:
Ds Francois Mulder

Die tema vir die reeks is : “Leef uit die Opstanding”
PROGRAM VIR PINKSTER 2008

DONDERDAG  1 Mei - HEMELVAART
Nagmaal 19:00

SONDAG  4 Mei                09:30 & 19:00

MAANDAG 5 Mei tot
DONDERDAG 8 Mei           10:00 en 19:00 (dieselfde diens)

Die Pinkster reeks gaan gelei word deur ds George Nel van Pretoria.  Die reeks gaan handel oor GEBED: hoe gebed MY verander!

Van die temas wat behandel gaan word is die volgende:

1.Inleiding tot die metodiek wat ek gebruik om met die Teks [Bybel] te werk.

2.Voorwaardes vir gebed [vir die Christen se gebed]

3. Ons gebedshoudings - is dit belangrik? ja of nee?

4. God beantwoord alle gebede !! Beantwoord God alle gebede?

5. Wanneer Paulus aan die bid raak.

 


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBED: Stuur gebedsversoeke aan Andries Olivier by 072 842 9915

Gebedsatlete – N G Gemeente, Blanco.

atlete.jpg Word ’n Gebedsatleet en bid saam met ons, volgens Jesus self se opdrag en belofte in Matt.6:6.

Vat die Potskerf saam na jou binnekamer en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. En Hy sal jou beloon. Wat ’n belofte! Wil jy dit nie saam met ons probeer nie?

Gee jou besonderhede vir  Andries Olivier by 0728429915. Mag ons vir jou gebedsversoeke deurstuur?

Indien u belangstel in die ontwerp en /of maak van nuwe kanselklede vir ons gemeente, skakel gerus vir Joekie by 044  8708961 of  082 788 5119.
 


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846


HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    
a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS
• LANGTERMYN:  Rina Ramsauer  044 870 7113
• ROUSMART:     Elize Calitz 044 870 7193
• BESOEKGROEP:  Willie Bezuidenhout – 870 8659

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Carol vd Merwe (044 8708015) is in die George Medi-kliniek opgeneem.
 • Ons bid ook vir Koos Julyan (082 970 5580 en
 • Thea Kyler (044 8810033 )wat  in die hospitaal is.
 • Ons bid steeds vir tannie Miemie Heyneke en veral vir oom Jan.
 • Ettiene van Niekerk (044 8810028), se swaer is oorlede, ons bid vir hulle familie.
 • Bid steeds vir Braam Swart vir ’n volkome herstel.


VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

 

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

Kleingroepe

(Dit is enige selgroepe, bybelstudiegroepe of belange groepe)

Om in te skakel by ’n Kleingroep, skakel gerus vir Stefan Schoeman 083 287 2846. DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Reënboogland oppas diens vir kleuters tydens kerkdienste benodig dringend speelgoed vir 3-4 jariges.  As u kan help, kontak gerus vir Lenet by 082 852 3700.

Vanuit die Kerkkantoor

Daar sal geen Potskerf wees tydens die vakansie nie.  Die volgende potskerf verskyn weer Sondag 20 April.

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 • Moreson ACVV Kinderhuis bedank die gemeente vir die donasie van R394.40.
 • Kingdom Kids – Speelgroep 3-4 jaar – Ronel Basson 082 347 2008
 • KIDSTOP soek 2 jeugwerkers
 • George Blommeklub – PAAS Blommeskou
 • TUINWERKER  -  Uitstekende tuinwerker is beskikbaar om op Vrydae te werk.  Kontak Jimmy Rademeyer vir besonderhede en getuigskrif: tel.: 082 851 5883BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

NG KERK BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

cross.jpg
 
 

 
 ngkerk-sinode-letterhead.jpg
 

18 Maart 2008

Liewe susters en broers

TERUGVOERING OOR DIE KONSULTASIEPROSES TOV KERKHERENIGING


Die Moderamen van die Algemene Sinode het tydens die vergadering van 17-18 Maart 2008 die omvattende terugvoer van gemeentes oor kerkhereniging indringend bespreek.

Ons het gehoor baie lidmate dink en worstel op ‘n geestelike vlak oor die saak van kerkeenheid.  Die Bybelse eise én beloftes kom in lidmate en gemeentes se terugvoering na vore.  Die rol van gebed word ook beklemtoon.  Ons sal daarom die saak van kerkhereniging steeds dieper Bybels-teologies verantwoord en met ons gemeentes verder daaroor gesels.

‘n Hele aantal lidmate het ‘n onrustigheid oor die konsultasieproses gehad. Die besluite oor kerkhereniging van die afgelope dekades was vir sommige ‘n verrassing, omdat dit volgens hulle ervaring nie tot op voetsoolvlak deurgegee is nie.  Sommige het die besluite kompleks, moeilik verstaanbaar en vatbaar vir verskillende interpretasies ervaar.

Ons besef dat die proses vir baie lidmate lomp was en ons is jammer daaroor.  Ons waardeer dus die geduld en samewerking van lidmate en gemeentes, veral in ‘n tyd waar daar baie ander sake in ons lande en die kerk is wat ’n negatiewe impak op verhoudinge het. 

Ons waardeer dit dat lidmate die bou van verhoudinge en samewerking in die NG Kerkfamilie as ‘n hoë prioriteit sien.  Gesamentlike projekte vir die uitdagings waarvoor ons kerke en ons lande te staan kom, sal dus hoog op die agenda bly.

Ons het gehoor dat baie gemeentes en lidmate dink die huidige drie belydenisskrifte is genoegsaam, én dat hulle nie geneë is om die Belydenis van Belhar as vierde belydenisskrif te aanvaar nie. Daar is ook by lidmate en gemeentes begrip vir die besondere teologiese waarde en sentiment wat die Belydenis van Belhar vir die VGKSA, en vir sommige predikante en lidmate van die NG Kerk, het. Ons oordeel daarom dat enige toekomstige hantering van die Belydenis van Belhar beide standpunte, dié vir en dié teen Belhar, moet respekteer.

Dit is duidelik uit die konsultasie dat die voorgestelde model van kerkhereniging nie ongekwalifiseerd aanvaarbaar is nie.  Ons sal daarom op verskillende vlakke in die kerk (gemeentes, ringe en sinodes) saam soek, in die lig van die Bybelse eis tot eenheid, oor watter strukture eenheid die beste kan dien. 

Die terugvoering van die gemeentes van die NG Kerk uit die konsultasieproses, sowel as die mandaat van die Algemene Sinode 2007, vorm nou die basis waarmee die Moderamen verder met die res van die familie van NG Kerke die wil van die Here sal onderskei en onderhandel. Die verdere konkrete voorstelle uit dié proses, ook oor sake waaroor daar nog uitklaring gesoek word, sal weer aan gemeentes deurgegee word vir kommentaar, meelewing en voorbidding. 

Ons sal deursigtig en duidelik bly kommunikeer, terwyl ons saam met al ons lidmate en die familie van NG Kerke die wil van die Here vir kerkhereniging onderskei.

Dankie dat die Moderamen kan staatmaak op elke gemeente en lidmaat se voorbidding vir ons kerk en vir elkeen van die ander kerke in die NG Kerkfamilie.

’n Geseënde Paasfees toegebid!

 

 
  

Potskerf 16 Maart 2008

PALMSONDAG!!! 

Ons vier vandag ook Palmsondag.

Wat beteken dit?

Saam met Paassondag is Palmsondag sekerlik een van die heel belangrikste Sondae in die kerklike jaar: dit is die laaste (en daarom die hoogtepunt) van die ses Lydensondae. Dit is ook die begin van die Groot Lydensweek en in die evangelie lesing vir dié Sondag (Luk. 22: 14-23: 56) word die gebeure van die res van die week reeds in vooruitskouing geneem. Op hierdie Sondag word die intog van Jesus in Jerusalem gevier. Met dié intog in Jerusalem gee Jesus ons ’n kykie in sy majesteit. Op dié dag verdiep die Kerk se bepeinsing van die geheimenis van die gekruisigde, begrawe en verrese Here. Omdat dit ook die begin van die Groot Lydensweek is, moet dit egter nie uitsluitlik as ’n triomfantelike geleentheid gevier word nie. Die intog wat herdenk word, is dié van die Koning wat gekom het om te ly en te sterwe

Die liturgiese kleur vir Palmsondag is dieselfde pers as vir die res van Lydenstyd, of ’n dieprooi wat dui op die bloed van Christus wat op Goeie Vrydag gestort is. Die palmtakke wat gebruik word, kan gehou word en volgende jaar net voor Lydenstyd verbrand word en die as kan dan op Aswoensdag gebruik word om kruistekens op die voorkoppe van gemeentelede te maak. Die binnekant van die kerk moet so min as moontlik versier word: konsentreer op simbole van Christus se lyding, soos die kruis en die doringkroon. In sommige gemeenskappe is dit die gebruik om op Palmsondag ’n optog met palmtakke deur die strate te hou.

VANOGGEND

Prediker: Ds Cornie Pretorius
Teks:  Matteus 7:21-28
Tema: “’n Familie wat langs Christus leef”      

*Offers by die deure : Gemeente Ondersteuningsfonds

VANAAND:

18:00 :  Tienergroepe.
19:00 :
  PAASSANGDIENS NAGMAAL

Kom ervaar Jesus se woorde aan die Kruis met sang, musiek, brood en wyn. in die kerkgebou.

MAANDAG  17 Maart

18:00 :  BIDTYD
18:00 :  Volw. Tiener Groepleiers by nuwe pastorie
19:00 :  Erediensbeplanning

WOENSDAG  19 MaartPROTEAKLUB

09:00 :  By die Pannekoekrestaurant in George

Almal wat verlede maand die Ebb en Flow-uitstappie meegemaak het, kan nie uitgepraat raak oor die heerlike uitstappie en wonderlike geestelike ervaring van Nagmaal in die natuur nie!

Hierdie maand heeltemal iets anders, ontbyt op 19 Maart om 9h00 by die Pannekoekrestaurant in George.  Julle wat vantevore daar was sal nog onthou hoe lekker dit was!  Al wat julle moet doen is om ’n lekker aptyt en R30,00 per persoon saam te bring en betyds voor of op 17 Maart vir André by tel. 044- 8707 917 of  Jimmy by 044-8707 797 te sê dat julle kom.  Sê ook asseblief vir hulle of julle ’n saamrygeleentheid aanbied of benodig. SIEN U DAAR!

LET WEL: Ons Witfonteinuitstappie is tot 24 September uitgestel.

13:00 :  Potskerf sluit 

GEEN Tienerleierbyeenkoms

PAASNAWEEK 21 – 23 Maart

Vrydag 21 Maart:

Goeie Vrydag Nagmaal: 09:30
Prediker: Ds Francois Mulder


Sondag 23 Maart:

Paasfees Opstandingsondag: 09:30
’n Besondere Fees- en Sangdiens

Prediker: Ds Francois Mulder
Kunstenaar: Marieke Botha


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBEDSGELEENTHEDE IN DIE GEMEENTE:

MAANDAG AANDE vanaf 18:00  in die Moederskamer.  Almal baie welkom. Kontakpersoon : Andries Olivier 072 842 9915

Vrydae 05:45 tot 06:45  by Outeniqua Manor 3 - Kontakpersoon : Anna van Schalkwyk  044 8708316

Indien u belangstel in die ontwerp en /of maak van nuwe kanselklede vir ons gemeente, skakel gerus vir Joekie by 044  8708961 of  082 788 5119.

atlete.jpgGebedsatlete – N G Gemeente, Blanco.

Word ’n Gebedsatleet en bid saam met ons, volgens Jesus self se opdrag en belofte in Matt.6:6.

Vat die Potskerf saam na jou binnekamer en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. En Hy sal jou beloon. Wat ’n belofte! Wil jy dit nie saam met ons probeer nie?

Gee jou besonderhede vir  Andries Olivier by 072 842 9915. Mag ons vir jou gebedsversoeke deurstuur?

 


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846


HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:    
a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS
• LANGTERMYN:  Rina Ramsauer  044 870 7113
• ROUSMART:     Elize Calitz 044 870 7193
• BESOEKGROEP:  Willie Bezuidenhout – 870 8659

Lief en Leed
As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Willie Nel (044 8707745) se swaer is oorlede. Ons dink aan hul familie.
 • Basie Mouton (082 920 8346) herstel tuis na ’n oog operasie.
 • Ons bid steeds vir tannie Sarie Barkhuizen en tannie Miemie Heyneke en veral hulle eggenotes - oom Dirk en oom Jan.
 • Ons bid vir Esmé Vorster (082 805 7279), Hugo Moolman (082 880 3637) en tannie Joey Oosthuizen (044 873 4529).
 • Bid steeds vir Willie Breytenbach (044-870 7908) se herstelproses.


NUWE INTREKKERS

“Baie Welkom in ons gemeente.”


Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

Kleingroepe

(Dit is enige selgroepe, bybelstudiegroepe of belange groepe)

Om in te skakel by ’n Kleingroep, skakel gerus vir Stefan Schoeman 083 287 2846.


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Tydens die Gemeenteraad vergadering van 11 Maart, het die Here op grond van 1 Konings 19:11-13 ons weereens oortuig van ons behoefte aan stilte om Sy Stem te hoor.  Ons het die roeping aanvaar om die gemeente te begelei tot stilwees voor God sodat ons Sy Wil kan hoor en doen. Ons is verder oortuig daarvan dat ons getrou moet  bly aan ons roeping en saam die pad moet stap om ons visie gehoorsaam uit te leef. Ons is ’n unieke gemeente met ’n unieke roeping en ritme wat in die eerste plek moet luister na God. In ons gebede vir die gemeente, het ons veral gebid vir die volwassenes betrokke by die kinders en tieners van ons gemeente. Ons dank die Here vir julle harde werk.

Die begroting is ook finaal in oënskou geneem en aanvaar.

 

Sake wat verdere aandag geniet:

Die ontwikkeling van die gemeente-fasiliteite en geboue om ons visie te reflekteer, die op datum bring van die gemeente data basis en die gedenkmuur.

Vanuit die Kerkkantoor

 

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 • Kingdom Kids – Speelgroep 3-4 jaar – Ronel Basson 082 347 2008
 • KIDSTOP soek 2 jeugwerkers Tuiniqua Sentrum vir Senior Burgers hou hulle jaarlikse Kermis op Vrydag 28 Mrt vanaf 16:30 by NG Moedergemeente.  Kontak Henriette by 044 8745760
 • George Blommeklub – PAAS Blommeskou

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

`n Paasfees-boodskap aan al ons gemeentes vanaf die NG Kerk Sinode van Wes- en Suid-Kaap:

 

 In onseker tye is stewige ankers bitter nodig. Op die vooraand van Paasfees wil ons graag saam met al ons lidmate en medegelowiges stil raak en die diepe betekenis van Christus se kruisiging en opstanding oordink. Met nederige ootmoed en respek wil ons by die heiligheid en omvang in betekenis van hierdie gebeure stilstaan. Mag ons saam in die dae `n innige gemeenskap met die gekruisigde en opgestane Heer ervaar. Mag die hoop wat hierdie gebeure bring, ons met moed en geloof laat leef. Mag die ervaring hiervan veel groter wees as dit wat ons soms angstig en onseker laat. `n Baie geseënde Paasfees word almal toegewens.

 

BEGROTING 2008

Psalm 50:12 "Die aarde en alles wat daarop is, behoort aan My."

2 Korintiërs 9:7 + 10 "Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief... God maak ons altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees."

1 Timoteus 6:18 - 19  Spoor die gemeente aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle n skat as n goeie belegging vir die toekoms..."

"God bied aan elke gelowige die wonderlike geleentheid om te investeer in Sy koninkryk deur die plaaslike gemeente." Bill Hybels

As Gemeenteraad en BAB (Bate en Administrasie Bestuur) prys ons die Here vir die offervaardigheid van gemeentelede wat die leierskap in staat gestel het om in geloof te kon begroot en beplan vir 'n jaar van 'verskil-maak' binne en buite die gemeente as gestuurde familie. Oorweeg asseblief biddend die moontlikheid van 'n debietorder of internet betalings ter wille van veiligheid (minder kontant op die perseel) en konstantheid (veral in vakansietye).

BRON VAN INKOMSTE
UITGAWES
 
Maandelikse dankoffers
Personeel vergoeding
62%
Erediens offers
Kantoor administrasie
10%
Gemeente Basaar & Vleismark
Eiendomme    
13%
Tiende Maand dankoffers
Diens
7%
Woekerprojek
Omgee
3.5%
Spesiale projekte - Gholfdag
Lering
2%
 Aanbidding
2%

 

INKOMSTE
BEDRAG
% GROEI
2007
R 1,132,276
-
2008 benodig
R 1,396,300
23%
Verskil
R   264,000
 

 

HOEKOM SOVEEL MEER ?

Noodsaaklike aankoop van toerusting & onderhoud aan geboue het die benodigde inkomste vir 2008 verhoog met 11,7 % na 23,3 %.

JOU BYDRAE
VOORBEELD PER MAAND
2007
R100    R500    R 1,000
2008 benodig
R123    R 617    R 1,230

BANKBESONDERHEDE

ABSA GEORGE Tjekrekening nommer: 890580033

Verwysing: Naam en/of Dankoffer en/of Woeker en/of 10de Maand

Geouditeerde 2007 state en volledige 2008 begroting is beskikbaar ter insae.


BLANCOGEMEENTE - 'n Gestuurde Familie meer en meer soos Jesus

 Berg van God

 

berg_van_god.jpg

Wie: Alle manne – groot en klein

 • “Al jou manspersone moet drie maal in die jaar voor die aangesig van die Here HERE, die God van Israel, verskyn.”  (Ex. 34:23)


Vertrek: 05h30 vanaf Witfontein-bosboustasie

 • “En hou jou gereed teen die môre, en klim in die môre op die berg Sinaï en gaan daar staan by My op die top van die berg.”  (Ex. 34:2)
 • “Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel veertig dae en veertig nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb.” (1Kon 19:8)

Na 40 dae se vas(lent) kom ons op Goeie Vrydag by die Berg van GOD.

 • “En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jetro, die priester van Mídian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb.”  (Ex. 3:1)

Klim na die kruis +/- een uur.

 • “die dag dat jy voor die aangesig van die HERE jou God by Horeb gestaan het, toe die HERE aan my gesê het: Vergader die volk vir My, en Ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om My te vrees al die dae wat hulle op die aarde lewe, en dit aan hulle kinders kan leer.”  (Deu. 4:10)

Stil word voor God ons Skepper –  luister op ons knieë.

 • “Die HERE is groot en baie lofwaardig in die stad van onse God, sy heilige berg!”  (Ps. 48:1)
 • “Terwyl ek nog spreek en bid en my sonde en die sonde van my volk Israel bely en my smeking voor die aangesig van die HERE my God neerwerp, ter wille van die heilige berg van my God,”  (Dan 9:20)
 • “En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat ons optrek na die berg van die HERE en na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.”  (Mig. 4:2)
 • “En hy het my in die gees weggevoer op ’n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal;”  (Open 21:10)
 • “Toe het Josua ’n altaar gebou vir die HERE, die God van Israel, op die berg Ebal, “ (Jos. 8:30)

Sal terug wees vir die kerkdiens om 09h30

 • Die HERE onse God het met ons by Horeb gespreek en gesê: Julle het lank genoeg by hierdie berg gebly.  (Deu. 1:6)

 
“Die HERE onse God het by Horeb met ons ’n verbond gesluit.”  (Deu. 5:2) 

 


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens