Potskerf 20 Julie 2008

Welkom aan almal! Mag God ons oorweldig met sy liefde en seën tydens hierdie kwartaal.


Cornie gaan vanaf 22/7 – 1/8/2008 ‘n bietjie wegbreek.  Geniet julle staptoer.

Vanoggend:

Prediker: Cornie & Francois

Tema: Hoe korrel mens?

Teks: Psalm 145


Doop: Kevin en Sonja Beel se seuntjie Wian word vanoggend gedoop. Mag God julle as gesin ryklik seën.


Kindergroepe: Vir die eerste 10 minute saam met ouers in erediens waarna julle na julle eie groepies gaan.


Deurkollekte: RAMOT


Vanaand:

18:00: Nagmaal

small_campfire.jpgTienergroepe: 17:30 – 19:30

Bring marshmallows saam –ons hou groot bon-fire!!

 

MAANDAG 21 JULIE

18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning.


WOENSDAG 23 JULIE

13:00: Potskerf sluit


VOLGENDE SONDAG 27 Julie

Prediker: Francois   

Tema: 64 Dae Fokus Afskop fees.

Kom geniet koffie en tee asook ‘n heerlike poeding-proe na die erediens.

64_dae_small.jpg

Blancogemeente!

 

Die aftelling vir die begin van die 64 Dae Fokus is verby!

Vandag begin ons!

Ons opgewondenheid as leierskap is 'n entoesiasme wat kom uit God se hart.

Ons verwagting is van Hom alleen!

Mag Hy in en deur ons VERHEERLIK word.


Daar is nog tyd om vandag en die volgende paar dae in te skryf vir ’n kleingroep.

Wees deel van ’n besondere kwartaal in die geskiedenis van ons gemeente. 

 

Baie dankie vir almal wat reeds aangetoon het dat hulle deel wil uitmaak van die kleingroepe.

Die INDELINGSLYSTE is opgeplak in die voorportaal van die kerkgebou.

Groepleiers ontvang al die materiaal vir hul groepe op Sondag 27 Julie na die Afskop Fees.


Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

 

AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

  GEBED:                                                                                                            

Voorbidding.

Gebedsversoeke: Enige gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal sit.

Voorbidding: Gebruik asseblief die Potskerf as voorbiddingslys en bid saam vir ons gemeente en al die aktiwiteite.

Die 64 dae Fokus program: Bid aub. vir al die reëlings wat getref moet word. Bid dat die Here die resultate van die projek sal seën.

 • Bid wanneer u alleen in die motor is.
 • Bid daagliks saam as gesin vir die program.
 • Plak die gebedsversoek(e) teen u yskas en kennisgewingbord by die huis.
 • Kry ’n gebedsvennoot en bid weekliks saam vir die program.

Gebedskamer. Almal is welkom om saam te kom bid vir die erediens; 08:45, kerksaal. 

Tyd wat in gebed deurgebring word, is nooit gemors nie – Francois Fenélon.

Vir alle lede van Lofprysingsgroepe

 

born_to_worship.jpg

 


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

stick_figures.jpg 

’n Pastorale Hulpwerkerskursus word aangebied in George op 26 – 27 Augustus 2008 vir persone wat betrokke is in hospitale en hulle gemeentes. Kontak nommer 0832547499.

Vir meer besonderhede en inskrywings- vorms sien Kennisgewingbord.

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659
 

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland wat nog in die hospitaal is.
 • Francois en Lydia Barnard (0825765548) se seuntjie Franco was weer in hospitaal.
 • Oom Piet Swart (0827667047) was in die hospitaal.
 • Roy van Rooyen (044-8760037) word op 21Julie in George Hospitaal opgeneem vir ‘n operasie op die 22ste. Bid asb vir hom.
 • Bid vir Donald Wallace se gesondheid (0824851532).
 • Magda Botha is in die Geneva Kliniek
 • Callie Schmahl het ‘n hartomleiding gehad en is tans in Bayview Kliniek.
 • Peet Lubbe is oorlede.  Dink aan sy familie in hierdie tyd van rou (044-8708830)
 • cake.jpgOom Chris en tannie Emma Gericke is vandag 63 jaar getroud en dit is ook tannie Emma se verjaarsdag. Baie geluk!!

Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

NUWE INTREKKERS

 “Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

 

KINDERGROEPE:

27/7/08: Direk na skoolsaal saam met Elmien en die Hosannas. Ouers welkom.

03/8/08: Direk na skoolsaal – “Intro van Amazing Race”.

VOLGENDE PROTEAKLUBUIT- STAPPIE – 30 JULIE !

Hier kom dit!  Die bestuur het uiteindelik op u vertoë ag geslaan en ons eie potjiekosfundi, André,  gevra om vir ons ‘n heerlike potjiekosete voor te berei. 

Dit tesame met die gebruiklike lipaflek- nagereg en lekker saamkuier met goeie vriende, gaan van hierdie byeenkoms weer iets besonders maak.

Waar?  By ons kerksaal, om 10h30 vir 11h00, 30 Julie.  U bring saam, eie tee/koffie en eet- en drinkgerei (ook vir nagereg). Koste beloop R40,00 per persoon.

Bespreek asb. op of voor  Maandag, 28 Julie by Fréda Oosthuizen (tel. 044 – 8707 362) of  André Botha (tel.044- 8707917).

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE

BELANGRIKE INLIGTING

dr_rebekka.jpgGEOPENDE DEURE

Dr Rebekka, een van die dames wat in Indonesië vir 25 maande in die gevangenis was, waarvoor baie van u so getrou gebid het, kom besoek ons in Suid Afrika en sommer hier in die Suid Kaap van 6-7 Augustus 2008. Moeder- gemeente 19h00 7/8/2008.

Arbeidsbediening in die Tuinroete:

Beoog om teen einde September/begin Oktober ‘n geestelike musikale blyspel aan te bied.  Hulle benodig byspelers  ook klein kindertjies.

Môreson ACVV Kinder- en Jeugsorgsentrum:

Vakature vir Kinderversorger (huismoeder).

Wildsvleisfees – 1 Augustus 2008 Moedergemeente


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George
Tjekrekening nommer: 890580033
 
 

KWARTAALTEMA: WAT OP AARDE DOEN EK HIER?

Ons glo dat die Here hierdie vraag vir elkeen van ons wil beantwoord. Daarom wil ons vir die 64 dae van die eerste tot die laaste Sondag van die derde kwartaal FOKUS op die Here en Sy Woord om te HOOR wat Hy vir ons as indiwidue en gemeente wil sê.

Om elkeen te help FOKUS, wil ons jou uitdaag om drie tipes TYD opsy te sit:

 1. Stilte-TYD
 2. Kleingroep-TYD
 3. Grootgroep-TYD

doelgerigte_lewe_bookcover.jpgSTILTETYD: Van Maandag 11 Augustus tot Vrydag 19 September gebruik ons die 40 dagstukkies in Rick Warren se boek “Die Doelgerigte Lewe” vir persoonlike stiltetyd.

KLEINGROEPTYD: Van Maandag 28 Julie tot Vrydag 19 September gaan elke kleingroep in die gemeente 8 maal bymekaarkom by ‘n gasheer-huis om dieper te delf in die Woord en sáám na die Here te

grootgroep_small.jpgLUISTER. Elke kleingroep ontvang ‘n dvd met ses 20 minute aanbiedings wat aansluit by jou stiltetyd asook die eredienste. Elke groeplid ontvang ook ‘n gratis werkboek asook ‘n sangbundel.

GROOTGROEPTYD: Elke Sondag gaan ons as groot groep bymekaar kom vir die weeklikse erediens. Die erediens temas sal as inleiding dien vir die komende week se stiltetyd en kleingroeptyd.


 


Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens