Potskerf 10 Augustus 2008

Ons skop vanoggend die volgende deel van hierdie kwartaal se 64daefokus af tydens die oggend erediens. Mag vanoggend en elk van die volgende 40 dae ‘n tyd van nuwe toewyding en lewe voor God wees. Geniet elke oomblik van die res van die 64dae fokus.

Vanoggend:
Prediker:
Cornie Pretorius
Tema: Wat op aarde doen ek hier?

Onthou om voortaan jou Bybel en ‘n pen of potlood saam te bring vir gebruik in die erediens!

NBNB: Kindergroepe Amazing Reis:

Die kinders gaan direk na hulle Kindergroepe en kom nie eers in die kerkgebou bymekaar soos altyd nie. Indien julle nie julle Groepleier onmiddellik sien of kry nie, gaan of na julle Kleingroeplokaal of wag in die Kerksaal.

Deurkollekte:  Studente Bediening

Vanaand:

18:00: Aandbyeenkoms – ‘n herhaling van die oggend erediens. Extreme Encounter (deel van 64daefokus) begin vanaand by Tienergroepe (18:00-19:30). Bring jou solotyd boekie saam en ook jou pêlle.

MAANDAG 11 AUGUSTUS

18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning.

WOENSDAG 13 AUGUSTUS

09:00: Senior Bybelstudie

13:00: Potskerf sluit

18:00: Tienerleiersbyeenkoms

VOLGENDE SONDAG:

17 AUGUSTUS:
Prediker: Francois Mulder
Tema:
Jy is gemaak om God bly te maak!

64_dae_small.jpg

Blancogemeente!

 

Onthou die 3 bane waarop hierdie kwartaal se geestelike groei fokus hardloop:

SOLO-TYD

Ons lees vanaf 11 Augustus saam aan die 40 hoofstukke van Rick Warren se boek DIE DOELGERIGTE LEWE.

KLEINGROEPTYD

Die 1e byeenkoms waartydens julle na sessie 1 vd DVD kyk, is eers tydens die week van 11 Augustus. Intussen kan die groepe kenmekaars hou en van die administrasie vir die kwartaal afhandel.

Daar is nog tyd om vandag en die volgende paar dae in te skryf vir ’n kleingroep.

GROOTGROEP-TYD

Onthou dat elke oggend erediens om 18:00 herhaal word.

Wees deel van ’n besondere kwartaal in die geskiedenis van ons gemeente.   

Die nuutste INDELINGSLYSTE en elke Kleingroep se lede is opgeplak in die voorportaal van die kerkgebou.

Groepleiers  kan die materiaal vir hul groepe vandag na die erediens kry. Indien julle te veel solotydboeke het, kan julle dit so gou as moontlik terugbring na die kerkkantoor. Vir enige navrae rondom die kleingroepe, kan jy kontak maak met Stefan Schoeman 0832872846

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

praying_hands.jpgGEBED: 

Voorbidding:

:Gebedsversoeke: Enige gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor, Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal sit.

Voorbidding: Gebruik asseblief die Potskerf as voorbiddingslys en bid saam vir ons gemeente en al die aktiwiteite.

Die 64 dae Fokus program: Bid aub. vir al die reëlings wat getref moet word. Bid dat die Here die resultate van die projek sal seën.

 • Bid wanneer u alleen in die motor is.
 • Bid daagliks saam as gesin vir die program.
 • Plak die gebedsversoek(e) teen u yskas en kennisgewingbord by die huis.
 • Kry ’n gebedsvennoot en bid weekliks saam vir die program.

Gebedskamer. Almal is welkom om saam te kom bid vir die erediens; 08:45, kerksaal.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

Familiebediening: Tienergesprek

Op 19 Augustus 2008 (17:30-19:30) fasiliteer Frederik Marais (Gemeentekonsultant en predikant in sinodale diens) en Gieilie Loubser (Predikant in Sinodale Diens: Jeug) ‘n Familiegesprek oor:

•    die plek en toekoms van die Tienergroepe in Blancogemeente as deel van die groter Gemeente-familie,
•    en die rolle van leiers
•    en die tipe leier wat daarvoor nodig is.

Ons wil graag volwassenes uit alle ouderdomsgroepe daar teenwoordig hê. Indien jy belangstel om te deel in hierdie belangrike gesprek, kontak gerus vir Joalitha, Francois of Cornie voor 17/8/08.

stick_figures.jpg

’n Pastorale Hulpwerkerskursus word aangebied in George op 26 – 27 Augustus 2008 vir persone wat betrokke is in hospitale en hulle gemeentes. Kontak nommer 0832547499.
Vir meer besonderhede en inskrywings- vorms sien Kennisgewingbord.

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 • Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland wat nog in die hospitaal is.
 • Paula en Gerrit Potgieter (044-8707399) se skoondogter Linda het haar bewussyn herwin. Sy is besig om te herstel maar dit sal tyd neem voor sy volkome herstel het. Dink aan haar man Terence en kinders.
 • Bid vir  Roy van Rooyen vir vinnige herstel na sy operasie. (0826764275)   
 • Tannie Lettie Claassen, is in ICU. Medi Kliniek  (044-8707924).

Kom ons dra hulle wat kankerbehandeling ontvang steeds in ons gebede. Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE
Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.

 

  NUWE INTREKKERS

“Baie Welkom in ons gemeente.”

Neem gerus ’n NUWE INTREKKER-vorm in die voorportaal en voltooi dit.  U is welkom om die voltooide vorm in die kollekte sakkie te plaas of by die Kerkkantoor te kom afgee.

Baie welkom aan die volgende nuwe intrekkers:

 • Johan en Hannelie du Preez saam met Mieke en Mornê vanaf N G Gemeente Driehoek (Kerriwood Hill 30, Maitlandstraat)
 • Jacque en Bertha du Plessis van NG Gemeente George (Moeder) en Bloemfontein-Noord (Eagleweg 18).
 • Mornè en Renette Strauss saam met Ruan van NG Gemeente kerksondermure (1029 Hilltop, Oubaai).
 • Pieter en Elsie Jordaan van NG Gemeente Brackenfell-Wes (Stemmetstraat 23).

DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Sondag 14 September gaan daar ‘n Ons Dien Ander Expo wees in die kerksaal as deel van die 64 dae fokus.

Ons wil graag alle organisasies en instellings waar gemeentelede by betrokke is, daar verteenwoordig hê.

Die volgende organisasies is reeds genader: Moreson Kinderhuis, Morgenster, Saaiers vir Christus, Bibles for Believers en Badisa.

Indien u by enige ander organisasie betrokke is of wil help met die reel van die expo, kontak asseblief vir Joalitha dat ons kan reelings tref.

SOPKOMBUIS

Ons is dringend op soek na die emmers wat gebruik word vir die sop.

Indien u dit geleen het, bring asseblief so gou moontlik terug na die kombuis.

Baie dankie
Joalitha van Zyl
 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

OPNAME OOR BEHOEFTES VAN  SENIORS IN BLANCO-GEMEENTE

Alle seniors word herinner om die opnamevorm oor behoeftes van seniors, wat verlede week in die Seniorblad verskyn het, te voltooi en volgende Sondag tydens die erediens in ‘n kollektesakkie te plaas of om dit op of voor 10 Augustus, by die Kerk- kantoor in te handig.

VANUIT DIE KERKKANTOOR

 

Ons benodig dringend mense wat belangstel in sangbediening.  Skakel asb Sarena by 044-8707648 en kom sing saam!

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

Hoërskool Outeniqua is opsoek na alle matriekleerlinge van 1990. Ons wil graag kontak behou met almal en daar word versoek dat die matrieks van 1990 die webtuiste www.kwagga1990.co.za besoek en hulle besonderhede opdateer of kontak Alicia by 0823382573 of Annette by 0828990944. Ons is huidiglik besig om die reunie vir 2010 te beplan en sien uit om van julle te hoor.

Alicia Adams
George Mannekoor
“Inheems’
14 Augustus 2008
NGK Tuinedal
19:30
Kaartjies: R40-00
Kaartjies beskikbaar by: Johan Le Roux 0825786625

Ons beplan 'n "survivors" dag vir pasiënte en hulle families wat saamleef met kanker.  Saterdag 16 Aug om 09:30 vir 10:00. ATKV Walvissaal Hartenbos.

Bespreek voor 6 Aug by Anna of Edna (044-8840705).

George Mannekoor en Bellevue First Congregational Church Choir – V.S.A tree op Sondag 31 Augustus 2008 in Denneoord Kerkgebou om 19:00 op.  Kaartjies R30-00

Tel No: 044-8740886

MIGHTY MEN CONFERENCE 2008

Nog een van Angus Buchan se DVD’s, opgeneem by die byeenkoms gehou te Greytown, KwaZulu Natal, gaan op ‘n groot skerm vertoon word op Maandagaand 11 Augustus 2008 by Van Kervel Skoolsaal, Meyerstraat, George om 19:15 - ± 20:15. Gratis almal welkom; Bring jou vriende saam!!

Verdere navrage:
Coenie(0731988284) & Joanie Steyls (044-8840359)  


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033

 

  Blancogemeente - deel van die NG Kerk familie


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens