Potskerf 17 Augustus 2008

Welkom in hierdie feessaal waar ons saam gaan fokus op ons Skepper, ons Verlosser en ons Trooster – God-Drie-Enig. Mag Hy glimlag oor jou.

Vanoggend:

Prediker: Francois Mulder

Tema: Jy is gemaak om God Bly te maak!!

Onthou om voortaan jou Bybel en ‘n pen of potlood saam te bring vir gebruik in die erediens!

NBNB: Kindergroepe Amazing Reis:

Die kinders gaan direk na hulle Kindergroepe en kom nie eers in die kerkgebou bymekaar soos altyd nie. Indien julle nie julle Groepleier onmiddellik sien of kry nie, gaan of na julle

Kleingroeplokaal of wag in die Kerksaal.

     

Deurkollekte:  EMMAUS

Vanaand:

18:00 : Aandbyeenkoms – ‘n herhaling van die oggend erediens.   

Tienergroepe: vanaand !!! Extreme Passion

Wees vanaf 17:45 daar en bring jou pêlle saam!!

MAANDAG 18 AUGUSTUS

15:00 : FAMILIEGESPREKKE By Nuwe Pastorie (Frederick Marais en Gielie Loubser met Gemeenteraad)

18:00 – 19:30: Gielie Loubser met Tieners in Kerksaal.

18:00 : BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00 : Erediensbeplanning.

DINSDAG 19 AUGUSTUS

17:30-19:30:  Frederik Marais (Gemeentekonsultant en predikant in sinodale diens) en Gielie Loubser (Predikant in Sinodale Diens: Jeug) fasiliteer ‘n Familiegesprek oor:

•    die plek en toekoms van die Tienergroepe in Blancogemeente as deel van die groter Gemeente-familie,

•    en die rolle van leiers

•    en die tipe leier wat daarvoor nodig is.

Ons wil graag volwassenes uit alle ouderdomsgroepe daar teenwoordig hê. Indien jy belangstel om te deel in hierdie belangrike gesprek, kontak gerus vir Joalitha, Francois of Cornie.

WOENSDAG 20 AUGUSTUS

09:00: Senior Bybelstudie

13:00: Potskerf sluit

18:00: Tienerleiersbyeenkoms

VOLGENDE SONDAG:

24 AUGUSTUS NAGMAAL:

Prediker: Cornie Pretorius

Tema: Jy is gemaak vir  God se familie!

SONDAG 31 AUGUSTUS

Gebedsatlete: vergadering in Moederskamer na Erediens.

64_dae_small.jpg 

64 DAE FOKUS!

Onthou die 3 bane waarop hierdie kwartaal se geestelike groei fokus hardloop:

BAAN 1 : SOLO-TYD

Elkeen lees vandag hoofstuk 7 en van Maandag tot volgende Sondag hoofstukke 8 tot 14  van Rick Warren se boek DIE DOELGERIGTE LEWE.

BAAN 2 : KLEINGROEPTYD

Die 2e byeenkoms waartydens julle na sessie 2 vd DVD kyk, is hierdie komende week aan die beurt.

BAAN 3 : GROOTGROEP-TYD

Onthou dat elke oggend erediens om 18:00 herhaal word.

MEMORISEERVERSE

Moenie vergeet om weekliks die memoriseervers baas te raak nie.

Week 1 se teksvers was Efesiërs 2:10

“God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”

Hierdie week (week 2) se teksvers kom uit Markus 12:30

“Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou krag.”

Wees deel van ’n besondere kwartaal in die geskiedenis van ons gemeente.  

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

praying_hands.jpgGebed:

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor of Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebedsvennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. die 64 dae Fokus program: vir al die fasiliteerders en hul kleingroepe wat deur die materiaal werk. Bid vir die Here van die oes om die opbrengs van hierdie projek te seën.
 3. vir Morgenster sendingstasie in Zimbabwe.
 4. vir Back to the Bible College in Barberton.
 5. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons plaaslike regering.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.

Gebedskamer. Almal is welkom om saam te kom bid vir die erediens om  08:45 in die kerksaal. 

“Wie nie tyd  maak vir gebed nie, sal ook min uitrig in die ander ure van die dag” – W. Graham Scroggie.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 1. Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111 933) se pa Dirk Sutherland wat nog in die hospitaal is. (Albatrosstraat 25)
 2. Bid vir Paula en Gerrit Potgieter (044-8707399; Golf Park 2) se skoondogter Linda. 
 3. Bid vir  Roy van Rooyen vir vinnige herstel na sy operasie. (0826764275; Pieter Theron St 17))  
 4. Tannie Lettie Claassen, is in ICU. Medi Kliniek  (044-8707924; Witfonteinweg 27).
 5. Bid vir Anthony Cooper (837800130; Ouposstraat 11) wat gediagnoseer is met ‘n kwaad- aardige gewas op die brein.  Bid veral vir wysheid met die moontlike opsies vir die behandeling.
 6. Mariet Raath ( 0823641111; Willawilank 13) se ma, Hannah Burger, is in  Bayview Hospitaal na ‘n operasie.
 7. Tannie Alida Lubbe (Wattleweg 14) is in die hospitaal, bid ook dat haar verblyf en versorging uitgesorteer kan word.
 8. Bid vir Tiaan Stander en vir Helene en hulle kinders. (0832802206)
 9. Bid vir Lina Rossouw (0845880024;  Willowweg 34) wat Vrydag vir toetse in Mosselbaai was.
 10. Dink aan Barney Stander met die afsterwe van sy moeder.


Kom ons dra hulle wat kankerbehandeling ontvang steeds in ons gebede. Daar is baie mense wie se name nie hier verskyn nie, omdat dit of sensitiewe situasies is of mense wil nie graag hulle name op hierdie manier bekend gemaak hê nie. Daarom bid ons ook in die algemeen vir mense wat deur moeilike tye gaan.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Sondag 14 September gaan daar ‘n Ons Dien Ander Expo wees in die kerksaal as deel van die 64 dae fokus.

Ons wil graag alle organisasies en instellings waar gemeentelede by betrokke is, daar verteenwoordig hê.

Die volgende organisasies is reeds genader: Moreson Kinderhuis, Morgenster, Saaiers vir Christus, Bibles for Believers en Badisa.
Indien u by enige ander organisasie betrokke is of wil help met die reel van die expo, kontak asseblief vir Joalitha dat ons kan reelings tref.

“Fact finding”-uitreik na Transkei

Die Diensfokusarea beplan om van 23-28 September ‘n “fact finding”-uitreik te hou na die Canzibe-area in Transkei.

Ons het kontak gemaak met oom Willie Fourie wat al jare betrokke is in Transkei as sendeling-predikant. Hy is tans woonagtig in Natures Valley, maar is nog betrokke in die gebied. Sy betrokkenheid behels onder andere  om aartappel moere vir die boere te neem, asook geestelike materiaal en boeke volgens hul behoeftes.

Hy is ook voortdurend op soek na mense wat kan help met die aanry van goedere.

Die doel van die “fact finding”-uitreik,  is om saam met oom Willie Fourie te gaan en moontlik te help met die vervoer van die goedere wat hy wil neem na die area. Dan wil ons gaan luister wat die behoeftes van die plaaslike gemeenskap daar is en te hoor hoe ons betrokke kan raak. Moontlike geleenthede wat bestaan sluit in die jeug, mediese hulp, geletterheidsprogramme, bouwerk en boerdery.

Die beplannig is om Dinsdagmiddag 23 September te vertrek en oor te slaap in Oos London. Die Woensdag sal ons dan ry tot by Umtata mond en dan weer op Sondag 28 September terugkeer. Vir die tydperk in Transkei sal ons by Tsani bly.
Enige iemand wat belangstel om saam te gaan, kontak so gou as moontlik vir Joalitha.

Môresonhuis: Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir AUGUSTUS: Tande-pasta; Hairfood; Tandeborsel; Sanitere doekies;  stroop;  grondboontjiebotter. 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

VOLGENDE PROTEAKLUBUITSTAPPIE – 27 AUGUSTUS!

Julle het dit versoek, hier kom dit, onvergeet- like hoenderbraai met ‘n smullekker spyskaart en lekker saamkuier van ou en nuwe vriende!  Waar  by Carpe Diemskool op 27 Augustus.  (As u ‘n senior lidmaat van die gemeente is en gewonder het wat by die Proteaklub aangaan, hierdie is die geleentheid om ons op die proef te stel, moet dit nie misloop nie).

Ons vertrek om 10h00 vanaf die kerksaal. Vriende wat direk ry, ons ontmoet om 10h30 stiptelik in die voorportaal van die Carpe Diemskool vir ‘n aangename verrassing!

U bring saam, eie tee/koffie en eet- en drinkgerei (ook vir nagereg). Koste beloop nog steeds, R40,00 per persoon.

Vriende, dit is vir die bestuur ‘n groot vreugde om hierdie en ander soortgelyke funksies te beplan, voor te berei en aan te bied maar dit is nodig om vroegtydig presiese getalle te hê ten einde die benodigdhede betyds en teen die beste pryse te kan aankoop. Ons doen ‘n beroep op u om vroegtydig u bespreking te doen. Bespreek asb. op of voor, maar nie later nie as,12h00 op Maandag, 25 Augustus  by Ria Klingenberg by tel. 044 – 8708 517  of by André Botha by tel.044- 8707917. Sê asseblief vir Ria of André indien u ‘n saamrygeleentheid aanbied of benodig.

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR BELANGRIKE INLIGTING  IN ANDER GEMEENTES ENS.
 

BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

Tenders! Tenders!

Tenders word ingewag vir die koop van prefabmure wat by pastorie vervang is met ‘n baksteenmuur. Tenders sluit 1 September 2008.

Navrae by Kantoor of Kobus 0849006666. 

NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens