Potskerf 24 Augustus 2008

Ons nooi elkeen van julle uit om vanoggend te deel in die Fees van God se Familie. Ons vier Familie-wees deur die doop en nagmaal, omdat God ons liefhet en roep om as Familie te leef.

cross_cup.jpgVanoggend: NAGMAAL          
Prediker:  Cornie Pretorius
Tema: Jy is gemaak vir  God se familie!

Onthou om jou Bybel en ‘n pen of potlood vir gebruik in die erediens!

Doop: Albri en Desirè Voges se seuntjie Iwan Krog en Frederik en Sonja Bekker se seuntjie Gerard word vanoggend gedoop. Mag God julle as gesinne ryklik seën.

NBNB: Kindergroepe Amazing Reis:

Die kinders gaan direk na hulle Kindergroepe en kom nie eers in die kerkgebou bymekaar soos altyd nie. Indien julle nie julle Groepleier onmiddellik sien of kry nie, gaan of na julle Kleingroeplokaal of wag in die Kerksaal.

Deurkollekte:  Noodkas

Vanaand:
18:00:    Aandbyeenkoms – (herhaling) NAGMAAL:

Tienergroepe: 18:00 – 19:30 Extreme Connection

MAANDAG 25 AUGUSTUS
18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.
19:00: Erediensbeplanning.

DINSDAG 26 AUGUSTUS
18:00: Komitee vergadering vir Seniorbediening.

WOENSDAG 27 AUGUSTUS
09:00: Senior Bybelstudie
10:00: Proteaklub Uitstappie
13:00: Potskerf sluit

VOLGENDE SONDAG:
31 AUGUSTUS:

Prediker: Francois Mulder
Tema: Jy is gemaak om soos Jesus te wees

SONDAG 31 AUGUSTUS
Gebedsatlete: vergadering in Moederskamer na Erediens.

64_dae_small.jpg

Onthou die 3 bane waarop hierdie kwartaal se geestelike groei fokus hardloop:

BAAN 1 : SOLO-TYD

Elkeen lees vandag hoofstuk 14 en van Maandag tot volgende Sondag hoofstukke 15 tot 21  van Rick Warren se boek DIE DOELGERIGTE LEWE.

BAAN 2 : KLEINGROEPTYD

Die 3de byeenkoms waartydens julle na sessie 3 vd DVD kyk, is hierdie komende week aan die beurt.

BAAN 3 : GROOTGROEP-TYD

Onthou dat elke oggend erediens om 18:00 herhaal word.

MEMORISEERVERSE
Moenie vergeet om weekliks die memoriseervers baas te raak nie.
 1. Die eerste teks was Efesiërs 2:10
  “God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”
 2. Die tweede teks was Markus 12:30
  “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou krag.”
 3. Hierdie week (week 3) se teksvers kom uit Romeine 12:5
  “Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar.”

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

praying_hands.jpgGebed:

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor of Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebedsvennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. die 64 dae Fokus program: vir al die fasiliteerders en hul kleingroepe wat deur die materiaal werk. Bid vir die Here van die oes om die opbrengs van hierdie projek te seën.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons plaaslike regering.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.

“Wie nie tyd  maak vir gebed nie, sal ook min uitrig in die ander ure van die dag”

– W. Graham Scroggie.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

Familiebediening:

Baie dankie vir almal wat deel was van die Familiegesprek oor die Tienerbediening. Kom ons bid almal dat God vir ons die volgende tree in ons “journey” saam met ons Tieners en Kinders duidelik sal wys.

Lering:
Verantwoordelike Vernuwing:

Cornie woon van Dinsdag-Woensdag die Verantwoordelik Vernuwing konferensie by Stellenberg gemeente by.

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 1. Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111933) se pa Dirk Sutherland wat nog in die Hospitaal is (Albatrosstraat 25).
 2. Paula en Gerrit Potgieter (044-8707399; Golf Park 2) bedank die gemeente vir die gebede vir hul skoondogter Linda en haar herstelpad.
 3. Tannie Lettie Claassen, is steeds in die Medi Kliniek (044-8707924; Witfonteinweg 27).
 4. Bid vir Anthony Cooper (0837800130; Ouposstraat 11) wat gediagnoseer is met breinkanker. Ook vir Ina, Mark en die familie.
 5. Bid vir Mariet Raath ( 0823641111 Willawilank 13) se ma, 88 jaar oud, dat haar verstand helder sal wees.
 6. Bid vir Tannie Alida Lubbe (Wattleweg 14) wat steeds in die Medi-Kliniek is.
 7. Bid vir Tiaan Stander en vir Helene en hulle kinders. (0832802206)
 8. Bid vir Lina Rossouw(0845880024   Willowweg 34) wat Vrydag vir toetse in Mosselbaai was.
 9. Marlouise Botes, het Vrydag ‘n noodoperasie ontvang, ons bid dat sy volkome sal herstel.
 10. Bid vir Lynette Swiegelaar ( Searle straat 7A; 044-8707747) se herstel na ‘n enkel operasie.
 11. Bid vir Andriesa Alberts (Maitland-Straat 1; 0723798301) wat in die Medi-Kliniek is vir toetse.

Kom ons dra hulle wat kankerbehandeling ontvang en mense wie se name nie hier verskyn nie steeds in ons gebede.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Sondag 14 September gaan daar ‘n Ons Dien Ander Expo wees in die kerksaal as deel van die 64 dae fokus.

Ons wil graag alle organisasies en instellings waar gemeentelede by betrokke is, daar verteenwoordig hê.

Die volgende organisasies is reeds genader: Moreson Kinderhuis, Morgenster, Saaiers vir Christus, Bibles for Believers en Badisa.

Indien u by enige ander organisasie betrokke is of wil help met die reel van die expo, kontak asseblief vir Joalitha dat ons kan reelings tref.


“Fact finding”-uitreik na Transkei

Die Diensfokusarea beplan om van 23-28 September ‘n “fact finding”-uitreik te hou na die Canzibe-area in Transkei.

Ons het kontak gemaak met oom Willie Fourie wat al jare betrokke is in Transkei as sendeling-predikant. Hy is tans woonagtig in Natures Valley, maar is nog betrokke in die gebied. Sy betrokkenheid behels onder andere  om aartappel moere vir die boere te neem, asook geestelike materiaal en boeke volgens hul behoeftes.

Hy is ook voortdurend op soek na mense wat kan help met die aanry van goedere.

Die doel van die “fact finding”-uitreik,  is om saam met oom Willie Fourie te gaan en moontlik te help met die vervoer van die goedere wat hy wil neem na die area. Dan wil ons gaan luister wat die behoeftes van die plaaslike gemeenskap daar is en te hoor hoe ons betrokke kan raak. Moontlike geleenthede wat bestaan sluit in die jeug, mediese hulp, geletterheidsprogramme, bouwerk en boerdery.

Die beplannig is om Dinsdagmiddag 23 September te vertrek en oor te slaap in Oos London. Die Woensdag sal ons dan ry tot by Umtata mond en dan weer op Sondag 28 September terugkeer. Vir die tydperk in Transkei sal ons by Tsani bly.

Enige iemand wat belangstel om saam te gaan, kontak so gou as moontlik vir Joalitha.


Môresonhuis: Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir AUGUSTUS: Tande-pasta; Hairfood; Tandeborsel; Sanitere doekies;  stroop;  grondboontjiebotter. 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Die moderamen van die NGK sinode van Wes-en Suid-Kaapland het tydens hul pasafgelope vergadering (13-14 Augustus 2008) in Somerset-Wes, ondermeer indringend die geweldsituasie teen bejaardes en uitdagings in die landbou bespreek. Die volgende besluite is geneem. GEWELD: Die moderamen betuig hiermee sy innige meegevoel met die naasbestaandes van alle geweldslagoffers en dink spesiaal aan ons bejaardes, kinders en ander weerloses wat tans uitermate uitgelewer is aan en broos gelaat word deur die golf van geweld wat ons land getref het.  LANDBOU: Die moderamen spreek sy dank en waardering uit vir die positiewe rol wat landbouprodusente en werknemers speel in die opbou van ons land, veral ook in die lig van die groeiende voedseltekorte wêreldwyd. Bedank kerkrade vir hul geestelike ondersteuning aan die landbougemeenskap en moedig hulle aan om daarmee voort te gaan. In die lig van die dringendheid, sowel as die kompleksiteite van die proses van grondhervorming, hoop die moderamen dat die beginsels van geregtigheid, volhoubaarheid en behoud van kundigheid in die proses gelyktydig hanteer sal word.

Vriendelike groete ... BRAAM HANEKOM

KOMITEE VIR SENIORBEDIENING

Die volgende vergadering van die Komitee vir Seniorbediening vind plaas op Dinsdag, 26 Augustus, om 18h00 in die konsistorie.  Notules van die kommissie se vorige vergadering asook die sakelys vir eerskomende vergadering, is in die Kommissie se hokkie in die Konsistorie  beskikbaar.


VOLGENDE PROTEAKLUBUITSTAPPIE – 27 AUGUSTUS!
Julle het dit versoek, hier kom dit, onvergeet- like hoenderbraai met ‘n smullekker spyskaart en lekker saamkuier van ou en nuwe vriende!

Waar:  by Carpe Diemskool op 27 Augustus.  (As u ‘n senior lidmaat van die gemeente is en gewonder het wat by die Proteaklub aangaan, hierdie is die geleentheid om ons op die proef te stel, moet dit nie misloop nie).

LET WEL:  Ons vertrek om 10h00 (d.w.s. na afloop van die Fokus 64-byeenkoms) vanaf die kerksaal. Vriende wat direk ry, ons ontmoet om 10h30 stiptelik in die LAPA van die Carpe Diemskool en nie meer in die skoolsaal nie.  Sê asb. aan u vriende wat nie vandag in die kerk is nie.

U bring saam, eie tee/koffie en eet- en drinkgerei (ook vir nagereg). Koste beloop nog steeds, R40,00 per persoon.

Vriende, dit is vir die bestuur ‘n groot vreugde om hierdie en ander soortgelyke funksies te beplan, voor te berei en aan te bied maar dit is nodig om vroegtydig presiese getalle te hê ten einde die benodigdhede betyds en teen die beste pryse te kan aankoop. Ons doen ‘n beroep op u om vroegtydig u bespreking te doen. Bespreek asb. op of voor, maar nie later nie as,12h00 op Maandag, 25 Augustus  by Ria Klingenberg by tel. 044 – 8708 517  of by André Botha by tel.044- 8707917.  Sê asseblief vir Ria of André indien u ‘n saamrygeleentheid aanbied of benodig.

KAN U DIE DOMINEE SOGGENS HOOR PREEK?
Die Gemeenteraad het die klanksisteem in die kerk en die kerksaal opgedateer en die kwaliteit daarvan verhoog.

Indien daar nog iemand is wat probleme ondervind om in die kerk te hoor, word  u gevra om asseblief na afloop van die diens vanoggend, ons voor die preekstoel te ontmoet sodat ons aan u probleme aandag kan gee. 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

Tenders! Tenders!

Tenders word ingewag vir die koop van prefabmure wat by pastorie vervang is met ‘n baksteenmuur. Tenders sluit 1 September 2008.

Navrae by Kantoor of Kobus 084 900 6666.