Potskerf 31 Augustus 2008

Baie welkom hier in die feessaal. Ons gaan feesvier oor God en sy werk in ons om ons te verander na die beeld van Jesus Christus. Mag Hy ons as gestuurde familie meer en meer soos Jesus maak. SOLI DEO GLORIA!

Vanoggend:
Prediker: Francois Mulder
Tema: Jy is gemaak om soos Jesus te wees

Onthou jou Bybel en ‘n pen of potlood vir gebruik in die erediens!

NBNB: Kindergroepe Amazing Reis:

Die kinders gaan direk na hulle Kindergroepe en kom nie eers in die kerkgebou bymekaar soos altyd nie. Indien julle nie julle Groepleier onmiddellik sien of kry nie, gaan of na julle Kleingroeplokaal of wag in die Kerksaal.

Deurkollekte:  64 Dae Fokus

Vanaand:

18:00: Aandbyeenkoms – (herhaling van oggenddiens)
Tienergroepe: 18:00 – 19:30

Extreme living


MAANDAG 1 SEPTEMBER

18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning.

DINSDAG 2 SEPTEMBER

11:00: Kommissie vir Seniorbediening vergadering

19:00: Tiener Groepleiersbyeen- koms in nuwe Pastorie

WOENSDAG 3 SEPTEMBER

09:00: Senior Bybelstudie

13:00: Potskerf sluit

18:00: Tienerleiersbyeenkoms

DONDERDAG 4 SEPTEMBER

09:00: Dienssentrum

VOLGENDE SONDAG:

7 SEPTEMBER:
Prediker: Cornie Pretorius
Tema: Ons is gemaak om mekaar te dien

GEBEDSATLETE!

Vergadering vandag 31 Augustus net na die erediens in die moederskamer. Doen asb. u bes om dit by te woon. 

Andries Olivier (0728429915)

64_dae_small.jpg

Onthou die 3 bane waarop hierdie kwartaal se geestelike groei fokus hardloop:

BAAN 1 : SOLO-TYD

Elkeen lees vandag hoofstuk 21 en van Maandag tot volgende Sondag hoofstukke 22 tot 28  van Rick Warren se boek DIE DOELGERIGTE LEWE.

BAAN 2 : KLEINGROEPTYD

Die 4de byeenkoms waartydens julle na sessie 4 vd DVD kyk, is hierdie komende week aan die beurt.

BAAN 3 : GROOTGROEP-TYD

Onthou dat elke oggend erediens om 18:00 herhaal word.

MEMORISEERVERSE

Moenie vergeet om weekliks die memoriseervers baas te raak nie.

 1. Die eerste teks was Efesiërs 2:10
  “God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”
 2. Die tweede teks was Markus 12:30
  “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou krag.”
 3. Die derde teks was Romeine 12:5
  “Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar.”
 4. Vandag se teks kom uit Filippense 2:5
  “Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was.”

Mag God ons gebede verhoor en ons as Sy kinders borrelende fonteine van lewenswater maak vir George en omgewing.

praying_hands.jpgGebed:

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor of Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebedsvennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. die 64 dae Fokus program: vir al die fasiliteerders en hul kleingroepe wat deur die materiaal werk. Bid vir die Here van die oes om die opbrengs van hierdie projek te seën.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons plaaslike regering.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.

 “Wie nie tyd  maak vir gebed nie, sal ook min uitrig in die ander ure van die dag”
– W. Graham Scroggie.


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Skakel asseblief vir:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 1. Bid steeds vir Charmaine van Huysteen (0725111933) se pa Dirk Sutherland wat nou tuis aansterk (Albatrosstraat 25).             
 2. Paula en Gerrit Potgieter (044-8707399; Golf Park 2) bedank die gemeente vir die gebede vir hul skoondogter Linda en haar herstelpad.
 3. Tannie Lettie Claassen, is steeds in die Medi Kliniek (044-8707924; Witfonteinweg 27).
 4. Bid vir Anthony Cooper (0828281875; Ouposstraat 11) wat gediagnoseer is met breinkanker. Ook vir Ina, Mark en die familie.
 5. Bid vir Mariet Raath (0823641111 Willawilank 13) se ma, 88 jaar oud, vir spoedige herstel na haar heup operasie.
 6. Bid vir Tannie Alida Lubbe (Wattleweg 14; 044-8708830) wat weer in die Medi-Kliniek opgeneem is.
 7. Bid vir Tiaan Stander en vir Helene en hulle kinders (0832802206).
 8. Marlouise Botes, het laas Vrydag ‘n noodoperasie ontvang. Ons bid dat sy volkome sal herstel.
 9. Karen van der Merwe (0829781553) se pa Daniël Zeelie is Vrydag geopereer in die Kaap. Ons bid vir hulle as familie.

Kom ons dra hulle wat kankerbehandeling ontvang en mense wie se name nie hier verskyn nie steeds in ons gebede.

VERJAARSDAE

Baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar.  Kom ons gee om en wens almal geluk.  So versterk ons die familie bande.


DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Sondag 14 September gaan daar ‘n Ons Dien Ander Expo wees in die kerksaal as deel van die 64 dae fokus.

Ons wil graag alle organisasies en instellings waar gemeentelede by betrokke is, daar verteenwoordig hê.

Die volgende organisasies is reeds genader: Moreson Kinderhuis, Morgenster, Saaiers vir Christus, Bibles for Believers en Badisa.

Indien u by enige ander organisasie betrokke is of wil help met die reel van die expo, kontak asseblief vir Joalitha dat ons kan reelings tref.

FEITE-SENDING na Transkei

Die Diensfokusarea beplan om van 23-28 September ‘n feite-sending-uitreik te hou na die Canzibe-area in Transkei.

Ons het kontak gemaak met oom Willie Fourie wat al jare betrokke is in Transkei as sendeling-predikant. Hy is tans woonagtig in Natures Valley, maar is nog betrokke in die gebied. Sy betrokkenheid behels onder andere  om aartappel moere vir die boere te neem, asook geestelike materiaal en boeke volgens hul behoeftes.

Hy is ook voortdurend op soek na mense wat kan help met die aanry van goedere.

Die doel van die feite-sending-uitreik,  is om saam met oom Willie Fourie te gaan en moontlik te help met die vervoer van die goedere wat hy wil neem na die area. Dan wil ons gaan luister wat die behoeftes van die plaaslike gemeenskap daar is en te hoor hoe ons betrokke kan raak. Moontlike geleenthede wat bestaan sluit in die jeug, mediese hulp, geletterheidsprogramme, bouwerk en boerdery.

Die beplannig is om Dinsdagmiddag 23 September te vertrek en oor te slaap in Oos London. Die Woensdag sal ons dan ry tot by Umtata mond en dan weer op Sondag 28 September terugkeer. Vir die tydperk in Transkei sal ons by Tsani bly.

Enige iemand wat belangstel om saam te gaan, kontak so gou as moontlik vir Joalitha.

Badisa hou ’n fondsinsameling met Clem Sunter op Maandag 22 September.

Hulle vra elke gemeente om 3 quiches of soutterte te skenk. Indien u bereid is om een te maak of ’n kontantbydrae te maak, kontak asb vir Rita Marx by 044 8708256

Môresonhuis: Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir AUGUSTUS: Tande-pasta; Hairfood; Tandeborsel; Sanitere doekies;  stroop;  grondboontjiebotter. 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

GEDENKMUUR

Alle voorlopige beplanning is afgehandel en gereed om in werking te tree.  Omdat die oprigting van die gedenkmuur almal in die gemeente raak, word die voorlopige riglyne hiervoor, hieronder uiteengesit sodat almal ‘n insae in die beplanning kan kry. Ons ontvang graag terugvoering of vrae oor hierdie projek (skakel gerus 0849 0066 66 of 0828 515 883)

Die beplande gedenkmuur sal aan die suidwestelike kant van die kerkperseel in fases, gebou word.

Ten einde die gedenkmuur te finansier, word die veertig nisse van die eerste fase teen die spesiale prys van R1 000,00 elk verkoop.  Daarna sal ‘n nis R1 500,00 kos.

‘n Nis, word onder die volgende voorwaardes gekoop:

 1. Vir lede van, of vorige lede van die    N.G. Gemeente, Blanco.  (In alle ander gevalle moet ‘n gemotiveerde versoek vir ‘n nis aan die Gemeenteraad voorgelê.  Die Gemeenteraad se besluit of daar spesiale omstandighede is waarom ‘n nis aan ander persone verkoop mag word, is finaal.
 2. ‘n Nis is bedoel vir ‘n maksimum van twee persone.
 3. Die prys van ‘n nis sluit die granietdeksel in.  Die eienaar betaal self vir die letterwerk.
 4. Die deksel mag alleenlik deur ‘n gemagtigde persoon wat deur die N.G. Gemeente, Blanco aangestel is, oopgemaak en verseël word.
 5. Die nis mag alleenlik met die voorafmagtiging van die N.G. gemeente, Blanco, verhandel word.
 6. Geen skroewe of enige ander apparate vir blomme, mag op enige plek aan die gedenkmuur aangebring word nie.  ‘n Lys word onderaan die voetstukke aangebring en houers met blomme,  mag daarin geplaas word.   
 7. Geen kranse of ander voorwerpe word in die tuin van die  gedenkmuur of op die gedenkmuur     self, toegelaat nie.
 8. Verwelkte en dooie blomme sal van tyd tot verwyder word.
 9. Die N.G. Gemeente Blanco aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige  skade aan die nis en/of inhoud van die nis nie.   

KAN U DIE DOMINEE SOGGENS HOOR PREEK?

Die Gemeenteraad het die klanksisteem in die kerk en die kerksaal opgedateer en die kwaliteit daarvan verhoog.

Indien daar nog iemand is wat probleme ondervind om in die kerk te hoor, word  u gevra om asseblief na afloop van die diens vanoggend, ons voor die preekstoel te ontmoet sodat ons aan u probleme aandag kan gee. 

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

Tenders! Tenders!

Tenders word ingewag vir die koop van prefabmure wat by pastorie vervang is met ‘n baksteenmuur.

Tenders sluit 1 September 2008.


Navrae by Kantoor of Kobus 0849006666.


 

Sondag

Erediens9h00
Kindergroepe9h00
TienergroepeNa Diens