Potskerf 14 September 2008

Baie welkom by nog ‘n Grootgroep Feesgeleentheid! God is hier teenwoordig ... laat ons sáám nader kom en gevul word met Sy onbeskryflike vreugde!


Vanoggend:
Prediker: Francois Mulder
Tema: GESTUUR OM AndER TE dIEN !

Onthou jou Bybel en ‘n pen of potlood vir gebruik in die erediens!

KINDERGROEPE AMAZING REIS:

Die kinders gaan direk na hulle Kindergroepe en kom nie eers in die kerkgebou bymekaar soos altyd nie.

Deurkollekte:  64 Dae Fokus

Vanaand:

18:00: Aandbyeenkoms – (herhaling van oggenddiens)
Tienergroepe: 18:00 – 19:30
Extreme witness

MAANDAG 15 SEPTEMBER

18:00: BIDTYD in die konsistorie - almal is baie welkom.

19:00: Erediensbeplanning.


WOENSDAG 17 SEPTEMBER

09:00: Senior Bybelstudie

13:00: Potskerf sluit

18:00: Tienerleiersbyeenkoms

 

VOLGENDE SONDAG - 21 SEPT:

Plek: 4 Brothers Aartappelstoor

Tyd: 09:00

RSVP: Vandag

Predikers: Cornie + Francois

Tema: Feesvier-oor-God Sondag 
64_dae_small.jpg
SOLO-TYD

Elkeen lees vandag hoofstuk 35 en van Maandag tot Vrydag hoofstukke 36 tot 40  van Rick Warren se boek DIE DOELGERIGTE LEWE.

KLEINGROEPTYD

Die 6de byeenkoms waartydens julle na sessie 6 vd DVD kyk, is hierdie komende week aan die beurt.

MEMORISEERVERSE

1. Die eerste teks was Efesiërs 2:10
“God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”

2. Die tweede teks was Markus 12:30
“Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou krag.”

3. Die derde teks was Romeine 12:5
“Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar.”

4. Die vierde teks was Filippense 2:5
“Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was.”


5. Die vyfde teks was 1 Petrus 4:10  ”As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy ‘n genadegawe ontvang het, die ander dien.”


6. Vandag se teks kom uit Kolossense 4:5 ”Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid.” 


AANBIDDING 
 • Joekie Hoogerboord  8708961 of 082 788 5119
 • Andries Olivier  072 842 9915

GEBEDSATLETE

Enige Gebedsversoeke kan na die leraars, kerkkantoor/Andries Olivier 0728429915 deurgestuur word. U kan dit ook in die gebedsversoeke houer in die voorportaal plaas.

Voorbidding: Bid vir...

 1. ons gemeente en al die aktiwiteite volgens die Potskerf. Kry ’n gebedsvennoot of twee en bid weekliks saam vir ons gemeente.
 2. die 64 dae Fokus program: vir al die fasiliteerders en hul kleingroepe wat deur die materiaal werk. Bid vir die Here van die oes om die opbrengs van hierdie projek te seën.
 3. die 60 sekondes – gebed, elke dag. Ondersteun hierdie oproep volgens die boekmerkies wat uitgedeel is. Hierdie komende week bid ons vir ons Oupa’s en Ouma’s.

Gebedsatlete: Skakel Andries by 0728429915 indien u deel van die gebedsatlete wil wees.

 


OMGEE

 • Eben Fourie  082 221 0720
 • Stefan Schoeman  083 287 2846

HOSPITAALBESOEK EN ANDER NOODGEVALLE:

Weet u van iemand in nood / krisis / siekte / sterfte/ hospitalisasie???  Maak asseblief kontak met 1 vd volgende:

a)  Cornie Pretorius – 044 8707312 /  083 303 8050
b)  Francois Mulder – 044 8707786 /  082 676 4275
c)  Ockie Fourie – 044 8700078 /  084 798 8824 

Die ander GROEPE IS

LANGTERMYN: Rina Ramsauer  044 8707113
ROUSMART: Elize Calitz 044 870 7193
BESOEKGROEP: Willie Bezuidenhout – 8708659

  Lief en Leed

As gestuurde familie bid ons vir gemeentelede wat die afgelope tyd in die hospitaal was/siek is/besig is om te herstel:

 1. Tannie Alida Lubbe is oorlede en Vrydag begrawe. Bid vir haar kinders en familie.
 2. Ons loof die Here saam met Charmaine van Huysteen (072- 5111933) dat haar pa Dirk Sutherland tuis is en aansterk (Albatrosstraat 25).             
 3. Tannie Lettie Claassen, (Witfonteinweg 27; 044-8707924)  is steeds in die Medi-Kliniek en dit  gaan nie goed nie.
 4. Bid vir Anthony Cooper (0828281875; Ouposstraat 11) wat met behandeling vir breinkanker begin het.
 5. Bid vir Tiaan Stander wat die komende week weer met Chemo begin (0832802206).
 6. Callie Schmahl (Caledonstraat 54; 0837649683) het water op sy longe.
 7. William Lloyd-Townsend (Pineweg 22; 044-8707259) ervaar beterskap na sy operasie.DIENS 
 • Joalitha van Zyl  082 460 6913 of 044 8714686 

Môresonhuis:

Johanna (0732002998) en Jinnie (0829229769) bedank almal wat so wonderlik bydra en help met Môresonhuis.

Benodighede vir SEPTEMBER: Toiletseep; Deoderant; Sjampoo; Badolie; Koekies. 


KOMMUNIKASIE
 • Gerrit Pretorius 082 893 6291 

Omgee: Familiebediening

Na aanleiding van die Familiegesprek van 18 en 19 Augustus het die Gemeenteraad die volgende besluite geneem:

Ons sien onsself as ‘n familie van verskillende generasies wat SÁÁM in hierdie wêreld waarin ons leef, God se liefde ontdek, ervaar, wil uitleef en uitdra.

Familiespan

Om te verseker dat álle generasies in ons gemeente (familie) sáám groei, wil ons ‘n groep mense byeenbring wat ons familie-wees doelgerig kan fasiliteer.  Ons noem hierdie groep die FAMILIESPAN en hulle bestaan uit verteenwoordigers van verskillende generasies uit die familie. Hulle hoofdoel is om die bestaande groepe, bedieninge en fokusareas te help om na alle fasette van ons gemeente- wees (byeenkomste, ritme en roetines) met ‘n Familie-bril te kyk. Die Familiespan vervang geen van die huidige groepe of kommissies nie, maar is ‘n span wat doelgerig en strategies dink oor tye wanneer die familie saam is. Nie net dit nie, hulle dink ook oor tye wanneer verskillende generasies alleen bymekaar kom en hulle geloof prakties as gestuurdes uitleef. Praktiese vrae is byvoorbeeld:

 • Hoe stap ons die pad met ons kleuters, peuters, kinders, tieners en naskoolse kinders?
 • Hoe rus ons huishoudings toe om God se liefde daagliks uit te leef?
 • Hoe stap ons saam met volwasse familie-lede wat deur nuwe lewensfases gaan soos middeljare en tye van aftrede?

Ouerspanne

Een van die onmiddellike uitvloeisels is om die pad saam met ons families se peuters, kleuters, kinders en tieners verder uit te brei. Die Gemeenteraad het daarom ‘n aktiewe familie-beginsel keuse gemaak. Dit is naamlik om die pad met hierdie generasies in die hande te gee van ouers van hierdie families. Ouers (as deel van die Familie) is dus verantwoordelik vir die geloofsontwikkeling van hierdie groepe. Die bediening word dus oorgegee aan die Familie- span en ouers. Prakties beteken dit dat die Familiespan gaan help om Ouerspanne op die been te bring. Vir elke ouderdomsgroep moet daar dus ‘n Ouerspan wees wat volledige verantwoordelikheid neem vir die bedienings- pad van daardie groep. Elke Ouerspan in samehang met die Familiespan neem dus inisiatief en neem besluite om hierdie deel van die familie-lewe so effektief moontlik te fasiliteer en organiseer.  Hoe dit in die praktyk nog verder gaan ontwikkel, is ‘n proses waaroor nog baie gebid en gesels gaan word.

Die eerste doelwit is om voor die middel van Oktober die Familiespan op die been te kry en daarna om die Ouerspanne aan die gang te kry om dinge vir 2009 te begin regkry.

Hier is dus twee ongelooflike geleenthede om te dien:

 1. Word deel van die Familiespan
 2. Word deel van ‘n Ouerspan 

Kontak enige tyd vir Cornie, Francois, Stefan of Eben.


RING VAN GEORGE

(Die volledige terugvoer aan die Gemeenteraad oor die Ringsitting van 8 September 2008, is beskikbaar by die kerkkantoor.) Uit die inleidende gesprek het die verteenwoordigende gemeentes hulle gemeentes se ervarings, bedienings en uitdagings met mekaar gedeel. As Ring het ons die volgende met mekaar in gemeen. Ons wil graag die ervaring met julle as kerkrade deel deur dit aan julle deur te gee:

1. Demografiese verandering: Ons almal ervaar konstante verandering in die gemeentes. Vandag se gemeentes is nie dieselfde as vyf jaar gelede nie. Dit dwing ons tot volgehoue leerbaarheid en afhanklikheid van die lyding van die Here deur Sy Gees.

2. Diversiteit bestuur: Gemeentes moet toenemend ‘n geestelike tuiste en groeiplek wees vir gelowiges met uiteenlopende ervarings, leefwêrelde en lewens uitdagings. Dis deel van die eise en geleenthede van ons tyd. Ons bemoedig mekaar aan om dit te omarm!

3.Wat maak ons met ekumene: In ons eie omgewing is daar ‘n groeiende tendens van die ontstaan van nuwe kerke. Kontak en openheid is die uitdaging, eerder as opposisie en laer vorming.

4.Vestig van vennootskappe: Gesprek en samewerking met reeds bestaande inisiatiewe en bedienings kan ons ondersteun deur vennootskap en samewerking.

GEDENKMUUR

Alle voorlopige beplanning is afgehandel en gereed om in werking te tree.  Omdat die oprigting van die gedenkmuur almal in die gemeente raak, word die voorlopige riglyne hiervoor, hieronder uiteengesit sodat almal ‘n insae in die beplanning kan kry. Ons ontvang graag terugvoering of vrae oor hierdie projek (skakel gerus 0849 0066 66 of 0828 515 883). Die beplande gedenkmuur sal aan die suidwestelike kant van die kerkperseel in fases, gebou word.  Ten einde die gedenkmuur te finansier, word die veertig nisse van die eerste fase teen die spesiale prys van R1 000,00 elk verkoop.  Daarna sal ‘n nis R1 500,00 kos. ‘n Nis, word onder die volgende voorwaardes gekoop:

1. Vir lede van, of vorige lede van Blanco- gemeente.  (In alle ander gevalle moet ‘n gemotiveerde versoek vir ‘n nis aan die Gemeenteraad voorgelê.  Die Gemeenteraad se besluit of daar spesiale omstandighede is waarom ‘n nis aan ander persone verkoop mag word, is finaal.

2. ‘n Nis is bedoel vir ‘n maksimum van twee persone.

3. Die prys van ‘n nis sluit die granietdeksel in.  Die eienaar betaal self vir die letterwerk.

4. Die deksel mag alleenlik deur ‘n gemagtigde persoon wat deur Blancogemeente, Blanco aangestel is, oopgemaak en verseël word.

5. Die nis mag alleenlik met die voorafmagtiging van Blancogemeente, verhandel word.

6. Geen skroewe of enige ander apparate vir blomme, mag op enige plek aan die gedenkmuur aangebring word nie.  ‘n Lys word onderaan die voetstukke aangebring en houers met blomme,  mag daarin geplaas word.

7. Geen kranse of ander voorwerpe word in die tuin van die  gedenkmuur of op die gedenkmuur self, toegelaat nie.

8. Verwelkte en dooie blomme sal van tyd tot verwyder word.

9. Blancogemeente aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige  skade aan die nis en/of inhoud van die nis nie.         

10. Die koste vir Welsyn pensionarisse sal op meriete hanteer word. Diesulkes sal die nodige dokumentasie moet voorsien. 

PROTEAKLUBUITSTAPPIE – 24 September-  belangrike kennisgewing

Vriende, ons gaan op 24 September, Erfenisdag op ‘n besondere manier met ‘n spitbraai vier.  Ongelooflik maar waar!!  Waar vind hierdie heerlikheid plaas? By die Lions klubhuis aan die onderpunt van Yorkstraat, kan dit nie mis nie, ry af in  Yorkstraat tot regoor die hoofingang na die George Toeriste oord en draai links net voordat julle die skaats plankryers se bane kry, dan eerste grondpaadjie na regs en ry net agter die lekker reuk aan en siedaar!  Hoe laat – 11h00 by die Lions klubhuis. Ons spreek ons opregte dank uit teenoor die Lions wat vir ons hulle geriewe gratis aangebied het. Wat nog? Die gebruikli- ke eet- en drinkgereedskap, koffie en tee en dis al! Koste beloop R 40.00  per persoon. LET WEL -  Ons moet vir Jannie Meyer wat die skaap gaan braai, vroegtydig laat weet vir hoeveel mense hy gereed moet maak.  U kry net tot Maandagoggend, 21 September, 11h00 om te bespreek.  Geen besprekings sal daarna geneem word nie. Laat asseblief vir Protealede wat nie lid van ons gemeente is nie, van hierdie reëling weet en vertel dit in elk geval vir Proteas wat moontlik nie hierdie Potskerf gaan kry nie.

Bespreek asb. op of voor Maandag- oggend, 11h00, 21 Sept., by Ria, tel. 044 – 8710138 of André by tel. 044-8707 917  Sê ook asseblief of julle ‘n saamrygeleentheid aanbied of benodig.

SIEN DIE KENNISGEWINGBORD IN DIE
VOORPORTAAL VIR DIE ONDERSTAANDE  BELANGRIKE INLIGTING

 • Werksaamhede en Finansies van BADISA – George.
 • Nuusbrief BADISA.
 • Musikale geestelike blyspel Sondag 5 Oktober 19:00 Kerksaal George Pro Deo Groep van Coenie Ritter.
 • FAMSA Outeniqua Sjokolade Fees: 27 September by die Garden Route Mall.

 


BAB (Bate & Administrasie bestuur) 
 • Kobus Swart 084 900 6666
 • André Kleynhans 082 809 7192

  NG KERK  BLANCO BANKBESONDERHEDE:

ABSA George

Tjekrekening nommer: 890580033