Bedieninge

Waar kan ek dien?

Jesus se groot opdrag in Matteus 28 is om dissipels van alle nasies te maak. Een van ons fokusse in Blancogemeente is om hierdie opdrag uit te voer. Dit begin in ons omiddelike gemeenskap, en versprei dan oor die hele wereld. Blancogemeente is betrokke by verskeie uitreik aksies van so eenvoudig as om mense by deure te onvang, tot om ‘n sopkombuis te behartig

Die afgelope jare het die Here die gemeente gelei om ‘n visie of roeping te begin formuleer en gestalte daaraan te gee in ons daaglikse bestaan en gemeente-en-gemeenskap gefokusde aktiwiteite. Verskillende fokusareas (soos Omgee, Aanbidding, Lering, Diens, Kommunikasie, Stratkom en Oikonomos) het ontwikkel. Die strewe van leiers en lidmate om die visie “ ’n gestuurde familie meer en meer soos Jesus” uit te leef en ten volle te ontwikkel, het reeds dinamiese gevolge gehad. Talle uitreikingsaksies het ontstaan om die armes, eensames en siekes te versorg en ondersteun. Projekte is deur selgroepe onderneem soos die afgelope jare om onder meer Laerskool Kretzenshoop te ondersteun deur bydraes te maak vir die skoolbenodigdhede, toesig te hou, voorlesings te doen in klasse, onderwysers te ondersteun, ens. Oor die jare het daar nie net ‘n goeie samewerking ontwikkel tussen Laerskool Blanco en Blancogemeente nie, maar is ons as gemeente ook betrokke by die skool.

Die Diensfokusarea het ook in 2011 met opwindende projekte begin. Die opleiding van ‘n evangelis by Morgenster word deur die gemeente gefinansier. Ander projekte wat baat vind by finansiële ondersteuning op ‘n maandelikse basis, is o.a. sendingwerk in Portugal en twee kinders in Mosambiek in ‘n “huis van veiligheid” wat geborg word. Voorts is daar ook betrokkenheid by Saaiers vir Christus (‘n interkerklike bediening in die gemeenskap) en talle ander projekte soos “GOD’S KIDZ” en Moreson kinderhuis.

Lofprysing en aanbidding

Baie van ons gemeente lede is betrokke by ons musiekbedienning. Die vrywilligers is ‘n belangrike deel van ons bediening wat hul gawes gebruik om God te vereer. Ons wil ook graag die verskeidenheid van ons gemeente vier binne hierdie bediening deur van alle moontlike musiekinstrumente gebruik te maak. Ons wil met alles wat ons het, die Here loof en prys en ander mense saam met ons in aanbidding voor God bring.

Ons het ook n media span wat help met klank , uitsending van ons dienste en video opnames. Ons weeklikse dienste word op ons web blad gelaai en ons het ook n aktiewe “Facebook” blad.

Ander kunste soos Dans en Drama, Kunste, Blommerangskikkings het ook op ‘n gereelde basies ‘n plek in ons gemeente

Gebeds Atlete

Gebed kan nie oor beklemtoon word nie, want dit sit God se hande in beweging. Blancogemeente is ‘n liggaam van gelowiges wat op gebed staatmaak. Elke Maandag aand 18:00 is daar vrywilligers wat n biduur hou, hier word ons leraars, ons kerkdiens, en gemeentelede aan die Here op gedra. Enige lief en leed word ook hier aangespreek en voorbidding word gedoen.

Gasvryheidsbediening

Ontvang en verwelkom nuwe lidmate, nuwe intrekkers in die omgewing op die volgende wyse:

Persone wat eredienste bywoon, word na elke erediens na die Kuiertyd genooi en word daar deur een van die Nuwe Intrekker bediening persone ontvang en ook hulle inligting verkry. Daarna word so spoedig moontlik verder kontak met elke nuwe lidmaat gemaak omhulle welkom te laat voel.

Kuiertyd bediening

(na eredienste)

Die kuiertyd word vir elke Sondag gereël. Verskille groepe mense word betrokke gemaak om die Kuiertyd elke Sondag te hanteer. Hierdie is die ideale geleentheid om nuwe mense te ontmoet en lekker saam te kuier.

Omgeegroepe

‘n Pastorale en omgee bediening, ‘n spesifieke en spesiale saamstap met mekaar

1 KORTTERMYN BESOEKGROEP

Doen besoeke aan lidmate in hospitale

2 LANGTERMYN BESOEKGROEP

Doen besoeke en bied ondersteuning aan lidmate met “langtermyn”siektes soos bv. Kanker, Parkinson’s, en ander ernstige siektes wat langtermyn behandeling verg

3 ROUSMART BESOEKGROEP

Doen besoeke by lidmate wat krisisse beleef soos dood, ongelukke, egskeidings ens.

Dienssentrum

Noodkas

Raak betrokke

Hoe ontmoet ek ander gelowiges?

Kleingroepe skep geleenthede binne die gemeente waarbinne lidmate teenoor mekaar God se liefde kan uitleef en saam groei as gestuurde families wat meer en meer word soos Jesus.Die kleingroepe in ons gemeente is enige tipe kleingroepie mense (4-12) wat meer gereeld bymekaar kom om mekaar te versorg, saam te groei en uit te reik in die gemeenskap waarin God ons roep. Verskillende soorte kleingroepe is bv. selgroepe, Bybelstudiegroepe en belangegroepe.

Tipes Kleingroepe wat bestaan in die Blancogemeente:

  • Selgroepe
  • Bybelstudiegroepe
  • Groepe vir mans
  • Groepe vir vrouens
  • Gemengde groepe
  • Ander belangegroepe

Familiebediening
Kinderbediening

Elke Sondagoggend in die kwartaal kom die kinders saam met die res van die families in die kerkgebou vir die erediens bymekaar. Saam met die groter familie deel hulle in die viering deur lofprysing en aanbidding. Na ongeveer 10-15 min verdeel die kinders in hulle kindergroepe en kom in verskillende lokale bymekaar, terwyl die res van die familie die res van die erediens vier.

Kindergroepe

Die Kindergroepe fokus op blootstelling aan die Woord. Tydens die Kindergroep byeenkomste leer ons om Bybelreisigers te wees en leer ken hulle die Woord op ‘n prettige manier.

Tienerbediening

Elke Sondagoggend na die preek (ongeveer 09:50) – behalwe vakansies en langnaweke – kom ons gemeente se Tieners bymekaar in hulle Tienergroepe. Ons sien ons Tienerbediening as deel van die groter familie en fokus vir ‘n kort rukkie in ‘n week net saam met hulle om God se liefde te verstaan en vier.

Hoe laat? 09:00 – 09:50 erediens; 09:50 – 11:00 groepe

Huwelike

Huwelike is hedendaags onder die spervuur, misverstande, onvergewings gesindheid en konflik kom in enige huwelik voor. Ons leraars se rol is om te luister, te verstaan en te bemoedig waar hulle kan om sodoende, met God se genade, huwelikspare te ondersteun en gebroke verhoudings weer te help herstel. Doen die moeite om voor julle troudag te belê in ‘n tyd van voorbereiding. Kontak enige van die leraars vir hulp of om ‘n huweliksvoorbereidingsprogram te volg voor julle troudag. 

Seniorbediening

Die Seniorbediening in die gemeente fokus op seniorlidmate 65 jaar en ouer. ‘n Besoekprogram word gevolg om hierdie lidmate te ondersteun tydens hierdie fase van hulle lewens.