Blancogemeente George is ‘n gestuurde familie, meer en meer soos Jesus. Word deel van ons omgee-familie en stap saam in die voetspore van Jesus:

Nuwe Lidmaat Vorm
in PDF: (Vorm)
internet Vorm: (Skakel)

Wie is ons?

 Ons is ‘n groep gelowiges vanoor Blanco en George in die Suid-Kaap omgewing wat behoort aan God en mekaar.

Ons noem Blancogemeente ons geestelike tuiste.

Ons glo ons is geroep om ‘n gestuurde familie te wees wat deur die krag van die Gees meer en meer soos Jesus word.

 

Wat glo Ons?

Ons glo in die Drie-Enige God Vader, Seun en Heilige Gees wat ons en die wêreld regverdig liefhet. Ons behoort aan Hom. Ons glo dat ons as dissipels in totale afhanklikheid van die Heilige Gees elke dag in die wêreld leef. God stuur ons om as ’n gestuurde familie eensgesind en nederig te wees. God stuur ons ook om vrede en herstel te bring. Dit vra van ons om soos ‘n familie vir mekaar om te gee. Daarom wil ons liefhê. Dit gee ons ruimte om God te aanbid soos en wie ons is. Daarom gee ons vir mekaar ook ruimte. Dit help ons om uit die Woord te leer en geleer te word. Daarom sal ons luister. Dit lei ons om gewillig te dien waar dit goed en sleg gaan. Daarom gaan ons daagliks in die wêreld uit.

Ons glo ons is geroep om God te eer. Ons glo ons is gestuur om mekaar en ander op te bou. Ons is ’n gestuurde familie meer en meer soos Jesus.

Ons leierskapspan

Ons leierskapspan erken God as die Een wat regeer, lei en sorg. As leiers besef hulle dat hulle saam met mekaar en ander gelowiges geroep is om om te sien na mekaar omdat hulle in die eerste plek Jesus Christus as die Here dien. Daarom staan hulle biddend afhanlik in diens van God. Hulle passie en doelwit is om die gemeente van God te lei en bemagtig om hulle volle potensiaal in Jesus Christus te verstaan, bereik/ervaar en uit te leef.

Gemeenteraad 2024

Aanbidding

Christo Vorster

Anja Tait

Christo Claassen 

Lering

 JS de la Bat

Willie Maritz

Omgee

Gerdes Steenekamp

Johan v Greunen

Randy Young

Benri van Greunen

Diens

Irene Howard 

Gim Victor 

Oikonomos

Thabu Bester 

Fermi Meyer 

Ben Vermeulen

Diensverhoudinge & Dagbestuur

Essie Esterhuysen

Kommunikasie

Donovan Gultig 

Carlo Swiegelaar

Stratkom

Pieter Viljoen

Henco Madsen-Leibold

Leraars

Cornie Pretorius 083 303 8050 fokus op 30 – 60 jariges

Francois Mulder 082 676 4275 fokus op 60 jaar en ouer lidmate

Ferdi Boll 082 670 3773 fokus op 0 – 30 jariges

 

Meer oor ons drie leraars

Cornie Pretorius

Cornelis Johannes (Cornie) Pretorius is op 5 November 1968 in Cradock gebore. Hy ervaar reeds in sy matriekjaar op verskeie maniere hoe die Here vir hom wys dat Hy hom wil gebruik.

Na voltooiing van sy studies aan die Universiteit van Stellenbosch, word hy aan die einde van 1992 as proponent gelegitimeer. Vanaf April 1995 tot Desember 1997 tree hy op as pastorale hulp en jeugwerker in die NG Jeffeysbaai gemeente. Op 2 Februarie 1998 word hy as mede-leraar van Ds. Danie Marais in Blanco bevestig.

Cornie is getroud met Elise en hulle het drie kinders, nl. Emme, Nehan en Henu. Verder is dit vir hom ‘n groot voorreg om saam met elkeen in Blancogemeente en gemeenskap, God se liefde te ervaar en meer en meer te ontdek.

Francois Mulder

Nicolaas Francois Smit Mulder is op 18 Junie 1969 gebore in Bethlehem. Hy was een van ‘n tweeling, maar sy tweeling-sussie, Esperanza, is 6 ure na geboorte oorlede. Francois het reeds op 5 jarige ouderdom sy lewe aan die Here oorgegee. Op 13 jarige ouderdom ondervind hy die Here se roepstem om predikant te word tydens ‘n erediens van ds Komatie van Niekerk te Jeffreysbaai. Hy behaal die grade BA Teologie (1991) en BD (1994) aan die Universiteit van Pretoria. Hy is passievol oor musiek en sang. Francois tree op 7 Desember 1991 in die huwelik met Karina Scholtz. Die egpaar het 3 kinders nl. Roshai, Theo en Maríze. Francois was vanaf 1 Januarie 1995 – 2 Desember 2006 leraar by die Ligkruis gemeente in Middelburg, Mpumalanga en is sedert 3 Desember 2006 mede-leraar by Blancogemeente.

Francois formuleer sy roeping so: “Om soos my oupa Frikkie Kelber, met entoesiasme, omgee en passie GOD SE LIEFDESVERHAAL op kreatiewe wyse te kommunikeer en in verhouding met mense te lééf en te vier!

Ferdi Boll

Ferdinand (Ferdi) Boll is gebore op 16 Desember 1992. Hy matrikuleer aan die Hoërskool Florida in Gauteng, waarna hy Teologie gaan studeer aan die Universiteit van Stellenbosch. Aan die einde van sy studies doen hy sy praktiese jaar in ons gemeente in 2016. In Januarie 2017 word hy beroep as derde leraar van die gemeente met spesifieke fokus op die 0 tot 30 jaar groepering in die gemeente. Ferdi is mal oor die natuur, braai en jag. Hy het ‘n passie om God se liefde uit te leef en te deel met almal wat sy pad kruis. Hy is getroud met Helene.

 

GESKIEDENIS van BLANCO

Die geskiedenis van Blanco is nou verwant aan Henry Fancourt White, wat in 1811 in Yorkshire, Engeland gebore is. Hy het in 1820 na Suid-Afrika verhuis, saam met sy ouers, as Britse Setlaars. Hy het as landmeter gewerk en is later na Australië waar hy verdere kennis van padbou opgedoen het. Henry Fancourt White is deur majoor Mitchell, Landmeter-Generaal van die Kaap Kolonie ingevoer om in beheer van die bou van die Montagupas te wees. Ongeveer 250 bandiete het in 1844 begin met die bou van die pas. Hulle is in twee kampe gehuisves, waar die tolhuis vandag is en die tweede kamp was hoër op nader aan die kruin van die berg. Die hoofkwartier van die bouery was geleë waar Blanco vandag is. Ter ere van die knap stuk werk wat onder Henry Fancourt White se bekwame leiding in 1847 voltooi is, het John Montagu voorgestel dat die klein nedersetting wat aan die voet van die pas ontwikkel het, genoem word “WHITE of WHITE’S VILLAGE”. Hierdie naam is later verander na Blanco.

Henry Fancourt White koop die grond aan die voet van die bergpas na voltooiing van die pas en in 1865 verdeel hy die 370 morg, en verkoop dit aan Frances Cook, die res word in erwe opgesny en die klein dorpie word aangelê. Henry Fancourt White bou ‘n dubbelverdieping grasdakhuis op sy eiendom wat hy Blanco House noem. Na sy dood in 1866, word sy eiendom verkoop en staan tot vandag toe nog bekend as Fancourt – vandag wêreldwyd bekend vir sy gholfbane.

Na die opening van die pas, is baie mense na Blanco gelok en talle florende handelspraktyke het hier ontstaan. Dit was op die poskarroete tussen Port Elizabeth en Kaapstad, ‘n besige roete wat bloeiende handel verseker het. Blanco het op ‘n stadium selfs ‘n kollege gehad, genoem die “Newton Institute”.

 

NG BLANCOGEMEENTE

Blancogemeente was tot 1951 deel van die NG Gemeente George (nou Moedergemeente). Vroeg reeds is kerklike byeenkomste in ‘n klein, ondoeltreffende kerksaal op Blanco gehou. Leraars van die Moedergemeente het gereeld eredienste in die saaltjie gehou. Die leraars ds HF Heymans, ds G Lochner en ds CWI Pistorius het ‘n versiendheid in die geskiedenis van die Blancogemeente gehad met die afstigtings van 1950 tot 1951. Die Vleie stig reeds in 1946 af, daarna volg Outeniqualand en George-Suid in Mei 1950 en op 16 Mei 1951 die Blancogemeente.
Vanjaar is die Blancogemeente 60 jaar oud en ons eer die nagedagtenis van al die leraars wat voor die afstigting die
gemeente bedien het.

Afstigting van Moedergemeente
Vroeg in 1951 besluit die Moedergemeente op voorstel van broer JJC Lamprecht en ds HF Heyman dat ‘n proponent in die wyke Blanco en Geelhoutboom geplaas sal word vir intensiewe bearbeiding met die oog op afstigting. In Feb. 1951 word proponent GA Botha, hulpprediker op George in Blanco geplaas met die opdrag om lidmate voor te berei vir afstigting van die Moedergemeente.

Finale Afstigting: 16 Mei 1951
Op 16 Mei 1951 het 520 lidmate die Moedergemeente verlaat om die NG Blancogemeente te vorm. As bruidskat het die gemeente van die Moedergemeente ontvang: ‘n Kontantbedrag van £7000 met drie eiendomme. Onder meer ‘n primitiewe en bouvallige kerksaal op Blanco en ‘n eiendom op Geelhoutboom.

Eerste Kerksraadvergadering
Die eerste Kerkraadsvergadering word op 5 Junie 1951 onder voorsitterskap van ds CWI Pistorius gehou. ‘n Bankrekening word geopen en Prop GA Botha word as voorlopige skriba/kassier aangestel, JP Vosloo as koster met ‘n salaris van £1 per maand en H van ECK as orrelis teen £5 per maand.

Direk na afstigting is ‘n perseel ten bedrae van £750 aangekoop van mnr Danie Barnard asook twee stukke grond vir toekomstige uitbreiding. DA Gerber kry reeds tydens die eerste kerkraadsvergadering opdrag om ‘n nuwe kerksaal te bou met ‘n koste van £5425. Broers JJC Lamprecht, SS Lamprecht en NC van Rensburg word as Boukommissie aangestel.

Eerste Gekombineerde Kerkraadsvergadering
12 Junie 1951
Tydens die eerste gekombineerde kerkraadsvergadering, onder voorsitterskap van ds JG Lochner, word Prop GA Botha beroep as eerste leraar van hierdie gemeente met ‘n jaarlikse salaris van R1000 (plus lewenskoste) en R400 reiskoste per jaar.

Eerste Leraar

Ds. G.A. BOTHA

1951 – 1960

Ds GA Botha word op 4 Augustus 1951 as eerste leraar bevestig deur ds JJ Wasserfall. Op 19 Augustus 1951 word die eeste Nagmaal in die nuwe gemeente bedien deur ds GA Botha.

Nuwe Kerksaal
Die hoeksteen van die nuwe kerksaal word op 29 September 1951 gelê deur ds GA Botha en op 15 Desember 1951 word die kerksaal amptelik ingewy.

Bou van nuwe Pastorie
Die behoefte aan ‘n nuwe pastorie vir die eerste leraar het gelei tot ‘n besluit deur die kerkraad op 19 November 1951 om mnr D.A. Gerber te vra om te begin met die bouproses. Die pastorie is ten bedrae van £4326 opgerig en word dan op 14 Junie 1952 ingewy. Ds Botha het as ongetroude in die gemeente begin en is aanvanklik met groot liefde en hartlikheid deur mev Gertie Gericke gehuisves en het 1952 in die nuwe pastorie ingetrek. Hy tree op 15 Oktober 1955 in die huwelik met Erica de Vos en vyf kinders is uit die huwelik gebore. Reeds tydens die dienstyd van ds G.A. Botha is ‘n kerkboufonds gestig.

Op 11 Augustus 1954 verwoord hy die gemeente se gevoelens as volg:
“IN ONS ALMAL SE HARTE LEWE DAAR DIE VERLANGE OM ‘N KERKGEBOU OP BLANCO
OP TE RIG TOT EER VAN DIE HERE. SO ‘N KERKGEBOU KOM NIE VANSELF TOT STAND NIE.
DAAR MOET GEBID WORD EN GEGEE WORD, EN SOMS OOK GEPLEIT WORD.”
‘n Kerkboufonds word reeds op 11 Augustus 1954 gestig. ‘n Bedrag van £500 sal jaarliks van die dankfeeste geneem en belê word. Aan die einde van 1960 vertrek hy na die Wespoortgemeente in Pretoria en in 1968 word hy leraar van die Brakpan-Noordgemeente tot 29 Maart 1992 waarna hy sy emeritaat aanvaar en op Kleinmond gaan aftree.

 Tweede Leraar

Ds. D.W. MALAN

1961 – 1972

Daniël Wynand Malan word aan die einde van 1958 gelegitimeer. Die naweek van 17-18 Julie 1959 word hy met handoplegging in die Moedergemeente op George bevestig. Hy verskuif op 2 Desember 1961 na die Blancogemeente en word deur ds DF du Toit bevestig. Sy termyn op Blanco beëindig 3 Januarie 1972 met sy verskuiwing na Makwassie. Hy sterf op die betreklike jong ouderdom van 47 jaar as gevolg van ‘n hartaanval.  Hy  word  onthou  as  ‘n  nederige,  opregte  persoon,  ‘n  eerlike denker en Skrifgebonde prediker.

 Sy  groete  boodskap  met  inwyding  van  die  nuwe kerkgebou November 1975: 

“Die Blancogemeente, waaron ons die voorreg gehad het om tien jaar lank te arbei, word gelukgewens met die inwyding van hulle kerkgebou. Altyd moet ons onthou, dat die Here, die Heer van die kerk is. Aan Hom al die eer! Mag hierdie kerk die poort na die ewigheid wees vir elkeen wat daar in en uit mag gaan.”

Derde Leraar

Ds. J.R. MÜLLER

1972 – 1975 

Justus Raymond Müller word op 29 April 1972 bevestig as leraar in die Blancogemeente op die ouderdom van 50 jaar. Hy het hom op Blanco hart en  siel  gewy  aan  die  oprig  van  ‘n  nuwe  kerkgebou.  Die  naweek  van  3-4

September 1972 word gewy aan ‘n besondere poging vir die insameling van fondse en terselfdertyd ook fees te vier met die oog op die aanvang van die bouprojek.

‘n Sierwa – optog word op George en Blanco gehou, ‘n veiling van lewende hawe vind plaas, ‘n vertoning deur die beskermingsdienste asook ‘n ete in die kerksaal is alles deel van die feestelike aktiwiteite. Selfs ‘n gesnyde verjaarsdagkoek is ook opgeveil  ter stywing van die fondse. Hy sterf op 18

Augustus 1975 weens ‘n ongeneeslike siekte, slegs etlike maande voor die inwyding van die nuwe kerkgebou.

So word hy onthou deur George Rossouw:

“Hy het gegee en gedoen wat hy kon, en niemand het ooit iets anders oor sy liefde en vriendelikheid gedink as dat dit opreg was nie. Vir die armes, behoeftiges en krankes het hy altyd ‘n ope hart gehad.”

 BLANCO BOU KERK

Op 14 Maart 1973 word ‘n stuk grond van H.J. Scholtz gekoop vir die bedrag van R1500 vir die oprigting van ‘n kerkgebou. Die argitekte Smit en Fraser word aangewys om planne vir ‘n kerkgebou op te trek.

Die Kerkkommissie versoek hierna vir Martin Weideman, destydse diaken, om ‘n tender in te dien vir die projek. Martin was aanvanklik baie onseker oor die groot projek, want hy was eintlik bekend as ‘n bouer van kleinerige huise. Die volgende Sondag is hy en sy vrou, Annatjie, kerk toe en die preek handel toe oor die opbou van die mure van Jerusalem deur Nehemia. Tydens die erediens het hy die gemoedsrus en sekerheid ontvang dat die projek nie te groot vir hom was nie. Op 11 Desember 1973 word die tender van Martin Weideman vir die bedrag van R98 311 aanvaar en op 16 Februarie 1974 word die Sooispitseremonie afgehandel.

Hierdie bouprojek het soos enige bouprojek ook sy kwota probleme opgelewer. Tydens die bouproses moes die span op ‘n Vrydag die agterste muur en die nok uitbou vanaf hoenderstellasies tot op ‘n hoogte van ongeveer 10 meter. Die proses is met ‘n groot gesukkel teen 21:00 voltooi en daar is met vreugde huiswaarts gekeer, nog ‘n mylpaal is bereik! Soos dit maar dikwels gebeur in George, begin die bergwind Vrydagnag met ‘n sterk spoed oor die omgewing te waai en Saterdagoggend het daar ‘n wrede ontnugtering op Martin gewag. Die 10 meter hoë muur het omgewaai! Genadiglik het die muur na die binnekant van die gebou geval met geringe skade. Die versekeringsmaatskappy het ‘n bedrag van R875 uitbetaal vir die skade.

Ds JR Müller het die hoeksteenlegging op 12 Oktober 1974 waargeneem. Die kerkgebou was al in ‘n gevorderde stadium van die bouproses en die kerkklok alreeds gemonteer  toe Ds JR Müller vir hoër diens opgeroep is. Daardie dag het die kerkklok in die middel van die week gelui om die hartseer boodskap van sy afsterwe op 18 Augustus 1975 aan te kondig. Die proses om die glasveseltoring bo-op die uitgeboude deel van die toring bo die klok  te monteer, het Martin baie hoof- brekens besorg. Daar moes stellasies gebou word wat hoër as die klok was,  om sodoende die glasveseltoring op te hys en met die hulp van ‘n katrolstelsel is die paswerk uiteindelik voltooi. ‘n Skietlood is gebruik om hierdie proses perfek af te rond. Geen helikopters of hyskrane was beskikbaar vir die vernuftige stukkie werk nie.

Die naweek van 15-16 November 1975 is die kerkgebou met groot dankbaarheid ingewy. Die Sondagmiddag om 15:00 het die konsulent, ds JJ Hattingh die jubelende gemeente voor die hoofingang verwelkom en ‘n gebed gedoen. Na die sing van Psalm 46 oorhandig Martin Weideman die kerksleutel aan die argitek, mnr. Smit, waarna die kerk oopgesluit word en almal die kerk binnegaan. Broeder BB van Greunen het die Kanselbybel – en boeke aan ds JJ Hatting oorhandig. Die kerkklok is deur Martin Weideman en een van sy kliënte, ‘n Libanees, Richard Shamley, geborg. Die hout vir die preekstoel is deur Koos Lamprecht geskenk en Bertus Pretorius het die kansel gemaak.

Vierde Leraar

Ds. W. GREEFF

1976 – 1993 

Willem Greeff is op Oudtshoorn in die Klein Karoo gebore. Na matriek het hy op sy ouers se plaas in die Kango Vallei gaan boer. Hy was reeds van sy jeugjare af bewus van die Here se roepstem, maar het geglo dat dit sy plig was om sy ouers te versorg. Na sy vader se dood in 1960 het hy en sy vrou, Annette, lekker saamgewerk as diakenspaar in die gemeente Kango Valeie.

In Augustus 1961 “kniel ek langs my eie koringland en gee met trane toe om in die Groot Landbouer se landerye te gaan werk.” Hy word dan aan die einde van 1968 as proponent gelegitimeer. Sy bevestiging vind op 25 Januarie 1969 deur handoplegging in die NG Komgagemeente plaas. Op 10 April 1976 word ds Willie en Annette die leraarspaar van die Blancogemeente, die begin van ‘n geseënde dienstyd van 17 jaar.

“Die groeiende dinamiese gemeente was vir ons ‘n uitdaging en geseënde werksopdrag waarin ons na 10 jaar welkome hulp bygekry het in twee ywerige kollegas, Danie en Gladys Marais. Op 18 April 1993 emeriteer ds Willie Greeff as leraar van Blanco weens langdurige swak gesondheid en gaan tree af langs die see by Tergniet.

Sy boodskap vir die Halfeeufees van Blanco lui:

“Annette en ek, saam met ons hele huisgesin, sal altyd ‘n baie sagte plekkie vir Blanco hê. Ons wil die gelowiges die Here se rykste seën toewens met die 50 jarige fees! Ons gebed vir al ons nog lewende Christen broers en susters, sal saam met al die nuwe lidmate en dooplidmate wees: Jesus is die Here en Hy sal julle nooit verwerp nie, glo in Hom.”

Kwarteeufees 1976

Die Kwarteeufees van die Blancogemeente is vanaf 5-7 November 1976 gevier. ‘n Gemeente konsert is die Vrydagaand gehou met o.a. ‘n toneelstuk “Die meisie in die koffer”, ‘n veiling van slagvee het die Saterdag plaasgevind asook boeresport. Ds GA Botha, eerste leraar, het die feesdiens gelei en Ds W Greeff het die fees afgesluit met ‘n dankdiens die Sondagaand.

 Vyfde Leraar

Ds. J. POTGIETER

1994 – 1997

Ds  Johan Potgieter,  meer  bekend as  “Velle”,  het  as  ‘n  stadskind  grootgeword, maar was hart en siel ‘n plaaskind wat elke vakansie by sy oupa en ouma op hul plaas in die distrik van Vrede gekuier het. Hy word aan die einde van 1993 as proponent gelegitimeer. Hy aanvaar die beroep van die Blancogemeente en word op 6 November 1994 met handoplegging bevestig. Hy verlaat Blanco en sit sy bediening op 11 Januarie 1998 te Thaba Nchu-Tweespruit voort.

Sesde Leraar

Ds. D.F. MARAIS

1986 – 2006

Hy stap die geloofspad in Blanco vir 20 jaar

Daniël Francois Marais, ‘n boorling van Bloemfontein, was reeds in sy tienerjare bewus van die Here se roepstem in sy lewe. Hy sê: “ Dit was eers in my matriekjaar dat ek ‘n duidelike roeping van die Here ontvang het om vir Hom te werk en ‘n getuie te wees van wat Hy vir my gedoen het.” Op 16 November 1983 is hy een van nege studente wat hul kursus by die nuwe Teologie Fakulteit van UOVS voltooi het en as proponent gelegitimeer is.

Ds Danie Marais word op 1 Februarie 1986 as eerste mede-leraar van Blancogemeente bevestig. Hy het vir ‘n periode van sewe jaar  saaam met ds Willie Greeff gewerk, wat later weens swak gesondheid, op 18 April 1993 emeriteer. Ds Johan Potgieter was sy volgende mede-leraar van 1994-1997 en Ds Cornie Pretorius vanaf 1998 totdat hy Blanco verlaat op 26 Maart 2006 om hom in Auckland, Nieu-Seeland te gaan vestig. Ds Danie is steeds in die bediening by die Afrikaanse Christen Kerk, North Shore, Auckland.